aa6524_opg_matematikk_3mx_elever_2007_12_05

aa6524_opg_matematikk_3mx_elever_2007_12_05 - Eksamen...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Eksamen AA6524 Matematikk 3MX Elevar/Elever 05.12.2007 AA6526 Matematikk 3MX Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Oppgave 1 a) Deriver funksjonen: f (x) = cos(x 2 + 1) b) Løs likningen og oppgi svaret med eksakte verdier: sin x − 3 cos x = −2 sin x , x ∈ ⎡0 ,2π ⎣ c) Bestem integralet: ∫ x ⋅ cos 3x dx d) Bestem integralet: ∫ 2x ⋅ e ( x2 +3) dx e) Gitt funksjonen f (x) = 3 sin x + 3 cos x . Skriv f ( x ) på formen f ( x ) = A sin(x + ϕ ) f) En gresskarprodusent veier 8 tilfeldige gresskar. Tabellen nedenfor viser resultatet av målingene: Gresskar nr. Vekt i kg 1 3,5 2 3,8 3 4,5 4 6,9 5 5,1 6 2,2 7 4,9 8 3,3 Bestem et estimat for gjennomsnittsvekten av gresskar. Hva blir standardfeilen til estimatet? g) En kurve er gitt ved r (θ ) = 2θ 1) Skisser kurven til r (θ ) . θ ∈ ⎡0 , 2π ⎤ ⎣ ⎦ Kurven og 1.-aksen avgrenser et område. 2) Finn arealet av den delen av området som ligger under 1.-aksen. Side 10 av 16 Eksamen AA6524/AA6526 Matematikk 3MX Oppgave 2 På en øde øy varierer antallet insekter periodisk etter følgende modell: I ( t ) = 4 000 sin ( 0,785 t + 0,785) + 10000 der t står for antallet uker etter 1. juni. a) b) Hva er perioden for denne funksjonen, og hvor mange insekter er det den 1. juni? Finn det største og det minste antallet insekter ved regning. Insektstammen består av to arter. Den ene arten, R, er rovinsekter og lever av den andre arten, P. Antallet rovinsekter varierer mellom 170 og 5830, med samme periode som I (t). Ved t = 0 er antallet rovinsekter 3000, og antallet er økende. c) Forklar at R ( t ) = 2 830 sin ( 0,785 t ) + 3000 . Tegn grafen til R for t ∈ ⎡0 , 25 . ⎣ Arten P er gitt ved P(t) = I (t) - R(t) . d) e) Tegn grafen til P i samme koordinatsystem som R for t ∈ ⎡0 , 25 . ⎣ Bruk grafen til P til å skrive P (t ) på formen P ( t ) = A sin ( ct + ϕ ) + d Eksamen AA6524/AA6526 Matematikk 3MX Side 11 av 16 Oppgave 3 I denne oppgaven skal vi anta at hvilepulsen til godt trente menn er normalfordelt med et gjennomsnitt på 55 og et standardavvik på 6. Vi trekker ut en tilfeldig valgt mann. a) b) c) Hva er sannsynligheten for at mannens hvilepuls er lavere enn 50? Hva er sannsynligheten for at mannens hvilepuls er høyere enn 62? Hva er sannsynligheten for at mannens hvilepuls er mellom 43 og 67? Vi definerer topptrente menn som den 5 % andelen av godt trente menn som har lavest hvilepuls. d) Hvilken hvilepuls må en mann ha for å kunne kalle seg topptrent? Eksamen AA6524/AA6526 Matematikk 3MX Side 12 av 16 Oppgave 4 Du skal besvare enten alternativ I eller alternativ II. De to alternativene er likeverdige ved vurderingen. (Dersom besvarelsen inneholder deler av begge, vil bare det du har skrevet på alternativ I, bli vurdert.) Alternativ I Gitt rekka e10 + e9 + e8 + e7 + ⋅ ⋅ ⋅ , der e er Eulers tall ( e ≈ 2,72 ) a) Forklar at dette er en geometrisk rekke. Skriv opp formelen for det generelle leddet an i denne rekka. Forklar at rekka konvergerer. Finn summen S . b) Definer en ny rekke der det generelle leddet bn er gitt ved bn = ln ( an ) . c) Vis at den nye rekka er en aritmetisk rekke. Vi vil nå undersøke om det du fant i c), gjelder generelt. Vi tar utgangspunkt i formelen for det generelle leddet i en geometrisk rekke. d) Vis at dersom vi tar logaritmen til dette leddet, får vi formelen for det generelle leddet i en aritmetisk rekke. Eksamen AA6524/AA6526 Matematikk 3MX Side 13 av 16 Alternativ II En ellipse med sentrum i origo er gitt ved y=± b a2 − x 2 a a) Finn skjæringspunktene mellom ellipsen og koordinataksene. Dersom vi dreier den øvre halvdelen av ellipsen 360° om x-aksen, får vi en ellipsoide. Vi ønsker å finne en formel for volumet av ellipsoiden. b) Bruk formelen for volumet av et omdreiingslegeme til å vise at volumet av ellipsoiden er V = 4 π ab2 . 3 c) Bruk formelen for volumet av ellipsoiden til å finne volumet av en kule med radius r. En kule er innskrevet i en ellipsoide. Se figuren til venstre. d) Finn a uttrykt ved b slik at volumet av ellipsoiden er dobbelt så stort som volumet av kula. Eksamen AA6524/AA6526 Matematikk 3MX Side 14 av 16 Oppgave 5 En kurve K er gitt ved vektorfunksjonen r (t ) = [cos3 t , sin3 t ] der t ∈ ⎡0 , ⎢ ⎣ π⎤ 2⎥ ⎦ . a) Tegn kurven K i et koordinatsystem. Velg 10 cm som enhet på aksene. Bestem skjæringspunktene mellom K og koordinataksene. Finn r ′(t ) . Vis at r ′(t ) = 3 sin2t . 2 b) c) Sammen med koordinataksene avgrenser K et område i første kvadrant. d) Finn omkretsen av området ved regning. La P ( cos3 t , sin3 t ) være et vilkårlig punkt på K. e) Forklar at en tangent i punktet P er gitt ved parameterframstillingen x = cos3 t − (3 ⋅ cos2 t ⋅ sin t ) ⋅ s y = sin3 t + (3 ⋅ sin2 t ⋅ cos t ) ⋅ s der s er parameteren. Tangenten i P skjærer x- og y-aksen i henholdsvis A og B. Når P varierer langs K, vil dermed A og B variere langs koordinataksene. Det kan se ut som at alle disse linjestykkene AB har samme lengde. f) Undersøk om dette er tilfelle. Eksamen AA6524/AA6526 Matematikk 3MX Side 15 av 16 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online