{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SYA_100408_LS10

SYA_100408_LS10 - ‫תחביר מתקדמים‬...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫תחביר מתקדמים‬ ‫שיעור 01‬ ‫0102.4.8‬ ‫.‪ θ‬זו מגבלה שפוסלת הוצאה מתחום .‪-TRC‬אימצנו בתחילת הקורס את ה‬ ‫פוסל מעבר ישיר מעמדה )2‪ (TRC‬המשופר ‪-TRC‬בהמשך שיפרנו את ההגדרה ע"פ פריצ'ט, וה‬ ‫מגדיר את העמדות באמצעות המושג "תחום 2‪). TRC‬אחת בעץ לעמדה אחרת בעץ )כלומר, תנועה‬ ‫."‪θ‬‬ ‫:הבעיות איתו‬ ‫.מושג חדש, שאין לו שימוש במקום אחר בתיאוריה התחבירית, ככל שידוע .1‬ ‫ולא עושה רושם ‪ θ‬בנוסף הוא מושג מעורב – תחום מבני באמצעות תפקיד .2‬ ‫היא מקבלת מהלקסיקון – ‪ θ‬שלמערכת שבונה את התחביר יש גישה לתפקידי‬ ‫אלמנטים, ממפה אותה ע"פ התפקידים, אבל שום חוק תחבירי לא יתייחס לזה.‬ ‫התפקידים מגדירים את המבנה, אבל הוא לא זקוק לגישה אליהם, ולכן לא נרצה‬ ‫.להניח את הקשר ביניהם – אנחנו רוצים תיאוריה מינימלית, אלגנטית‬ ‫לא תמיד בעייתיים וגורמים לקושי עיבוד. )דוגמאות ‪ θ‬שינויים בתפקידי/תחומי .3‬ ‫.)‪-participial clauses‬או ב ‪ give‬בפועל‬ ‫בשיעור הקודם עשינו צעד קדימה – אנחנו עוברים להגדרת ריאנליזה מבנית על סמך הגדרה‬ ‫.מבנית טהורה‬ ‫.הריאנליזה אפשרית באמצעות תנועה‬ ‫.ננסח את עיקרי ההנחות של ריאנליזה אפשרית באמצעות תנועה ונראה כמה דוגמאות‬ ‫.)אנחנו מניחים שהעץ נבנה ע"ס קריטריון התיטה וע"ס יחסי איוך )בעקבות פריצ'ט‬ ‫:המנגנונים התחביריים שבונים את העץ‬ ‫.)לעשות או לחבר צומת – זו האופרציה הבסיסית ביותר של בניית עץ( ‪1. merge‬‬ ‫בעיבוד כל הזמן נוצר קלט, ולכן נרצה להרחיב עץ קיים. לאופרציה הזו קוראים .2‬ ‫.)חבר מה שמתקבל לצומת השולט על הצומת הסופי הימני ביותר( ‪expand‬‬ ‫.תמיד אפשר להרחיב צומת )מלמטה, מלמעלה(, כי כל הזמן מופיע קלט נוסף‬ ‫.מותר לטפל, להרחיב, בכל צומת ששולט על הצומת הסופי הימני ביותר‬ ‫.שצריך בעיבוד ‪ expand‬משותף לעיבוד וייצור, לעומת ‪Merge‬‬ ‫.)ויחסי איוך )נספחים )‪-θ‬קריטריון ה( ‪ TA‬המעבד לא מחכה(, על סמך( ‪ ASAP‬שניהם מבוצעים‬ ‫.לוקחים בחשבון התאם בין פועל לנושא‬ ‫‪ parking‬ריאנליזה תחבירית מאפשרת מעבר ישיר )ללא – ‪MRC – Movement Reanalysis Constraint‬‬ ‫באמצעות תנועה. )מעבר ישיר אחר, שהוא לא תנועה, יגרום לקושי עיבוד. )‪-store‬חניה ב /‬ ‫.)את עמדת המוצא – זה הופך להיות עיבוד מודע, ולא אוטומטי ‪ c-com‬למשל, כשעמדת היעד לא‬ ‫תנועה – אפשרית אם עמדת היעד )שאליה האלמנט נע, שבייצור קוראים לזה "ראש השרשרת";‬ ‫את עמדת המוצא. )זו המגבלה הבסיסית ביותר על ‪) c-command‬כאן אין שרשרת ואין עקב‬ ‫.)תנועה‬ ‫אמ"מ הניתוח / האנליזה לא מאפשרת לשבצו בעץ. )לא ‪-store‬יכול לחנות ב ‪ – parking – α‬חניה‬ ‫.)‪-store‬תמיד אפשר לחנות ב‬ ‫.‪1. John gave her books to Sara‬‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪John‬‬ ‫‪gave‬‬ ‫3‪θ1θ2θ‬‬ ‫‪Her‬‬ ‫‪Book‬‬ ‫‪s‬‬ ‫הערה‬ ‫בונים חלק עץ‬ ‫‪ θ‬המעבד פורק‬ ‫מעניק עוד תיטה‬ ‫‪Output‬‬ ‫]] ] ]3‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V gave θ2 θ‬‬ ‫]] ]‪[IP [NP John] [Ī [I] [VP [V gave] [NP θ2 her‬‬ ‫3‪[IP [NP John] [Ī [I] [VP [V gave] [NP her] [NP θ‬‬ ‫]] ]‪books‬‬ ‫- 4 עמוד 1 מתוך -‬ ‫‪Store‬‬ ‫‪John‬‬ ‫‪to‬‬ ‫‪Sara‬‬ ‫מתעוררת עמדה לחיים שאומרת‬ ‫שאפשר לקחת אלי עוד משהו –‬ ‫לעשות ריאנליזה – עמדת היעד,‬ ‫‪ books‬שמושכת אליה את‬ ‫– מהעמדה בה הוא נמצא עכשיו‬ ‫‪ expand‬יורד – אנחנו עושים ‪her‬‬ ‫עמדת היעד עושה .‪-NP‬של ה‬ ‫לעמדת המוצא ולכן אין ‪CCOM‬‬ ‫.בעיה בעיבוד‬ ‫‪ [NP‬יעד ‪[IP [NP John] [Ī [I] [VP [V gave] [NP‬‬ ‫]] ]‪ θ3 to Sara‬מוצא ‪her] [N̄ [N books]]] [PP‬‬ ‫או ‪ theme‬הוא ‪ her‬לא ידוע אם( ‪ her to witches‬או ‪ her books‬למעבד, בין אם יש את המשפט עד‬ ‫זה לא משנה – התפקיד השונה לא מקשה. הניחוש של המעבד לא משנה – לאף אחד אין ,)‪goal‬‬ ‫.‪ GP‬פה‬ ‫מה שיש בשלב הריאנליזה הוא עץ, מבנה – לא איכפת – ‪ PR‬זה מאוד מחזק את מה שראינו עם‬ ‫למעבד מה התפקיד בענף – לא צריך להזיז את הרכיב לענף אחר, והענקת תפקיד שונה לא‬ ‫.משנה כלום‬ ‫.אלא של עמדה בעץ התחבירי ‪ θ‬זה לא עניין של – ‪-TRC‬זה מחזק את הביקורת על ה‬ ‫.יש תקפות תיאורית מרשימה בגלל שתפקידים מגדירים עמדות בעץ ‪-TRC‬ל‬ ‫‪2. John put the candy in the jar into his mouth. GP‬‬ ‫לפני העיבוד המפורט שנעשה, אפשר לראות מה ההבדל בין המשפט הקודם לזה – כאן מה‬ ‫שעובר, שנע, לא ינוע לעמדת הארגומנט אלא לנספח, ולכן הוא משועבד יותר, ולכן הוא לא‬ ‫.‪ adjunct‬ינותח כארגומנט ירד להיות "‪ in the jar‬בתחילת העיבוד .‪ c-com‬יעשה‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪John‬‬ ‫‪put‬‬ ‫3‪θ1 θ2 θ‬‬ ‫‪The candy‬‬ ‫‪In the jar‬‬ ‫הערה‬ ‫‪Output‬‬ ‫] ]]3‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V put θ2 θ‬‬ ‫‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V put θ3] [NP‬‬ ‫] ] ]]]‪θ2 [Det the] [N̄ [N candy‬‬ ‫2‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V put] [NP θ‬‬ ‫]]]‪[Det the] [N̄ [N candy‬‬ ‫]‪[PP θ3 in the jar‬‬ ‫]]‬ ‫2‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V put] [NP θ‬‬ ‫]]]‪[Det the] [N̄ [N̄ [N candy‬‬ ‫]]‪[PP in the jar‬‬ ‫]‪[PP θ3 into his mouth‬‬ ‫]]‬ ‫‪Store‬‬ ‫‪John‬‬ ‫‪Into his mouth‬‬ ‫ירד ויאייך – הוא נכנס ‪-PP‬ה‬ ‫ולכן לא עושה ‪-NP‬אל ה‬ ‫.על עמדת המוצא ‪CCOM‬‬ ‫‪ in the jar‬המעבד לא שולח את‬ ‫כי יש ניתוח תמטי ‪-store‬ל‬ ‫‪ breakdown‬שונה, ולכן יש‬ ‫במכונה – אנחנו חשים קושי‬ ‫.עיבוד‬ ‫‪3. John knows Rex would die‬‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪John‬‬ ‫‪knows‬‬ ‫2‪θ1 θ‬‬ ‫‪Rex‬‬ ‫‪would‬‬ ‫‪die‬‬ ‫הערה‬ ‫‪Output‬‬ ‫] ]]]]‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V knows‬‬ ‫‪Store‬‬ ‫‪John‬‬ ‫המעבד ממהר להיפטר מתיטות‬ ‫‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V knows] [NP‬‬ ‫ממתין בסטור לפרגמנט העץ, עד‬ ‫] ]]] ]‪θ2 Rex‬‬ ‫שמופיע הפריקט‬ ‫]‪ expand [IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V knows‬נדחף למטה, עשינו ‪-NP‬ה ‪Rex‬‬ ‫תחביר מתקדמים‬ ‫שיעור 01‬ ‫‪[CP θ2 [IP [NP Rex] [Ī [I would] [VP‬‬ ‫] ]]] ]]]]‪die‬‬ ‫0102.4.8‬ ‫של צומת השולט על הצומת הסופי‬ ‫מקבל תפקיד ‪ – REX‬הימני ביותר‬ ‫‪-die‬תיטה מ‬ ‫‪-w/o her‬אין פה תנועה / מעבר – הרחבנו פה צומת – לכן אין קושי עיבוד. בדיוק כמו ב‬ ‫.אין בעיה להרחיב צומת ,‪contributions‬‬ ‫‪4. John warns Rex would die. GP‬‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪John‬‬ ‫‪warns‬‬ ‫3‪θ1 θ2 θ‬‬ ‫‪Rex‬‬ ‫‪would‬‬ ‫‪die‬‬ ‫הערה‬ ‫‪Output‬‬ ‫] ]]]]‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V warns‬‬ ‫2‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V warns θ3] [NP θ‬‬ ‫] ]]]‪Rex‬‬ ‫‪Store‬‬ ‫‪John‬‬ ‫כאן על איזו עמדה במבנה, ענף,‬ ‫מדובר – משחק תפקיד חשוב ביותר.‬ ‫מסתבר למעבד ‪ would die‬כשמופיע‬ ‫שזה לא הענף שהוא צריך לבנות –‬ ‫הנחנו עצים טרינאריים, ואז ההבדל‬ ‫בין משלים ראשון לשני הוא קריטי.‬ ‫הוא בעצם צריך לבנות את המשלים‬ ‫‪ Rex‬השני, והוא צריך להעביר את‬ ‫מעמדת המוצא )שמתבטלת( לעמדת‬ ‫לעמדת ‪ CCOM‬היעד, שלא עושה‬ ‫המוצא – התחום הוא הפסוקית.‬ ‫.הטעות היא בבניית העץ ולא בתפקיד‬ ‫]3‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V warns θ‬‬ ‫‪] [Ī [I‬יעד ‪ Rex] [CP [IP [NP‬מוצא 2‪[NP θ‬‬ ‫] ]] ] ]]‪would] [VP die‬‬ ‫.כי זה לא נעשה ע"י כלי חישוב אוטומטי ‪ GP‬מרגישים‬ ‫:‪ Participial Relatives‬נסתכל על‬ ‫.‪5. The boat floated down the river sank‬‬ ‫?‪ GP‬זו דוגמה שתמיד גורמת לקושי עיבוד. האם ההצעה שלנו בדבר תנועה מסבירה למה יש פה‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪The boat‬‬ ‫‪Floated‬‬ ‫)2‪ θ1 θ‬פעיל(‬ ‫2‪ (θ1) θ‬סביל‬ ‫1‪ θ‬עומד‬ ‫‪Down the river‬‬ ‫‪Sank‬‬ ‫‪Θ‬‬ ‫הערה‬ ‫המעבד בוחר בעומד – יש הכי‬ ‫מעט תיטות למלא. בסביל, ל‬‫.‪ θ‬לא יהיה ‪the boat‬‬ ‫‪Output‬‬ ‫‪[IP [NP θ1 the boat] [Ī [I] [VP [V‬‬ ‫]]]]‪floated‬‬ ‫‪Store‬‬ ‫‪The boat‬‬ ‫'נוצרת פסוקית זיקה פרטיסיפ‬ ‫1‪. θ‬עוזב את העמדה ‪- the boat‬‬ ‫.)עובר לסמנטיקה )כי זה סביל‬ ‫לא מתאפשרת – ‪ ccom‬אין‬ ‫תנועה‬ ‫חולצה מטיילת בואדי .6‬ ‫‪[IP [NP θ1 the boat] [Ī [I] [VP [V‬‬ ‫]]] ]‪floated] [PP down the river‬‬ ‫]]‪ [Det the] [N̄ [N̄ [N boat‬יעד ‪[IP [NP‬‬ ‫‪ θ2 t] [Ī [I] [VP‬מוצא ‪[CP [Op] [IP [NP‬‬ ‫]‪[V floated] [NP t] [PP down the river‬‬ ‫] ]]‪]]]] ] [Ī [I] [VP sank‬‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪Xulca‬‬ ‫הערה‬ ‫- 4 עמוד 3 מתוך -‬ ‫‪Output‬‬ ‫‪Store‬‬ ‫‪Xulca‬‬ ‫‪Metayelet‬‬ ‫‪ [IP [NP xulca] [Ī [I metayelet i] [VP [V‬כנראה בגלל הסדר הנפוץ בעברית‬ ‫]]] ]‪ti‬‬ ‫או בגלל ש"חולצה" יותר ‪– SV‬‬ ‫‪-V‬ולא כ ‪-N‬נפוץ כ‬ ‫זו עמדת היעד – ‪-I‬החולצה יורדת ל‬ ‫‪-SPEC‬ב ‪-NP‬שלה )עמדת המוצא ה‬ ‫יש כאן סביל שמאפשר נושא .)‪IP‬‬ ‫נושא פוסט-פעלי( ‪-VP‬בתוך ה‬ ‫אפשרי בסביל ופעלים‬ ‫.)אנאקוזטיביים‬ ‫]‪[IP [NP xulca] [Ī [I metayelet i] [VP [V ti‬‬ ‫]]]]‪[PP ba-vadi‬‬ ‫יעד 1 מוצא 2 ‪] [Ī [I‬מוצא 1 ‪[IP [NP pro‬‬ ‫]‪ metayelet‬יעד 2 ‪xulca] [VP [V ti] [NP‬‬ ‫]]]]‪[PP ba-vadi‬‬ ‫‪Ba-vadi‬‬ ‫את עמדת המוצא – אלה ‪ CCOM‬יש כאן שני מעברים )אלה לא תנועות!( שבהן עמדת היעד לא‬ ‫.בעצם שני מעברים, ולא תנועות – שצריך לבצע באופן מודע‬ ‫ל ‪ V‬ומטיילת ‪-V‬ל ‪ N‬יש כאן מעבר בין פרדיקט לארגומנט – הדו-משמעות הלקסיקאלית )חולצה‬‫‪ I‬מטיילת נע מעמדת .‪ I‬לעמדת ‪SPEC IP‬לא זה גורם לקושי, ונראה דוגמה. החולצה נעה מ .)‪N‬‬ ‫.‪ V‬לעמדת משלים של‬ ‫.)‪ CCOM‬בכל מקרה עושים עיבוד מודע – אלה לא תנועות )אין תנועות כי אין‬ ‫.‪7. The church pardons set the demons free‬‬ ‫.דוגמה מפריצ'ט – לא מעוררת קושי עיבוד‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪The church‬‬ ‫‪pardons‬‬ ‫2‪θ1 θ‬‬ ‫‪set‬‬ ‫הערה‬ ‫בשלב הזה, המעבד חושב‬ ‫‪ IP‬שמדובר בפועל, והוא בונה‬ ‫מופיע עוד פועל, שלא גורם‬ ‫.לבעיות‬ ‫אין – ‪-NP‬העמדה המושכת היא ה‬ ‫כאן קושי עיבוד בגלל השינוי‬ ‫‪ CCOM‬הקטגוריאלי. עמדת היעד‬ ‫עובד. ‪MRC‬את עמדת המקור – ה‬ ‫המשפט בסדר‬ ‫‪Output‬‬ ‫̄‪[IP [NP θ1 [Det the] [N̄ Church]] [I‬‬ ‫]]]]2‪[I] [VP [V pardons θ‬‬ ‫̄‪ θ1 [Det the] [N̄ [N‬יעד ‪[IP [NP‬‬ ‫‪Church] [N pardons]] [Ī [I] [VP [V‬‬ ‫]]]]2‪ set θ‬מוצא‬ ‫‪Store‬‬ ‫‪The church‬‬ ‫:המסקנה שלנו היא‬ ‫עיבוד משתמש באותם כלים חישוביים לבניית העץ וריאנליזה .1‬ ‫תנועה משמשת את המערכת החישובית, את המעבד, בעץ ביצוע ריאנליזה )תנועה .2‬ ‫)הוא כלי מייצור‬ ‫בשאר הסמסטר נחזור לייצור, נדבר באופן מפורט על תנועה. נבדוק מגבלות על תנועה. נגלה‬ ‫.יש מגבלות נוספות על תנועה. נשתמש במגבלות האלה לזיהוי תנועה ‪CCOM‬שמעבר למגבלת ה‬ ‫?בסוף הסמסטר נשאל שוב אם אלה המגבלות על תנועה, האם הן חלות גם על תנועה בעיבוד‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online