aa6526_opg_matematikk_3mx_privatister_2008_05_16

aa6526_opg_matematikk_3mx_privatister_2008_05_16 - Eksamen...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Eksamen 16.05.2008 AA6526 Matematikk 3MX Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen, AA6526 Matematikk 3MX Side 8 av 12 Oppgave 1 a) Deriver funksjonen     2 tan 3 f x x  b) Finn integralet 3 ln d x x x   c) Løs likningen 1 sin cos 2 x x   ved regning. d) Gitt funksjonen   sin cos f x x x   0, 2 x     1) Finn 4 f         ved regning. 2) Vis at 2 4 f           3) Hva kan du si om grafen til funksjonen f i punktet som har førstekoordinat 4 x   ut fra svarene i 1) og 2)? e) Når han kjøper vaskemaskin, kan kunden velge å betale 4999 kroner kontant eller 501 kroner per måned i 12 måneder, første gang når maskinen kjøpes. 1) Hvilken månedlig rente må vi bruke dersom de to tilbudene skal ha samme nåverdi? 2) Hvilken årlig rente svarer dette til? Eksamen, AA6526 Matematikk 3MX Side 9 av 12 Oppgave 2 I Oslo er dagens lengde, det vil si antall timer sola er over horisonten, omtrent 6 timer på det...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

aa6526_opg_matematikk_3mx_privatister_2008_05_16 - Eksamen...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online