{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2007_05_09

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2007_05_09 - Eksamen...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Eksamen Fag: AA6516 Matematikk 2MX Eksamensdato: 9. mai 2007 Vidaregåande kurs I / Videregående kurs I Studieretning: Allmenne, økonomiske og administrative fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
OPPGAVE 1 I hele oppgave 1 skal du for hvert delspørsmål velge mellom alternativ I og alternativ II. Du skal bare regne ett av alternativene, og alternativ II gir om lag dobbelt så stor uttelling som alternativ I. a) Løs ligningen ved regning: Enten I 2x - 3 = x - 3 eller II = + 3 7 x x 1 b) Løs ligningen ved regning: Enten I 3,0 1,09 9,5 x = eller II ( ) = 2 lg 2 lg 3 0 x x c) Deriver funksjonen: Enten I ( ) ln(3 ) f x x = eller II -2 ( )= e x g x x Eksamen AA6516 Matematikk 2MX privatist Side 11 av 15
Background image of page 2
d) På figuren vises grafen til en funksjon f . Bruk figuren til å bestemme integralet: Enten I 0 1 ( )d f x x eller II 4 4 ( )d f x x e) Gitt funksjonen 3 2 ( ) 3 f x x x = Enten I 1)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2007_05_09 - Eksamen...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online