{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

rea3022_sol_matematikk_r1_elever_2008_05_28

rea3022_sol_matematikk_r1_elever_2008_05_28 -...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Løsningsforslag Eksamen R1 - REA3022 - 28.05.2008 eksamensoppgaver.org September 14, 2008 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i R1 er gratis, og det er lastet ned på eksamensoppgaver.org . Løsningen er myntet på elever og privatister som vil forbrede seg til eksamen i matematikk. Lærere må gjerne bruke løs- ningsforslaget i undervisningsøyemed, men virksomheter har ingen rett til å anvende dokumentet. Løsningsforslagene skal utelukkende distribueres fra nettstedet eksamen- soppgaver.org , da det er viktig å kunne føye til og rette eventuelle feil i ettertid. På den måten vil alle som ønsker det, til enhver tid nne det siste oppdaterte verket. eksamensoppgaver.org ønsker videre at est mulig skal få vite om eksamensløsningene, slik at det nnes et eget nettsted hvor man kan tilegne seg dette gratis. Dersom du sitter på ressurser du har mulighet til å dele med deg, eller ønsker å bidra på annen måte, håper eksamensoppgaver.org på å høre fra deg. 3 Innholdsfortegnelse oppgave 1 4 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 e.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 e.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 oppgave 2 6 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 oppgave 3 7 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 oppgave 4 - alternativ I 8 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 oppgave 4 - alternativ I - utledet analytisk 9 oppgave 4 - alternativ II 11 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 oppgave 5 13 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

rea3022_sol_matematikk_r1_elever_2008_05_28 -...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online