savitch - NPSPACE = PSPACE Savitch htyn ly ihxt dxwn PSPACE...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: . NPSPACE = PSPACE : Savitch htyn ly ihxt dxwn . PSPACE ⊆ NPSPACE :oey`x oeeik zlra c"` dpekna eze` rval xyt`y i`ceea f` 'xhc dpekna aeyigd z` rval xyt` m` - il`ieeixh .oexkif zyixc dze` . NPSPACE ⊆ PSPACE :ipy oeeik zynzyn `id , n jxe`a x hlw lkle L ( M ) = L y jk M c"` h"n dl zniiw if` . L ∈ NPSPACE idz . p mepilet xear oexkif i`z p ( n ) a xzeid lkl .mepilet df mb - O ( p 2 ( n ) ) oexkifa zynzyn xy` L dtyd xear M 'xhc h"n d`xp : x lr M ly zeivxebitpewd sxb .hxqd okez z`e miy`xd mewin z` , M ly dxwad avn z` millek - zeivxebitpew md sxbd iznv . B = 2 O ( p ( n )) :zeivxebitpewd xtqnk xzeid lkl `ed sxba miznvd xtqn-pewdn cg` crva xearl ozip , w lr M ly aeyiga m` sxba zpeekn zyw `id ( c 1 ,c 2 ) :zezyw dnkl xearl ozip c 1 znevdny zeidl leki ,c"` `id M y oeeikn) . c 2 divxebitpewd l` c 1 divxebit .(dcigi zg`l wx `le zexg` zeivxebitpew lr c 2 z`e cg` hxq lr c 1 z` minyex : O ( p ( n )) oexkifa zeprl ozip ( c 1 ,c 2 ) ∈ E m`d dl`yd lr ote`l dni`zn drepzdye ,y`xd cil `vnpd cg` mewnl hxt ddf mihxqd okezy miwcea .ipy hxqote`l dni`zn drepzdye ,y`xd cil `vnpd cg` mewnl hxt ddf mihxqd okezy miwcea ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online