rea3022_opg_matematikk_r1_elever_2008_05_28

rea3022_opg_matematikk_r1_elever_2008_05_28 - Eksamen...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Eksamen 28.05.2008 REA3022 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Eksamen, REA3022 Matematikk R1 Side 10 av 16 Del 1 Oppgave 1 a) Deriver funksjonen   2 = ln f x x x b) Utfør polynomdivisjonen 3 2 ( 4 + + 6) : (x 2) x x x c) Bestem grenseverdien 2 64 2 16 x x 8 lim x d) Skriv så enkelt som mulig 2 2 lg( ) 2 lg lg x x y y y e) Vi har funksjonen ( ) e x f x x 1) Vis at (1 ) e x f x x . Bruk dette til å finne eventuelle topp- og bunnpunkter på grafen til f . 2) Bruk    f x til å finne eventuelle vendepunkter på grafen til f . (I denne oppgaven kan du få bruk for e 0, 37 1 , 2 e 0,14 og 3 e 0,05 )
Background image of page 2
Eksamen, REA3022 Matematikk R1 Side 11 av 16 Oppgave 2 a) Vi har gitt vektorene u a, b   og v b, a . Vis at vektorene står vinkelrett på hverandre. Punktene
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

rea3022_opg_matematikk_r1_elever_2008_05_28 - Eksamen...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online