{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

aa6524_opg_matematikk_3mx_elever_2007_06_04

aa6524_opg_matematikk_3mx_elever_2007_06_04 - Eksamen Fag...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Eksamen Fag: AA6524 Matematikk 3MX Eksamensdato: 4. juni 2007 Vidaregåande kurs II / Videregående kurs II Studieretning: Allmenne, økonomiske og administrative fag Elevar/Elever Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. OPPGAVE 1 a) Deriver funksjonen f ( x ) = tan x 2 () b) Bestem integralet ∫ 4 x ⋅ lnx dx c) Bestem integralet ∫ 1 + x 2 dx x d) Gitt funksjonen 1 f ( x ) = x − cos x 5 1) Finn f ′ ( x ) x ∈ 0 , 2π 2) Finn koordinatene til eventuelle topp- og bunnpunkter på grafen til f ved regning. e) En kuleflate er gitt ved ligningen x 2 − 6 x + y 2 + 2y + z 2 − 4z = 11 1) Finn sentrum S og radius r i kula. 2) Vis at punktet A (3, 2 , 6 ) ligger på kuleflaten. Finn ligningen for et plan som går gjennom A og som står normalt på AS . f) En stokastisk variabel X har følgende sannsynlighetsfordeling: x 0 0,2 1 0,3 2 0,4 3 0,1 P (X = x) 1) Bestem forventningsverdien og standardavviket til X. 2) En annen stokastisk variabel Y er gitt ved Y = 3 X + 5 . Bestem forventningsverdien og standardavviket til Y. Eksamen AA6524 Matematikk 3MX Side 11 av 15 OPPGAVE 2 En gruppe elever ønsker å bestemme andelen av røde biler i Norge. De stiller seg ved en hovedvei for å registrere andelen røde biler av dem som passerer. Vi definerer den stokastiske variabelen: X = antall røde biler som passerer. a) Forklar hvorfor det er rimelig å hevde at X er binomisk fordelt. Elevene registrerer 93 røde av totalt 420 biler som passerer. b) La p være andelen røde biler i Norge. Bruk elevenes registreringer og finn et estimat for p. Bestem standardfeilen til estimatet. c) Finn et 95 % konfidensintervall for andelen røde biler basert på elevenes tellinger. OPPGAVE 3 Kari sparer på en BSU-konto. Hun setter inn 15 000 kroner i begynnelsen av året i 10 år. Vi antar at innskuddsrenten er 2,5 % per år i hele spareperioden. a) Hvor mye har hun på kontoen ett år etter at det siste beløpet er satt inn? Kari kjøper et hus. Hun låner 1 000 000 kroner. Vi antar at lånerenten er 4,0 % per år i hele låneperioden. Banken foreslår at lånet skal betales tilbake i 20 like store årlige beløp, første gang ett år etter låneopptaket. b) Finn ved regning hvor store de årlige innbetalingene vil bli etter denne planen. Kari ønsker ikke å betale mer enn 60 000 kroner i året. c) Finn ved regning hvor lang nedbetalingstiden da vil bli. Eksamen AA6524 Matematikk 3MX Side 12 av 15 OPPGAVE 4 Du skal besvare enten alternativ I eller alternativ II. De to alternativene er likeverdige ved vurderingen. (Dersom besvarelsen inneholder deler av begge, vil bare det du har skrevet på alternativ I, bli vurdert.) Alternativ I Kurven på skissen nedenfor blir kalt en lemniskate. Bernoulli sin formel for den høyre delen av lemniskaten er r (θ ) = 2 cos (2θ ) ⎡ π π⎤ θ ∈ ⎢− , ⎥ ⎣ 4 4⎦ a) Finn ved regning koordinatene til skjæringspunktene mellom grafen til r og førsteaksen. b) Tegn grafen til r. c) Finn ved regning arealet av det området som er avgrenset av grafen til r . Den unge Niels Henrik Abel arbeidet også med lemniskaten. Han brukte følgende ligning for lemniskaten: (x 2 + y2 ) 2 = 2 x 2 − 2y 2 d) Sett x = r cos θ og y = r sin θ inn i ligningen til Abel, og vis at du får Bernoulli sin formel for lemniskaten. Eksamen AA6524 Matematikk 3MX Side 13 av 15 Alternativ II Funksjonen f er gitt ved ⎛π ⎞ ⎛π ⎞ f ( x ) = −3 sin ⎜ x ⎟ − 3 cos ⎜ x⎟ ⎝ 12 ⎠ ⎝ 12 ⎠ x ∈ ⎡0 , 24 ⎣ a) Tegn grafen til f. b) Vis at f ( x ) kan omskrives til 5π ⎞ ⎛π f ( x ) = 3 2 sin ⎜ x+ 4⎟ ⎝ 12 ⎠ c) Finn koordinatene til eventuelle topp- og bunnpunkter ved regning. Et døgn var temperaturen T (x) målt i grader celsius x timer etter midnatt gitt ved T ( x ) = 15 + f ( x ) Gjennomsnittstemperaturen dette døgnet er gitt ved 1 24 24 ∫ T ( x ) dx 0 d) Bestem gjennomsnittstemperaturen ved å løse integralet ved regning. Forklar hvordan du kunne ha funnet gjennomsnittstemperaturen på en annen måte. Eksamen AA6524 Matematikk 3MX Side 14 av 15 OPPGAVE 5 I denne oppgaven skal vi studere funksjoner gitt på formen f ( x ) = cos mx ⋅ cos nx Først ser vi på funksjonen gitt ved f ( x ) = cos x ⋅ cos 5x a) Skisser grafen til f i et koordinatsystem. Velg x-verdier fra 0 til 7. b) Tegn grafene til cos x og − cos x i det samme koordinatsystemet. Kommenter det du ser. c) Bruk formlene cos ( u − v ) = cos u cos v + sin u sin v cos ( u + v ) = cos u cos v − sin u sin v til å vise at cos u cos v = 1 ( cos (u − v ) + cos (u + v ) ) 2 d) Bruk resultatet i c) til å regne ut integralet ∫ cos x ⋅ cos 5x dx e) Vis ved regning at 2π 0 ∫ cos mx ⋅ cos nx dx = 0 for alle naturlige tall m og n, der m ≠ n . f) Bestem ved regning integralet i e) når m = n. Eksamen AA6524 Matematikk 3MX Side 15 av 15 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online