{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

vg1341_opg_matematikk_1my_2007_05_04

vg1341_opg_matematikk_1my_2007_05_04 - Eksamen Fag VG1341...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 4. mai 2007 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
OPPGAVE 1 Eivind har kjøpt pølser i forskjellige pølseboder i Oslo sentrum. Han har erfart at prisen på pølser varierer ganske mye i de forskjellige pølsebodene. Han har spurt i fire boder hvor mange pølser de omtrent selger i løpet av en kveld, og resultatet er satt opp i tabellen her: Pris per pølse p (kr) 15,00 18,00 20,00 25,00 200 150 Salg S (antall pølser) 275 250 a) Regn ut inntekten i de fire forskjellige pølsebodene. b) Hvilken pris gir størst inntekt? c) Undersøk om salget er proporsjonalt med prisen. Eksamen VG1341 Matematikk 1MY Side 13 av 21
Background image of page 2
OPPGAVE 2 I denne oppgaven er det deloppgaver med valgfrie alternativer. På hver deloppgave skal du velge enten alternativ I med lavest vanskelighetsgrad, eller alternativ II med høyest vanskelighetsgrad. Ved sensuren vil du få mer uttelling for riktig løsning av alternativ II enn for riktig løsning av alternativ I. a) Enten I Løs ligningen = 2 20 0 x x Eller II Løs ligningen ved regning ( ) ( ) = + 3 1 2 2 20 2 x x x x x b) Enten I Prisen på en vare stiger fra 5 000 kroner til 5 350 kroner. Hvor mange prosent stiger prisen? Eller II Prisen på en vare stiger med 10 prosent.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}