{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2003_12_10

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2003_12_10 -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L Æ R I N G S S E N T E R E T E K S A Matematikk 2MX M E AA6516 N Privatister Bokmål 10. desember 2003 Videregående kurs I Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Les opplysningene på neste side.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
AA6516-B-H03 4 OPPGAVE 1 I hele oppgave 1 skal du for hvert delspørsmål velge mellom alternativ I og alternativ II. Du skal bare regne ett av alternativene, og alternativ II gir om lag dobbelt så stor uttelling som alternativ I. a) Løs likningene ved regning: 1) Enten I 2e 7 x = eller II 2 ln ln 2 x x = 2) Enten I eller II cos 0,8 0 , 360 x x = 2 2sin 3sin 2 0 0 , 360 x x x = b) Deriver funksjonene: 1) Enten I 3 ( ) 3 f x x x = eller II 4 2 ) 2 ( ) ( = x x g 2) Enten I x x x h ln ) ( = eller II 2 ( ) 3 e x k x x = c) Bestem integralene ved regning: 1) Enten I 5 3 0 1 d 2 x x eller II 2 1 2 d x x 2) Enten I 2 d x x eller II 2 2 (e e )d x x x d) Enten I Bestem b slik at vektoren [ ] 4, = − v b står vinkelrett på [ ] 3, 5 = u eller II Bestem b
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2003_12_10 -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online