vg1341_sol_matematikk_1my_2007_05_04

vg1341_sol_matematikk_1my_2007_05_04 - Løsningsforslag...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Løsningsforslag Eksamen 1MY - VG1341 - 4. mai 2007 eksamensoppgaver.org September 15, 2008 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 1MY er gratis, og det er lastet ned på eksamensoppgaver.org . Løsningen er myntet på elever og privatister som vil forbrede seg til eksamen i matematikk. Lærere må gjerne bruke løs- ningsforslaget i undervisningsøyemed, men virksomheter har ingen rett til å anvende dokumentet. Løsningsforslagene skal utelukkende distribueres fra nettstedet eksamen- soppgaver.org , da det er viktig å kunne føye til og rette eventuelle feil i ettertid. På den måten vil alle som ønsker det, til enhver tid nne det siste oppdaterte verket. eksamensoppgaver.org ønsker videre at est mulig skal få vite om eksamensløsningene, slik at det nnes et eget nettsted hvor man kan tilegne seg dette gratis. Dersom du sitter på ressurser du har mulighet til å dele med deg, eller ønsker å bidra på annen måte, håper eksamensoppgaver.org på å høre fra deg. 3 Innholdsfortegnelse oppgave 1 5 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 oppgave 2 6 a.I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a.II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 b.I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 b.II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 c.I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 c.II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 d.I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 d.II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 e.I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 e.II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 oppgave 3 10 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 oppgave 4 11 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 oppgave 5 12 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

vg1341_sol_matematikk_1my_2007_05_04 - Løsningsforslag...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online