vg1340_opg_matematikk_1mx_privatister_2008_05_02

vg1340_opg_matematikk_1mx_privatister_2008_05_02 - Eksamen...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Eksamen 02.05.2008 VG1340 Matematikk 1MX Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Eksamen, VG1340 Matematikk 1MX Side 2 av 14 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timar Hjelpemiddel: Sjå gjeldande reglar. Vedlegg: Ingen Andre opplysningar: På første side av svararket skal du skrive namn og type på den lommereknaren du har brukt på eksamen. Framgangsmåte og forklaring: Der oppgåveteksten ikkje seier noko anna, kan du fritt velje framgangsmåte. Om oppgåva krev ein bestemt løysingsmetode, vil også ein alternativ metode kunne gi noko utteljing. Før inn nødvendig mellomrekning. Skriv forklaring der dette er påkravd, for å vise kva du har gjort. Ved opne oppgåveformuleringar bør du forklare kvifor du har valt di tolking av oppgåva og ditt val av løysingsstrategi. Hugs å oppgi eventuelle kjelder. Grafar og bruk av grafisk lommereknar: Oppgi dei lommereknarfunksjonane du har brukt. Det er ikkje nødvendig å oppgi alle tastetrykka. Hugs å skrive målestokk og einingar på aksane når du teiknar grafar i svaret. Du treng ikkje føre inn tabell over utrekna funksjonsverdiar dersom det ikkje er spurt spesielt etter det i oppgåva. Ved grafisk løysing på lommereknar er det tilstrekkeleg at du skisserer forma på kurva i svaret. På skissa skal svaret markerast tydeleg. Rettleiing om vurderinga: Karakteren blir fastsett etter ei heilskapleg vurdering. Det betyr at sensor vurderer i kva grad du viser grunnleggjande dugleikar kan bruke hjelpemiddel gjennomfører logiske resonnement ser samanhengar i faget, er oppfinnsam og kan bruke fagkunnskap i nye situasjonar
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course MATH 3mx taught by Professor Tba during the Spring '11 term at Kungliga Tekniska högskolan.

Page1 / 8

vg1340_opg_matematikk_1mx_privatister_2008_05_02 - Eksamen...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online