aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2008_05_28

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2008_05_28 - Eksamen...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Eksamen 28.05.2008 AA6516 Matematikk 2MX Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Eksamen, AA6516 Matematikk 2MX Side 9 av 14 Oppgave 1 I hele oppgave 1 skal du på hvert delspørsmål velge mellom alternativ I og alternativ II. Du skal bare regne ett av alternativene, og alternativ II gir om lag dobbelt så stor uttelling som alternativ I. a) Løs likningene ved regning: 1) Enten I 3 27 x eller II 2 10 10 x x 2) Enten I 3 2 x eller II 3 7 1 x x b) Deriver funksjonene: 1) Enten I 3 2 2 5 f x x x eller II ln f x x x 2) Enten I   2 5e x g x eller II 2 2 e x g x x c) Enten I Bestem integralet ved regning: 3 3 1 8 d x x eller II Finn t i likningen 2 1 9 d 78 t x x d) På en frøpose står det at 75 % av frøene vil spire. Vi planter ut 20 frø. Enten I Hva er sannsynligheten for at akkurat 16 frø vil spire? eller II Hva er sannsynligheten for at minst 16 frø vil spire?
Background image of page 2
Eksamen, AA6516 Matematikk 2MX Side 10 av 14 e) Enten I Undersøk om vektorene 2 3 u a b  og 3 2 v a b er parallelle. eller II
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course MATH 3mx taught by Professor Tba during the Spring '11 term at Kungliga Tekniska högskolan.

Page1 / 6

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2008_05_28 - Eksamen...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online