aa6516_sol_matematikk_2mx_privatister_2007_05_09

aa6516_sol_matematikk_2mx_privatister_2007_05_09 -...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA6516 - 9. mai 2007 eksamensoppgaver.org September 17, 2008 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 2MX er gratis, og det er lastet ned på eksamensoppgaver.org . Løsningen er myntet på elever og privatister som vil forbrede seg til eksamen i matematikk. Lærere må gjerne bruke løs- ningsforslaget i undervisningsøyemed, men virksomheter har ingen rett til å anvende dokumentet. Løsningsforslagene skal utelukkende distribueres fra nettstedet eksamen- soppgaver.org , da det er viktig å kunne føye til og rette eventuelle feil i ettertid. På den måten vil alle som ønsker det, til enhver tid nne det siste oppdaterte verket. eksamensoppgaver.org ønsker videre at est mulig skal få vite om eksamensløsningene, slik at det nnes et eget nettsted hvor man kan tilegne seg dette gratis. Dersom du sitter på ressurser du har mulighet til å dele med deg, eller ønsker å bidra på annen måte, håper eksamensoppgaver.org på å høre fra deg. 3 Innholdsfortegnelse oppgave 1 4 a.I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 a.II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 b.I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 b.II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 c.I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 c.II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 d.I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 d.II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 e.I.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 e.I.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 e.II.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 e.II.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 oppgave 2 9 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 c.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 c.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 d.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 d.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 oppgave 3 11 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
View Full Document

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course MATH 3mx taught by Professor Tba during the Spring '11 term at Kungliga Tekniska högskolan.

Page1 / 16

aa6516_sol_matematikk_2mx_privatister_2007_05_09 -...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online