Strings - 1 תואבה תו לועפה שומימל...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 תואבה תו לועפה שומימל םינותנ הנבמ שורד , א לעמ תוזורחמ לע " עובק ב Σ : Insert(s) – השדח תזורחמ תסנכה s הנבמל delete(s) – תזורחמה תקיחמ s הנבמהמ find(s) – תזורחמה םאה s הנבמב תאצמנ ? find_min – םומינימה תאיצמ ) יפרגוקיסקלה ( הנבמבש תוזורחמה לכ לש . • ובש ןורתפ םייק םאה תו יכוביס היולת וניא הלועפ ל כ רפסמב תוזורחמה , אלא ןכרואב דבלב ? תוזורחמ וניה תזורחמ לכ ךרואש עגרל חיננ m ןנשיו n תוזורחמ : ע ן ורתפ " שו פי ח ץע י- תזורחמל עיבצמ היהי ת מוצ לכב ) ךרעמב לשמל הרומשה .( רדסה יפל רדוסמ היהי ץעה יפגרוקיסקלה . הז שומימב Insert , Delete ו - Find תוחקול O ( m log n ) . ע ן ורתפ " לוברע תלבט י – תיצקנופ רידגנ hash םתיארש המל המודב תוזורחמ לע האצרהב . הז שומימב Insert , Delete ו - Find תוחקול O ( m ) עצוממב , לבא Find_min ב תוזורחמה לכ לע רבעמ תשרוד - O ( n · m ) . 2 א לעמ ןה תוזורחמהש חיננ " ב Σ , ש- | Σ | עובק , ותהשו $ אל ךייש וניא " ב ) הז ות תיפרגוקיסקל רתויב ןטקכ רדגומ , תזורח מ ףוס גצי ימו .( ץע קיזחנ , רתויה לכל שי ימינפ תמוצ לכב ובש | Σ |+1 םינב ) ךרעמ שי תמוצ לכב לדוגב | Σ |+1 .( ותב תנמוסמ תשק לכ . אמגודל : Trie • ע תגצוימ תזורחמ לכ הז שומימב " הלעל שרושהמ לולסמ י . Insert(s) , Delete(s) ו - Find(s) ןמזב ועצבתי O (|s|) , ו ליאו Find_min ןמזב O (|s_min|) רשאכ s_min תיפרגוקיסקל רתויב הנטקה תזורחמה איה . • םסקה ןכיה ? טק ייבוא לאכ תזורחמל ונסחייתה אל " ימוטא " , ונשמתשה א לא א ו תו א לעמ םי וות לש ףצרמ םיבכרומ הנבמב םירביאה לכש הדבועב " יפוס ב . {coca, cola, t, tea} c c l o a a $ $ $ $ t e a 3 הנעט : רויס pre-order ב - Trie תזורחמל םיאתמה הלעב רקבמ s 1 אוהש ינפל תזורחמל םיאתמה הלעב רקבמ s 2 מא " ם s 1 <s 2 ) יפרגוקיסקל רדסב .( ב רויס- Trie החכוה : יכ חיננ s 1 <s 2 . ה ותל דע תוהז תוזורחמה יתש יכ חיננ- i ) i g ( , רמולכ ה ותה- i +1 ב - s 1 ב םיאתמה ותהמ תיפרגוקיסקל ןטק - s 2 . ב- Trie םיאתמה , ה תמוצב םילצפתמ תוזורחמה יתש תא םיראתמה םילולסמה- i שרושהמ , לש לולסמה רשאכ s 1 ךישממ וב ותהמ תיפרגוקיסקל רתוי ןטק ותב ךישממ לש לולסמה s 2 . רויסב pre-order רדסה יפל תמוצ לש םינבב םירקבמ ונא...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

Strings - 1 תואבה תו לועפה שומימל...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online