{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Moed_A_part_2 - (236343 zeiaeyigd zxez r"yz sxeg 2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (236343) zeiaeyigd zxez r"yz sxeg 2 wlg '` cren 8.2.2010 oeyy-oa il` x"c :dvxn oltw i`gei ,onxcie l`kin ,'uiaexcpqkl` icb ,(zi`xg` zlbxzn) oiwqt zpr :milbxzn :zeigpd .xebq xneg mr `ed ogand .1 .dpigad zra ogapd zeyxa ixlelq oetlh znbec ,ciip zxeywz irvn` zwfgd lr yxetn xeqi` lg .2 .mkizeaeyz lk z` ewnp .3 ."z/rcei `l" miazek daeyz mewna m` cewipdn 20% lawl ozip sirq lka .4 jxev oi`e ,dpeknd zlert ote` ly rpkyn ilelin xe`iza wtzqdl ozip bpixeih zpekn x`zl yi oda zel`ya .5 .mixarn zivwpet xicbdl .wiecn ote`a dze` mihhvny i`pza ,lebxza e` d`vxda dgkedy dprh lka ynzydl xzen .6 .mkzeyxl cnerd onfa zecewp meniqwn xeavl ick ,miieqn sirq lr dcind lr xzi akrzdl `l elczyd .7 .dneiql cr dpigad xcgn z`vl oi` .zewc 45-e dry dpigad jyn .8 !dglvda 1 (zecewp 40) 1 dl`y :zniiwnd f ( x ) : Σ * → Σ * divwpet zniiw m` L 1 ≤ PSPACE L 2 onqp .d`ln f ( x ) .1 .( | x |-a inepilet dly hltd lceb hxtae) | x |-a inepilet oexkfa yeniy jez aeyigl zpzip f ( x ) .2 . x ∈ L 1 ⇐⇒ f ( x ) ∈ L 2 .3 :mi`ad mitirqd lr epr...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Moed_A_part_2 - (236343 zeiaeyigd zxez r"yz sxeg 2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online