{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

rea3022_opg_matematikk_r1_eksempeloppgave_2007_12

rea3022_opg_matematikk_r1_eksempeloppgave_2007_12 -...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 REA3022 Matematikk R1 Programfag Nynorsk/Bokmål
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Eksempeloppgåve/Eksempeloppgave, Matematikk R1 desember 2007 Side 10 av 15 Del 1 Oppgave 1 a) Deriver funksjonene 1) ln f x x x 2) 2 1 3e x g x b) Bestem følgende grenseverdi, dersom den eksisterer: 2 1 2 3 lim 1 x x x x c) En funksjon f er kontinuerlig, men ikke deriverbar i punktet 1, 2 . Tegn en skisse av grafen til en mulig funksjon f . d) Finn de eksakte løsningene av likningene 1) 2ln 4 0 x 2) 2 e 3e 2 0 x x e) Skriv så enkelt som mulig 1) 4 3 2 2 2 2 2) 1 2 3 1 2 2 3 a ab b a b b
Background image of page 2
Eksempeloppgåve/Eksempeloppgave, Matematikk R1 desember 2007 Side 11 av 15 f) Vi har gitt en trekant ABC . Punktet D ligger på AB, punktet E ligger på BC, og punktet F ligger på AC. Se figuren. Cevas setning sier: Linjestykkene AE , BF og CD skjærer hverandre i ett punkt hvis og bare hvis 1 AD BE CF DB EC FA Bruk Cevas setning til å bevise at medianene i en trekant skjærer hverandre i ett punkt.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

rea3022_opg_matematikk_r1_eksempeloppgave_2007_12 -...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online