{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2006_05_03

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2006_05_03 - Eksamen...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Eksamen Fag: AA6516 Matematikk 2MX Eksamensdato: 3. mai 2006 Vidaregåande kurs I / Videregående kurs I Studieretning: Allmenne, økonomiske og administrative fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
OPPGAVE 1 I hele oppgave 1 skal du for hvert delspørsmål velge mellom alternativ I og alternativ II. Du skal bare regne ett av alternativene, og alternativ II gir om lag dobbelt så stor uttelling som alternativ I. a) Løs ligningen ved regning: Enten I 2 ln ln 6 + = x x eller II 3 2 0 = x x b) Løs ligningen ved regning: Enten I sin 0,3 0 ,360 = − D D x x eller II 2 (tan ) 4tan 3 0 0 ,360 + = D D x x x c) Deriver funksjonen: Enten I 2 ( ) 3 4 5 = + f x x x eller II 2 +4 =5e x x g(x) d) Deriver funksjonen: Enten I ( ) 2 3ln h x x = eller II ( ) 2 1 ln 2 x k x x + = e) Bestem integralet ved regning. Tolk svaret grafisk.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}