atlas_statystyczny_wojewodztwa_mazowieckiego.pdf - ATLAS STATYSTYCZNY wojew\u00f3dztwa mazowieckiego ISBN 6-50-1 Warszawa Warsaw 2018 STATISTICAL ATLAS OF

atlas_statystyczny_wojewodztwa_mazowieckiego.pdf - ATLAS...

This preview shows page 1 - 6 out of 106 pages.

ATLAS STATYSTYCZNY województwa mazowieckiego STATISTICAL ATLAS OF MAZOWIECKIE VOIVODSHIP Warszawa 2018 Warsaw
Image of page 1
Image of page 2
ATLAS STATYSTYCZNY województwa mazowieckiego STATISTICAL ATLAS OF MAZOWIECKIE VOIVODSHIP Warszawa 2018 Warsaw
Image of page 3
Opracowanie merytoryczne Content-related works Urząd Statystyczny w Warszawie – Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny – Departament Badań Przestrzennych i Środowiska Statistical Office in Warszawa – Mazovian Centre for Regional Surveys, Statistics Poland – Spatial and Environmental Surveys Department pod kierunkiem supervised by Zofii Kozłowskiej, Dominiki Rogalińskiej Zespół autorski Editorial team Małgorzata Bieńkowska, Edyta Błaszczak, Justyna Budna, Anna Cacko, Iwona Cieciora, Barbara Czerwińska-Jędrusiak, Aneta Czyżkowska, Edyta Kaźmierczak, Justyna Kotowoda, Daniel Koźmiński, Teresa Kwiecień, Hanna Murawska, Anna Pasterkowska, Joanna Podolska, Iwona Sońta, Grzegorz Stępień, Dorota Sułkowska, Tomasz Zegar, Łukasz Zieliński Joanna Hausman-Czerwińska, Katarzyna Medolińska, Katarzyna Wróbel, Maciej Zych Skład i opracowanie graficzne Typesetting and graphics Robert Chmielewski, Daniel Koźmiński, Lidia Motrenko-Makuch, Grzegorz Stępień, Łukasz Zieliński ISBN 978-83-63246-50-1 Publikacja dostępna na stronie Publication available on website Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła. When publishing Statistics Poland data – please indicate the source. Zdjęcia zamieszczone na okładce Photographs on the cover Zamek w Pułtusku (fot. Agnieszka Ajdyn), Syrenka warszawska (Pixabay), Mazowieckie wierzby (Fotolia), Pomnik Fryderyka Chopina (Pixabay), Zalew Zegrzyński (fot. Robert Chmielewski) 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208 Druk publikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 Publication printing is co-financed from EU funds with in Operational Programme Technical Assistance 2014–2020
Image of page 4
W 2018 r. mija 100 lat od utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego. Z tej okazji Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował „Atlas statystyczny woje- wództwa mazowieckiego” prezentujący zróżnicowanie przestrzenne zjawisk społecznych i gospodarczych w regionie. Mazowsze jest uznawane za jedno z naj- bardziej zróżnicowanych wewnętrznie województw w Polsce. Wynika to z domi- nującej pozycji Warszawy i dynamicznie rozwijającego się obszaru metropoli- talnego otoczonego terenami zmagającymi się z problemami depopulacji, bez- robocia i niskiej przedsiębiorczości. W opracowaniu, za pomocą kartogramów i kartodiagramów oraz licznych wyk- resów, zaprezentowano zagadnienia związane z kapitałem ludzkim, jakością życ- ia, gospodarką oraz środowiskiem, a także wybrane dane dla regionów (NUTS 2) Unii Europejskiej. Poglądowy charakter publikacji umożliwia obserwa- cję zróżnicowania regionalnego, będącego najważniejszym wyzwaniem polityki spójności Unii Europejskiej. Zaprezentowane dane dotyczą roku 2016, a z zakresu rachunków regionalnych – 2015. W celu zilustrowania i przeanalizowania zachodzących w województwie mazowieckim zmian wybrane zagadnienia ujęto w retrospekcji od 2000 r., a także
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 106 pages?

 • Spring '19
 • Lidia Danik

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes