{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SYA_100322_LS09 - ‫תחביר מתקדמים‬...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫תחביר מתקדמים‬ ‫שיעור 9‬ ‫0102.3.22‬ ‫‪θ attachment‬‬ ‫נספחים + ‪-θ‬של קריטריון ה ‪ ASAP‬סיפוק‬ ‫} ‪ θ‬נותר עם ‪V‬‬ ‫.אופציות שקולות מבחינת המעבד } ‪ θ‬חסר ‪NP‬‬ ‫.‪ ASAP‬בשני הדברים האלה הוא רוצה לטפל‬ ‫יקרה )למעבד, ‪ θ‬לתחום ‪ θ‬ריאנליזה תחבירית המחייבת מעבר ישיר מתחום :)‪TRC‬משופר )2 ‪TRC‬‬ ‫.כלומר, גורמת קושי עיבוד(. הקושי הוא במעבר מתחום לתחום, מעמדה לעמדה‬ ‫‪-TRC‬בשלב הריאנליזה מה שיש לנו זה עץ תחבירי – מבנה. ריאנליזה מתבצעת על מבנה. ה‬ ‫קובע במבנה לעבור מתחום אחד לתחום אחר זה קשה – זה יקר למעבד האנושי, גורם לקושי‬ ‫.עיבוד‬ ‫.העמדות מוגדרות באמצעותו – "‪ θ‬התחומים מוגדרים באמצעות המונח "תחום‬ ‫,‪ agent‬הם רלוונטיים בלקסיקון )חלק מהמידע הלקסיקאלי – תפקיד ,‪ θ‬אם נחשוב על תפקידי‬ ‫כי הם קובעים את המיפוי )משהו קובע לאיזו עמדה מתמפה תפקיד – לאיזו עמדה ,)‪, goal‬מושפע‬ ‫.)הוא יוענק(. הם רלוונטיים גם למשמעות )סמנטית‬ ‫( ‪-government‬ל ,‪-C-COM‬לא ראינו שסוג התפקיד רלוונטי לתחביר – אופרציות לתחביר רגישות ל‬ ‫שליטה( – אלה יחסים שמוגדרים על העץ התחבירי. לא הגדרנו שתנועה אפשרית "רק אם אני‬ ‫.לא עושה רושם שהם רלוונטיים לרכיב התחבירי – המערכת החישובית במובן הצר ."‪theme‬‬ ‫שנראה ‪ θ‬היא מתייחסת לתפקידי .‪ θ‬הריאנליזה תחבירית, על המבנה, ומשתמשת במונח תחום‬ ‫.שאינם רלוונטיים לתחביר‬ ‫הוא מונח שהגדרנו ספציפית לעיבוד – לא ראינו שימוש במונח הזה ‪ θ‬מעבר לזה, המונח תחום‬ ‫.קודם. זה מונח שפריצ'ט הגדיר לצורך ניסוח או לצורך הגדרת ריאנליזה יקרה או זולה‬ ‫.ולזה המשופר יש כיסוי אמפירי יפה ‪-TRC‬למונח הזה יש הצלחה גדולה – ל‬ ‫.תפקידי תיטה בעצם כן מגדירים את המבנה‬ ‫ששני הדברים שצריך לזכור לגביו, מעבר להצלחות שלו, שהוא מונח ,‪ θ‬יש לנו מונח, תחום‬ ‫חדש )ייתכן שגילינו מונח רלוונטי שעוד לא השתמשנו בו קודם, צריך לוודא שהוא נחוץ( – מעבר‬ ‫.לזה, הריאנליזה היא תחבירית והיא מרפררת לתפקידי תיטה‬ ‫?האם זה באמת נחוץ? האם אפשר להגדיר ריאנליזה תחבירית במונחים תחביריים טהורים יותר‬ ‫.ננסה להשתחרר מהמושג תחום תיטה, כדי להיות בטוחים שהוא נחוץ‬ ‫מבחינה תיאורטית התיאוריה מוצלחת, לא ראינו בעיות אמפיריות, אבל צריך להיות מודעים שיש‬ ‫פה הגדרה של מושג חדש, שאנחנו לא מכירים שימוש אחר שלו, למושג שמרפרר לתפקידי‬ ‫.תיטה‬ ‫זו ביקורת / מודעות לצדדים השונים – ליתרונות ולחסרונות של התיאוריה, וגם נבדוק אותה(‬ ‫.)מבחינה אמפירית‬ ‫.החלק ה"רגיש" הוא המונח תחום תיטה‬ ‫:נסתכל על הדוגמאות הבאות‬ ‫]‪1. John gave [her theme] [to the witches goal‬‬ ‫]‪2. John gave [her goal] [books theme‬‬ אנחנו לא יודעים מה התפקיד עדיין, אבל ‪ her‬התפקידים התמטיים מופיעים בסדר אחר. כשמופיע‬ ‫.אין לנו בעיה בעיבוד המשפט – אין בעיה בהחלפת תפקיד תיטה‬ ‫.ראינו דוגמאות אחרות שהחלפת תפקיד תיטה לארגומנט לא מהווה בעיה‬ ‫.‪ theme‬החלפנו תחום תיטה ואמרנו שזה ,‪ goal‬במשפט 1, אם התחלנו בעיבוד ואמרנו שזה‬ ‫.נשאר באותה עמדה מבנית ‪ her‬זה מכוון אותנו לאותו מקום – כי‬ ‫- 6 עמוד 1 מתוך -‬ ‫הריאנליזה תחבירית והיא רגישה למבנה – לאיזה ענף זה נמצא בעץ, אבל היא לא רגישה לסוג‬ ‫התפקיד שהאלמנט מקבל. אם לוקחים תחום תיטה כפי שהוא הוגדר, יש כאן שינוי מבחינת‬ ‫.שמשתמשות בתחום תיטה ‪ TRC‬תפקיד, אבל אין בעיה עיבודית. זו בעיה אמפירית להגדרות‬ ‫היינו צופים אולי שאם מישהו מתחיל בסוג תפקיד אחד ועוברים לאחר, הייתה בעיה – לחלק‬ ‫.מהמעבדים אולי, אבל אין כאן קושי עיבוד לשום מעבד‬ ‫איך שההגדרות שלנו ניתנו, זה לא מדויק. לא קשה למעבד תפקיד תיטה, אבל – ‪-TRC‬נחזור ל‬ ‫זה לא קשה. ‪-store‬מדברת על מעבר ישיר מעמדה אחת לעמדה אחרת – לחנות ב ‪-TRC‬הגדרת ה‬ ‫.מעבר = תנועה‬ ‫נבדוק האם אפשר להתייחס לריאנליזה כתנועה – אם היא יכולה לכלול תנועה תחבירית, נצפה‬ ‫שהיא תציית למגבלות שרלוונטיות עליה. ההבדל לעומת תנועות קודמות, התנועה כללה עקב‬ ‫.וכאן אין עקב )זו לא תנועה שיוצרת שרשרת( – פה מדובר באנליזה שגויה‬ ‫:לפני שנבדוק את האופציה של מעבר בעץ כתנועה, נראה מה נחוץ לנו כדי לבנות עץ בעיבוד‬ ‫.בעיבוד וייצור אנחנו צריכים אופרציה שיוצרת צמתים‬ ‫]]‪[V̄ [V] [NP‬‬ ‫.)לבנות צומת=( ‪ merger‬בצע – ‪ merge‬אופרציה של יצירת צמתים נקראת‬ ‫‪John ate pizza‬‬ ‫:‪ merge‬מחברים, עושים ,‪ ate‬מגיע‬ ‫]]]]2‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V ate θ‬‬ ‫אבל לצומת שכבר קיים – נרחיב ,‪ merger‬לעץ. נבצע ‪ NP‬כשמופיעה פיצה, אנחנו צריכים לחבר‬ ‫.צומת קיים‬ ‫לצומת השולט על הצומת הסופי הימני ביותר )‪ (asap‬לחבר :‪ expand‬לאופרציית ההרחבה קוראים‬ ‫]]]]‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V ate] [NP θ2 pizza‬‬ ‫.זה נחוץ בעיבוד כי אין לנו את כל הקלט מהתחלה‬ ‫.)הרחב( ‪-expand‬חבר( ו( ‪ merge‬ע"פ ‪ TA, ASAP‬בונים עץ ע"פ‬ ‫.למה ששולט על הצומת הסופי הימני ביותר. אי אפשר לחבר למשהו שהיה קודם ‪ expand‬עושים‬ ‫:‪-without her contributions‬כנ"ל בדוגמה שהתחילה ב‬ ‫]‪[PP [P w/o] [NP her‬‬ ‫ששולט על הצומת )‪ expand‬עושים( ‪-NP‬ובשלב הזה אנחנו מרחיבים את ה ,‪ contributions‬מגיע‬ ‫:הסופי הימני ביותר‬ ‫]]]‪[PP [P w/o] [NP [NP her] [N̄ [N contributions‬‬ ‫אנחנו צריכים להיות מסוגלים להכניס דברים ,‪ online‬מכיוון שזה עיבוד, דברים נכנסים כל הזמן‬ ‫.))להבדיל מייצור, בו יש לנו את כל החומר מהתחלה‬ ‫.‪-expand‬ו ‪ merge‬בונים את העץ ע"פ TA‬ע"ס‬ ‫.אומר שכל מעבר ישיר לתחום הוא יקר ‪-TRC‬נסתכל על המעבר מעמדה לעמדה כתנועה. ה‬ ‫.אף פעם לא תהיה שרשרת בעיבוד – אין עקבות‬ ‫.‪John gave her books to Sara‬‬ ‫תחביר מתקדמים‬ ‫שיעור 9‬ ‫0102.3.22‬ ‫:המשפט הזה לא מעורר קושי עיבוד אצל אף דובר אנגלית. העיבוד שלו כולל‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪John‬‬ ‫‪gave‬‬ ‫3‪θ1θ2θ‬‬ ‫‪her‬‬ ‫‪books‬‬ ‫‪to Sara‬‬ ‫הערה‬ ‫‪Output‬‬ ‫‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V‬‬ ‫]3‪gave θ2 θ‬‬ ‫‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V gave‬‬ ‫]‪θ3] [NP θ2 her‬‬ ‫]‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V gave‬‬ ‫]‪[NP θ2 her] [NP θ3 books‬‬ ‫‪[IP [NP θ1 John] [Ī [I] [VP [V‬‬ ‫̄‪ θ2 [NP her] [N‬יעד ‪gave] [NP‬‬ ‫‪ PP θ3 to‬מוצא[ ]]‪[N books‬‬ ‫]‪Sara‬‬ ‫‪Store‬‬ ‫זה ייעשה! המעבד לא – ‪-θ‬אפשר להיפטר מ‬ ‫.יבחר בשום אופציה אחרת‬ ‫בעצם מצטרף ‪. books‬מסתבר ששגינו בעיבוד‬ ‫יופיע בתור המשלים השני ‪-PP‬וה ‪ her‬של ‪-NP‬ל‬ ‫יש כאן ריאנליזה יקרה ‪ TRC‬מבחינת .‪ gave‬של‬ ‫– שינוי תפקיד תיטה )ולא משנה מה‬ ‫התפקידים בדיוק( – איזשהו רכיב ישנה תחום‬ ‫צופה כאן קושי עיבוד, אבל אין 2‪. TRC‬תיטה‬ ‫נע מהעמדה שלו כדי ‪. books‬כאן קושי עיבוד‬ ‫( ‪ her‬עם הענף של ‪ expand‬או ‪ merger‬לעשות‬ ‫שירדה שלב עכשיו(. הוא נע מעמדת המוצא‬ ‫.לעמדת היעד – התנועה לגיטימית‬ ‫אם זו תנועה, נצפה שהיא תציית למגבלות – המגבלה הכי .‪-store‬ריאנליזה יכולה גם לשלוח ל‬ ‫לכן עמדת היעד יכולה למשוך .‪ c-com‬בסיסית על תנועה שהן תמיד למעלה – לעמדה שעושה‬ ‫.אליה את עמדת המוצא‬ ‫.‪ GP‬נסתכל האם זו מגבלה שתופסת נכון את מגבלות‬ ‫.לעמדת המוצא, ריאנליזה תהיה אפשרית ‪ CCOM‬החיזוי הוא שאם התנועה היא לעמדה שעושה‬ ‫על עמדת המוצא, התנועה תהיה בלתי אפשרית, וזה משהו ‪ CCOM‬אם עמדת היעד לא עושה‬ ‫.שהמעבד לא יכול לעשות את זה אוטומטית, ואז יש קושי עיבוד‬ ‫.למוצא ‪ CCOM‬עושה ,‪-expand‬ה ,‪-merger‬תמיד נבדוק אם עמדת היעד, העמדה שאליה מתבצע ה‬ ‫הצעד הבא אומר: הצעה 3: ריאנליזה תחבירית זולה, אפשרית, אמ"מ המרכיב המנותק‬ ‫מן העץ עושה‬ ‫)אם זה אפשרי ,‪-store (parking‬או חניה ב .1‬ ‫)לעמדת מוצא ‪ CCOM‬עמדת יעד עושה( )‪ (move‬או מבצע תנועה .2‬ ‫).כל ריאנליזה אחרת יקרה(‬ ‫.‪ CCOM‬אם הוא עושה תנועה, זה מובן מאליו שזה לעמדה שעושה‬ ‫.)שמרמז שצריך לבדוק עמדות בעץ( 2‪ TRC‬אנחנו משנים את ההגדרה, בהתבסס על‬ ‫.המשופץ חוזה קושי עיבוד וההצעה החדשה לא חוזה קושי עיבוד ‪-TRC‬בדוגמה למעלה ה‬ ‫,דוגמה נוספת‬ ‫‪I put the candy in the jar into my mouth. GP‬‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪put‬‬ ‫3‪θ1θ2θ‬‬ ‫הערה‬ ‫‪Output‬‬ ‫]3‪[IP [NP θ1 I] [Ī [I] [VP [V put θ2 θ‬‬ ‫‪Store‬‬ ‫‪I‬‬ ‫- 6 עמוד 3 מתוך -‬ ‫‪the candy‬‬ ‫‪in θ‬‬ ‫‪the jar‬‬ ‫‪into θ‬‬ ‫my mouth‬‬ ‫עובר תחום ‪-PP‬בשלב הזה, ה‬ ‫יכול להסביר את זה, 2‪, TRC‬תיטה‬ ‫.אבל ע"פ הצעה 3 יש כאן תנועה‬ ‫האם עמדת היעד נמצאת עושה‬ ‫על עמדת המוצא? לא, ולכן ‪CCOM‬‬ ‫.יש קושי עיבוד‬ ‫2‪[IP [NP θ1 I] [Ī [I] [VP [V put θ3] [NP θ‬‬ ‫]]]‪[Det the] [N̄ [N candy‬‬ ‫‪[IP [NP θ1 I] [Ī [I] [VP [V put] [NP θ2 [Det‬‬ ‫]‪the] [N̄ [N candy]]] [PP θ3 in the jar‬‬ ‫‪[IP [NP θ1 I] [Ī [I] [VP [V put] [NP θ2 [Det‬‬ ‫‪ [N candy] [PP in the jar]]] [PP‬יעד ̄‪the] [N‬‬ ‫]‪ θ3 into my mouth‬מוצא‬ ‫.2‪-TRC‬נרצה להראות שהכיסוי האמפירי של הצעה 3 הוא טוב יותר מ‬ ‫.מסבירה 2‪-TRC‬אנחנו צריכים לבחון גם שהצעה 3 מסבירה את כל המקרים ש‬ ‫:)59( ‪ Mazuka & Itoh‬נסתכל על דוגמה מיפנית, ממאמר של‬ ‫‪Nakamura-ga tyūko-no pasokon-o katta toki syūri-site-kureta OK‬‬ ‫)‪Nakamura-nom 2nd-hand computer-acc [bought] when repaired (for me‬‬ ‫נקמורה תיקן בשבילי )את המחשב( כאשר קניתי מחשב יד שניה‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪Nakamura-ga‬‬ ‫‪2nd hand computer‬‬ ‫‪bought‬‬ ‫2‪θ1 θ‬‬ ‫‪when‬‬ ‫‪repaired‬‬ ‫הערה‬ ‫‪Output‬‬ ‫‪Store‬‬ ‫‪Naka‬‬ ‫‪-C‬ע"פ המאמר, מנותח כ‬ ‫מופיע הפועל והכותבים‬ ‫טוענים שבשלב הזה ברור‬ ‫שהתיקון נעשה בשבילי‬ ‫וברור שאני קניתי את‬ ‫המחשב – יש רק נושא‬ ‫.אחד ממומש פונטית‬ ‫כי ‪-GP‬המשפט לא גורם ל‬ ‫עמדת ‪ CCOM‬עמדת היעד‬ ‫מוצא, ולכן תנועה‬ ‫יכול 2‪ TRC‬אפשרית. האם‬ ‫להסביר את העובדה שאין‬ ‫יש כאן מעבר ?‪ GP‬כאן‬ ‫ישיר מתחום תיטה לתחום‬ ‫.תיטה‬ ‫התחיל כנושא של ‪Naka‬‬ ‫‪ bought‬של ,‪-adjucnt‬ה‬ ‫ועבר מעמדה משועבדת‬ ‫שעושה ‪ Spec IP‬לעמדת‬ ‫על כל העץ )נושא ‪CCOM‬‬ ‫.)‪ repair‬של‬ ‫המובן הוא שאני קניתי‬ ‫.))ונקמורה תיקן‬ ‫‪[IP [NP θ1 Naka] [Ī [VP [NP θ2 2nd hand‬‬ ‫]]‪comp] [V bought]] [I‬‬ ‫2‪[CP [C̄ [IP [NP θ1 Naka] [Ī [VP [NP θ‬‬ ‫]]‪2nd hand comp] [V bought]] [I]]] [C when‬‬ ‫]‪ Nakamura‬יעד ‪[IP [NP‬‬ ‫̄‪[I‬‬ ‫‪ θ1 pro (I)] [Ī [VP [NP‬מוצא ‪[CP [C̄ [IP [NP‬‬ ‫‪θ2 2nd hand comp] [V bought]] [I]]] [C‬‬ ‫]]‪when‬‬ ‫]]‪[Ī [VP [V repaired (for me)]] [I‬‬ ‫]‬ ‫.דוגמאות כאלה שכיחות ביפנית בגלל סדר המילים – שמשהו עובר מעמדה לעמדה‬ ‫.‪ CCOM‬המעבד נאלץ לבצע ריאנליזה תחבירית, בגלל הענקת התיטות, אבל היא אפשרית, כי יש‬ ‫.לעמדת המוצא ‪ CCOM‬לכן אם נתייחס לריאנליזה תחבירית כתנועה זה בסדר – לעמדה שעושה‬ ‫תחביר מתקדמים‬ ‫שיעור 9‬ ‫0102.3.22‬ ‫:‪ GP‬נסתכל על דוגמה שראינו מספר פעמים, כדי לראות אם הצעה 3 מסבירה מדוע הוא משפט‬ ‫‪W/o her contributions failed to arrive‬‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪w/o θ‬‬ ‫‪Her‬‬ ‫‪Contributions‬‬ ‫‪Failed‬‬ ‫2‪θ1 θ‬‬ ‫הערה‬ ‫‪Output‬‬ ‫]]‪[PP [P w/o] [NP her‬‬ ‫]]]‪[PP [P w/o] [NP [NP her] [N̄ [N contr‬‬ ‫‪[IP‬‬ ‫‪ [N‬מוצא̄‪[PP [P w/o] [NP [NP her] [N‬‬ ‫]]]‪contr‬‬ ‫]]]]‪ contr.] [Ī [I] [VP [V failed‬יעד ‪[IP [NP‬‬ ‫]‬ ‫‪Store‬‬ ‫מרחיבים את הצומת ‫מופיע פרדיקט )לא ניכנס‬ ‫.)למבנה התמטי שלו‬ ‫של היעד הוא ‪-CCOM‬תחום ה‬ ‫כל מה שימין, כי החיבור הוא‬ ‫.נספח‬ ‫לכן תנועה בלתי אפשרית, לכן‬ ‫.‪ GP‬יש פה‬ ‫.כל ההצעות אומרות שלא כל ריאנליזה זה קושי עיבוד – יש רק סוג מסוים שכן‬ ‫.יינצל ‪ PARKING‬והצעה 3 מסכימות שמה שעושה 2‪ TRC‬גם‬ ‫:ההבדל הוא רק במהי ריאנליזה אפשרית‬ ‫.מוצא – אפשרי ‪ CCOM‬תנועה -< יעד‬ ‫‪ – GP‬לא >-‬ ‫‪John knows Rex would die OK‬‬ ‫‪John warns Rex would die GP‬‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪John‬‬ ‫‪knows‬‬ ‫2‪θ1 θ‬‬ ‫‪Rex‬‬ ‫‪Would‬‬ ‫‪Die θ‬‬ ‫הערה‬ ‫‪Output‬‬ ‫]2‪[IP [NP θ1 John] [Ī [VP [V knows θ‬‬ ‫2‪[IP [NP θ1 John] [Ī [VP [V knows] [NP θ‬‬ ‫]‪Rex‬‬ ‫‪Store‬‬ ‫‪John‬‬ ‫– ‪-NP‬של ה ‪ EXPAND‬עושים‬ ‫מתחברים לצומת ששולט על הצומת‬ ‫.הסופי על המילה הימנית ביותר‬ ‫אין פה תנועה – המשפט בסדר גמור.‬ ‫.נשארנו באותו ענף בעץ‬ ‫הערה‬ ‫יש 3 תיטות ‪-warn‬ל‬ ‫2‪[IP [NP θ1 John] [Ī [VP [V knows] [CP θ‬‬ ‫]]‪[IP [NP Rex] [Ī [I would] [VP die‬‬ ‫]‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪John‬‬ ‫‪Warns‬‬ ‫3‪θ1 θ2 θ‬‬ ‫‪Rex‬‬ ‫‪Output‬‬ ‫‪[IP [NP θ1 John] [Ī [VP [V warns‬‬ ‫]]]]‪θ3] [NP θ2 Rex‬‬ ‫‪[IP [NP θ1 John] [Ī [VP [V warns‬‬ ‫]‪ θ2 Rex‬מוצא ‪θ3] [NP‬‬ ‫]]]]יעד ‪[CP θ3 [IP [NP‬‬ ‫]]]‬ ‫‪Store‬‬ ‫‪John‬‬ ‫לעמדת ‪ CCOM‬עמדת היעד לא עושה‬ ‫המוצא. לכן, תנועה בלתי אפשרית ונגרם‬ ‫לנו כאן קושי עיבוד. הצומת המסתעף‬ ‫תחת הפסוקית, והוא לא ‪-IP‬הראשון הוא ה‬ ‫.שולט על עמדת המוצא‬ ‫- 6 עמוד 5 מתוך -‬ ‫היא מפרשת מעבר ישיר כתנועה, ומפסיקה להשתמש ,2‪-TRC‬ההצעה שלנו מאוד קרובה ל‬ ‫.‪ CCOM‬במונח תחום תיטה – אם זו תנועה זה אפשרי רק כשעמדת היעד עושה‬ ‫.והצעה 3 מסבירה 2‪TRC‬בחנו כמה דוגמאות ש‬ ‫.לא יכולה 2‪TRC‬בחנו שתי דוגמאות שהצעה 3 מסבירה ו‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online