SYA_100520_LS18

SYA_100520_LS18 - 81 0102.5.02 b-r b-r-cycle phase Spec...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
םימדקתמ ריבחת רועיש 18 20.5.2010 בצמה תנומת םוכיס : תוצחל הלוכי אל העונתש עבוקש ,העונת לע יאנתב םידיוצמ ונחנא b-r. b-r תינבמ הניחבמ םילשמ וניאש תמוצ לכ אוה . הפי יריפמא יוסיכ ןתונ הז . ה גשומ תא העונת לע יאנתל םיפיסומשכ המלש העונתה -cycle / phase: ה ךרד תאצל תבייח העונת -edge ה לש -phase – ךרד Spec CP. ש ךכל הביס / ב הכימת / תודע -cycle תורוקמ השולשמ םילבקמ העונתל יטנוולר טפסנוק אוה : 1. wh-island םא ,הזה גוסהמ הלבגמ שי המל ,רדסב אל המ ריבסהל רשפא ב רובעל תבייח העונתה -Spec CP. ה ,ותרדגה םצעמ -Spec הלוכי אל העונתהו סופת ב רוצעל -Spec CP ב -edge of the phase. 2. מ המגוד -Irish Gaelic ב תרבוע העונתהש ךכל תיגולופרומ תודע תנתינ הב -Spec CP ( מ תאצויש העונת -CP). שי – אשונה לע ולש הדובעב הארמ יקסולקמ comp גוסמ X לכ .תיגולופרומ הניחבמ CP ה ,העונת תאצוי ונממש -comp לבקמ – הנתשמ ל קוידב ליבקמ ,םיאתמ שובלה .רחא יגולופרומ שובל / הרוצ -CP םהמש םי ב תרבוע העונתהש ךכל יגולופרומ ןומיס הז .העונת השחרתה -Spec CP. ובש םוקמ ה לש יגולופרומה שובלה ,העונתה הרבע אל -comp רחא . 3. תעונת A ךרד תאצל תבייח העונתש םיחינמ םא Spec CP, עודמ רבסה ונל שי זא תעונת A ךותמ תאצל הלוכי אל CP. תעונת A מ הענ -Spec IP ל -Spec IP םא .ןוילעה ב רובעל תבייח התייה אל איה -Spec, ב תרבוע איהש עירפמ הז המל רורב היה אל - Spec CP – תבייח העונתהש החנהב .רדסב תויהל רומא לכהו םילשממ תאצוי איה ב רובעל -Spec CP, איהש העונת וז יכ – תירשפא יתלב איה המל ריבסהל רשפא improper – תעונתש עודי A תדמע ךרד רובעל הלוכי אל A, ̄ ךרד תרבוע איה ןאכו Spec CP תדמע איהש A ̄ תדמעל רוזחל הצור איהו A. תעונת A ל רוזחל הלוכי אל - cycle תעונת לש A ל הרבע איהש ירחא -A. ̄ תפסונ גוציי תמר : Logical Form - LF -ה תונש ףוסמ העצה 70 םיסחי גצייל תלדתשמ איה .תפסונ תיריבחת תינבמ גוציי תמר תמייקש , םימיוסמ םייטנמס ,םייגול . הנכמה תא אוצמל וניסינ .העונת ליבגמ תמאב המ – הללכה אוצמל היה תולבגמה לש דחא ןוויכ ידכ העונת לע תולבגמב םישמתשמ ונחנא ליבקמב .(הלעמל תגצומה העונתה וז) ףתושמה תיריבחת העונת תשחרתמ םהבש םינבמ ןחבאל ,תוהזל
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

SYA_100520_LS18 - 81 0102.5.02 b-r b-r-cycle phase Spec...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online