aa6524_opg_matematikk_3mx_elever_2005_06_03

aa6524_opg_matematikk_3mx_elever_2005_06_03 - Eksamen Fag:...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Eksamen Fag: AA6524 Matematikk 3MX Eksamensdato: 3. juni 2005 Vidaregåande kurs II /Videregående kurs II Studieretning: Allmenne, økonomiske og administrative fag Elevar / Elever Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. OPPGAVE 1 a) Deriver funksjonene: 1) f ( x) = 3 tan(2 x) 2) g ( x) = x 2 ⋅ sin x b) Bestem integralene: 1) 2) ∫ x ⋅ cos x dx ∫x 2 2x dx +3 c) Løs ligningen ved regning: 2 sin x + 3 cos x = 2 x ∈ ⎡0 , 2π ⎣ d) En halvsirkel med radius r og sentrum i origo er gitt ved f ( x) = r 2 − x 2 Vi roterer halvsirkelen 360 om x-aksen. Bruk integrasjon til å finne volumet av omdreiningslegemet uttrykt ved r . Kommenter svaret. Eksamen AA6524 Side 12 av 17 e) Vi har gitt ligningen x 2 + y 2 + 6 x − 12 y + 29 = 0 1) Vis ved regning at dette er ligningen for en sirkel med radius 4 og sentrum i (−3 , 6) . 2) Vis at denne sirkelen kan skrives som vektorfunksjonen r (t ) = [ −3 + 4 cos t , 6 + 4 sin t ] t ∈ ⎡ 0 , 2π ⎣ 3) Bruk formelen for buelengde, og finn ved regning omkretsen av sirkelen. Kommenter svaret. OPPGAVE 2 Funksjonen f er gitt ved f ( x) = 3 sin (6 x) a) Hva er amplituden og perioden til f ? I resten av denne oppgaven vil vi studere funksjonen g gitt ved g ( x) = 3e − x ⋅ sin (6 x) b) Tegn grafen til g. c) Finn g ′( x) . for x ∈ 0, 2 d) Finn ved regning koordinatene til topp- og bunnpunktene på grafen til g. e) Skisser grafene til h( x) = −3e − x og i ( x) = 3e − x i samme koordinatsystem som g . Forklar hvordan du av funksjonsuttrykket til g ( x) ser at grafen til g må ligge mellom grafene til h og i. Eksamen AA6524 Side 13 av 17 OPPGAVE 3 Anne vil kjøpe nytt fjernsynsapparat. Hun har valget mellom tre ulike betalingsmåter: 1) Hun betaler 24 000 kr kontant. 2) Hun betaler 2 500 kr per måned i 12 måneder. Det første beløpet skal betales straks. 3) Hun betaler 10 000 kr kontant og deretter 800 kr per måned i 24 måneder. Det første beløpet skal betales om en måned. Avgjør hvilken av disse betalingsmåtene som vil bli dyrest for Anne dersom renta er 2,0 % per måned. Eksamen AA6524 Side 14 av 17 OPPGAVE 4 Du skal besvare enten alternativ I eller alternativ II. De to alternativene er likeverdige ved vurderingen. U U U U (Dersom besvarelsen inneholder deler av begge, vil bare det du har skrevet på alternativ I, bli vurdert.) Alternativ I z C(0, 0, c) y B(0, b, 0) O A(a, 0, 0) x a) Arealet av trekanten OAB på figuren ovenfor F1 = trekantene OAC og OBC. b) Skriv opp koordinatene til vektorene AB og AC . 1 ab . Finn arealene F2 og F3 av 2 c) Vis at n = [bc , ac , ab ] er en normalvektor til planet som går gjennom punktene A , B og C. Det kan vises at arealet F4 av trekanten ABC er gitt ved F4 = d) Finn et uttrykk for F4 . 1 n. 2 e) En sammenheng mellom de fire arealene kalles Pytagoras' arealsetning. Finn denne sammenhengen. Eksamen AA6524 Side 15 av 17 Alternativ II En partikkel beveger seg langs en ellipse med store halvakse a = 3 og lille halvakse b = 2. Posisjonen er gitt ved vektorfunksjonen r (t ) = ⎡3 cos t , 2 sin t ] der t er tida. ⎣ Banefarten er gitt ved v(t ) = v(t ) = r ′(t ) . a) Finn et uttrykk for v(t ) . b) Hvor på ellipsen er banefarten størst, og hvor er den minst? c) Bruk lommeregneren og formelen for buelengde til å finne omkretsen av ellipsen. Den indiske matematikeren Ramanujan presenterte (1913–14) en tilnærmingsformel for omkretsen p av en ellipse: 3h ⎛ ⎞ p ≈ π ( a + b ) ⎜1 + ⎟ ⎝ 10 + 4 − 3h ⎠ ⎛ a −b ⎞ der h = ⎜ ⎟ ⎝ a+b⎠ 2 a og b er store og lille halvakse. d) Bruk Ramanujans formel, og finn p når a = 3 og b = 2 . Sammenlign med svaret i c). e) Undersøk Ramanujans formel i det spesialtilfellet at ellipsen er en sirkel. Kommenter. --- Visste du at Srinivasa Ramanujan var en av Indias største matematiske genier. Han ble født i 1887 og døde av tuberkulose i 1920, bare 32 år gammel. Da Ramanujan var blitt syk, dro vennen Hardy for å besøke ham. Han visste ikke hva han skulle si innledningsvis, så han kommenterte nummeret på drosjen som brakte ham til sykehuset. ”Det var nummer 1729 – et kjedelig tall”, mente Hardy. Ramanujan kviknet til: ”På ingen måte, Hardy, det jo det minste tallet som kan skrives som en sum av to kubikktall på to forskjellige måter: 1729 = 10 + 9 = 12 + 1 ”. Hardy sa at tallene var Ramanujans personlige venner! Kilde: Matematisk etymologi av Ragnar Solvang 3 3 3 3 Eksamen AA6524 Side 16 av 17 OPPGAVE 5 Idrettslaget Friskus har fått lov til å sette opp en spilleautomat hos den lokale kjøpmannen for å skaffe inntekter til barneidretten. Automaten gir gevinster på enten 0, 20, 50 eller 250 kroner. Vi lar X stå for den gevinsten en spiller får utbetalt når han spiller én gang. Sannsynlighetsfordelingen til X er gitt i tabellen Gevinst k (kroner) 0 189 256 20 54 256 50 12 256 250 1 256 P(X = k) a) Finn forventningsverdi og varians til X. Innsatsen for å spille én gang på automaten er 10 kroner. Fortjenesten Y til idrettslaget i ett spill er da gitt ved Y = 10 − X . b) Vis at Y har forventningsverdien 2,46 kroner og standardavviket 19,72 kroner. Styret i Friskus regner med at det i løpet av ett år vil bli spilt 5000 ganger på automaten. I punktene c) og d) legger vi denne forutsetningen til grunn. c) Hva er sannsynligheten for at toppgevinsten på 250 kroner vil bli utbetalt minst 25 ganger i løpet av ett år? d) Hva er sannsynligheten for at den samlede fortjenesten til idrettslaget vil bli minst 15 000 kroner, det vil si i gjennomsnitt minst 3 kroner for hvert av de 5000 spillene? Barneidretten i Friskus har et budsjett på 20 000 kroner for ett år. e) Hvor mange ganger må det spilles i løpet av ett år, for at det skal være 90 % sannsynlig at inntektene fra automaten minst vil dekke utgiftene til barneidretten? Eksamen AA6524 Side 17 av 17 ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course MATH 3mx taught by Professor Tba during the Spring '11 term at Kungliga Tekniska högskolan.

Ask a homework question - tutors are online