rea3026_opg_matematikk_s1_2008_05_08

rea3026_opg_matematikk_s1_2008_05_08 - Eksamen 28.05.2008...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Eksamen 28.05.2008 REA3026 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Eksamen, REA3026 Matematikk S1 Side 8 av 14 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn etter 5 timer. Hjelpemidler på Del 1: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med cm-mål og vinkelmåler Hjelpemidler på Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Vedlegg: Ingen Framgangsmåte: Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Om oppgaven krever en bestemt løsningsmetode, vil også en alternativ metode kunne gi noe uttelling. Veiledning om vurderingen: Karakteren blir fastsatt etter en samlet vurdering. Det betyr at sensor vurderer i hvilken grad du  viser regneferdigheter og matematisk forståelse  gjennomfører logiske resonnementer  ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom og kan anvende fagkunnskap i nye situasjoner  kan bruke hensiktmessige hjelpemidler  vurderer om svar er rimelige  forklarer framgangsmåter og begrunner svar  skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger, benevninger, tabeller og grafiske framstillinger Eksamen, REA3026 Matematikk S1 Side 9 av 14 Del 1 Oppgave 1 a) Løs likningen 2 10 2000 x   b) Løs likningen 2 lg 4 x   c) Vi har gitt funksjonene 2 ( ) 5 6 f x x x    og ( ) 2 6 g x x   ....
View Full Document

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course MATH 3mx taught by Professor Tba during the Spring '11 term at Kungliga Tekniska högskolan.

Page1 / 8

rea3026_opg_matematikk_s1_2008_05_08 - Eksamen 28.05.2008...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online