mat1003_opg_matematikk_2p_privatister_2008_05_27

mat1003_opg_matematikk_2p_privatister_2008_05_27 - Eksamen...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Eksamen 27.05.2008 MAT1003 Matematikk 2P Elevar/Elever, Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer Del 1 skal leveres etter 2 timer. Del 2 skal leveres etter 5 timer. Ingen hjelpemidler er tillatt, bortsett fra vanlige skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler. Hjelpemidler på del 1: Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra redskaper som tillater elevene å kommunisere med hverandre. Hjelpemidler på del 2: Vedlegg 1 Vedlegg: Vedlegg som skal leveres inn: Vedlegg 1 På første side av svararket i del 2 skal du skrive hvilke digitale hjelpemidler du har brukt på eksamen . Andre opplysninger: Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Framgangsmåte: Om oppgaven krever en bestemt løsningsmetode, vil også en alternativ metode kunne gi noe uttelling. Karakteren fastsettes etter en helhetlig vurdering. Det betyr at sensor vurderer i hvilken grad du Veiledning om vurderingen: viser grunnleggende ferdigheter kan bruke hjelpemidler gjennomfører logiske resonnementer ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom og kan anvende fagkunnskap i nye situasjoner vurderer om svar er rimelige forklarer framgangsmåter og begrunner svar skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger, benevninger, tabeller og grafiske framstillinger Eksamen, MAT1003 Matematikk 2P Side 10 av 20
Background image of page 2
DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 x (antall stoler) y (kroner) a) Grafen viser hva det koster for en fabrikk å produsere x stoler. Hva blir kostnadene per stol dersom bedriften produserer 50 stoler? b) Skriv tallet som desimaltall. 4 2,46 10 4 81 21 2 5 9 9 −+ + c) Regn ut: d) Figuren over viser en 12-sidet terning der tallene 1, 2, 3, . .. ,12 er skrevet på sidene. De 12 mulige utfallene er like sannsynlige. 1) Hva er sannsynligheten for å få 12 når du kaster terningen én gang? 2) Du kaster terningen to ganger. Hva er sannsynligheten for å få 12 begge gangene?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

mat1003_opg_matematikk_2p_privatister_2008_05_27 - Eksamen...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online