mat1003_opg_matematikk_2p_eksempeloppgave_2007_12

mat1003_opg_matematikk_2p_eksempeloppgave_2007_12 -...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 MAT1003 Matematikk 2P Fellesfag Nynorsk/Bokmål
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
DEL 1 Oppgave 1 63023 101 699 a) Gjør overslag: b) Tallet 11011 er skrevet i totallssystemet. Gjør det om til et tall i titallssystemet. c) I rettledningen til selvangivelsen for 2005 fant vi: Formue kr Sats Formueskatt til staten: 0–151 000 0,0 % 151 000–540 000 0,2 % over 540 000 0,4 % Fred hadde 720 000 kr i formue i 2005. Hvor mye måtte han betale i formuesskatt? 2 1 2 sa t = d) Gitt formelen . Bestem a når s = 500 og t = 10. e) Golvet i et rom er rektangulært med sider 10,5 meter og 15,0 meter. På kortveggen står en 1,2 m bred dør 3,4 m fra den ene langveggen. Rommet inneholder en pult som er 1,2 m x 1,6 m. Tegn rommet sett ovenfra i målestokk 1 : 100. Eksempeloppgåve/Eksempeloppgave, MAT1003 Matematikk 2P Side 10 av 15
Background image of page 2
f) Dioksin er et svært giftig stoff. Grensen for hvor stort inntak kroppen kan tåle, er satt til gram per kg kroppsvekt før stoffet har giftvirkninger. Anta at en person som veier 50 kg, har et inntak på 11 3,5 10 9 1,5 10 gram dioksin. Tåler kroppen dette? Oppgave 2 Figuren nedenfor viser en del av en tallinje. Figuren viser også fire piler som peker loddrett opp mot tallinja. 5 4 4 5 a) De fire pilene peker på tallene a = , b = 0,54 , c = og d = 1,45. Tegn tallinja og de fire pilene på et ruteark. Skriv bokstavene a , b, c og d ved pilene der de hører hjemme. Forklar hvordan du kom fram til løsningen. b) Finn det tallet som ligger midt mellom b og 1. c) Et tall x ligger mellom b og d slik at avstanden fra b til x er 6 ganger så stor som avstanden fra x til d . 0,54 6 (1,45 ) x x =⋅ 1) Forklar at x oppfyller likningen .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course MATH 3mx taught by Professor Tba during the Spring '11 term at Kungliga Tekniska högskolan.

Page1 / 7

mat1003_opg_matematikk_2p_eksempeloppgave_2007_12 -...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online