aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2006_05_03

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2006_05_03 - Eksamen...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Eksamen Fag: AA6516 Matematikk 2MX Eksamensdato: 3. mai 2006 Vidaregåande kurs I / Videregående kurs I Studieretning: Allmenne, økonomiske og administrative fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
OPPGAVE 1 I hele oppgave 1 skal du for hvert delspørsmål velge mellom alternativ I og alternativ II. Du skal bare regne ett av alternativene, og alternativ II gir om lag dobbelt så stor uttelling som alternativ I. a) Løs ligningen ved regning: Enten I 2 ln ln 6 += xx eller II 32 0 −− = b) Løs ligningen ved regning: Enten I sin 0,3 0 ,360 =− DD eller II 2 (tan ) 4tan 3 0 −+ = x c) Deriver funksjonen: Enten I 2 () 3 4 5 + fx x x eller II 2 +4 =5e x x g(x) d) Deriver funksjonen: Enten I ( ) 2 3ln hx x = eller II () 2 1 ln 2 x kx x + = e) Bestem integralet ved regning. Tolk svaret grafisk.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course MATH 3mx taught by Professor Tba during the Spring '11 term at Kungliga Tekniska högskolan.

Page1 / 4

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2006_05_03 - Eksamen...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online