{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SYA_100311_LS06 - ‫תחביר מתקדמים‬...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫תחביר מתקדמים‬ ‫שיעור 6‬ ‫0102.3.11‬ ‫אבל בשלב מסוים, ,‪ Participial Relatives‬שכוללים בסופו של דברים ‪ GP‬משפטים שכוללים מקרי‬ ‫.‪-GP‬זו לא האופציה היחידה למעבד ולפעמים לא זו המועדפת עליו, ומכאן, הופעת ה‬ ‫.‪1) The student moved (need) to my room left‬‬ ‫.‪ GP‬לכל הדוברים יהיה פה .‪-GP‬יש פה תכוניות רלוונטיות להופעת ה ‪ moved‬לפרדיקט‬ ‫:יש לו שתי רשתות תיטה אלטרנטיביות, עם מופע כפועל .‪ move‬אנחנו מעבדים ומגיעים לפרדיקט‬ ‫שרלוונטית לנו כאן 1‪) θ‬זז, עבר(: עם עומד: .1‬ ‫;)ממומשות בתחביר )לוקח מושא ישיר 2‪ θ1 θ‬מופע פעיל )העביר( עם יוצא: .2‬ ‫תיטה 1 הולך לסמנטיקה, ו-2 הולך לתחביר – 2‪): (θ1) θ‬מופע סביל )הועבר‬ ‫– המעבד בוחר באופציה העומדת, כדי לבנות פסוקית עיקרית‬ ‫]]]]‪[IP [NP the student] [Ī [I] [VP [V moved‬‬ ‫.)מופעים אחרים לא רלוונטיים עכשיו( 1‪ θ‬יש לו – ‪-left‬הוא ממשיך בעיבוד ומגיע ל‬ ‫בשלב הזה ברור למעבד שהניתוח היה שגוי, והוא עושה ריאנליזה יקרה, שכולל הוצאה של ה‬‫.בו הוא היה ‪-θ‬מתחום ה "‪NP "the sudent‬‬ ‫העיבוד שלנו מונח פרדיקטים – נניח שזה הציר המרכזי. מה שזז )יכול לעבור ריאנליזה( זה ה‬‫.‪-left‬מ ‪ θ‬ארגומנטים(. עכשיו הוא יקבל תפקיד( ‪NP‬‬ ‫מותיר עקב וכל זה הופך ,2‪ θ‬לכן האופרטור מקבל ,‪ move‬המעבד עובד לניתוח היוצא הסביל של‬ ‫.‪ left‬שהפרדיקט שלו הוא ‪-IP‬והופך להיות נושא ה ,‪ the student‬להיות פסוקית הזיקה של‬ ‫]]]]‪[IP [NP [Det the] [N̄ [N̄ [N student]] [CP*]] [Ī [I] [VP [V left‬‬ ‫]… ]‪* [CP [Opk‬‬ ‫כל המעבדים האנושיים בוחרים באופציה הזו: זו האופציה שמאפשר למעבד לספק את כל‬ ‫.הצרכים – פרדיקט מעניק תיטה וארגומנט מעניק תיטה‬ ‫אופציית הסביל לא נבחרת ראשונה, היא לא שקולה תמטית לאופציה העומדת, כי אם היו‬ ‫.עדיין לא בתמונה ‪ left‬היה חסר תיטה, כי ‪-student‬בוחרים באופצית הסביל, ה‬ ‫.‪2) The gangster cruelly murdered (cited) resurrected‬‬ ‫לעומת עיבוד לא בעייתי. ההבדל הוא בתכונות ‪ GP‬למשפטים האלה יש תפוצה שרירותית של‬ ‫.‪-PR‬הפעלים בתוך ה‬ ‫.‪ murdered‬נתחיל בניתוח הרגע הרלוונטי, כשמגיעים לפועל‬ ‫‪murdered‬‬ ‫)2‪ θ‬נותר עם ‪ V‬בפעיל )אז 2‪ θ1 θ‬פועל יוצא עם‬ ‫)‪ θ‬ראש משפט הזיקה, יהיה חסר ,‪-NP‬בסביל בתחביר )ה 2‪-θ‬ו‬ ‫)אין פה אופציה של פועל עומד(‬ ‫.בשני המקרים יש בעיה תמטית – האופציות שקולות, ולכן, יש שתי אופציות למעבד‬ ‫:אם הוא בוחר בסביל, הוא מיד בונה את משפט הזיקה‬ ‫]‪[NP [Det the] [N̄ [N̄ [N gangster]] [CP [Opk] [C̄ [C] [IP [NP tk] [Ī [I] [VP [AdvP cruelly] [V̄ [V murdered‬‬ ‫]]] ] ] ] ] ]‪[NP θ2 t‬‬ ‫.האופציה הזו מובילה לניתוח ללא קשיי עיבוד‬ ‫:באופציית הפעיל, השקולה לסביל, חלק מהמעבדים בוחרים אותה ובונים בו פשוט משפט עיקרי‬ ‫] ] ]2‪[IP [NP θ1 the gangster] [Ī [I] [VP [AdvP cruelly] [V̄ [V murdered θ‬‬ ‫- 4 עמוד 1 מתוך -‬ ‫תחביר מתקדמים‬ ‫שיעור 6‬ ‫0102.3.11‬ ‫ולתת למשפט ‪-NP‬מגיע כאן עוד פרדיקט שמראה למעבד שהעיבוד שלו שגוי. צריך להוציא את ה‬ ‫ניתוח כמו הסביל – להפוך את הפסוקית לפסוקית זיקה. זו ריאנליזה ששולפת את הגנגסטר‬ ‫.ולכן היא יקרה. לא כל הדוברים חווים את הריאנליזה הזו ‪-θ‬מתחום ה‬ ‫.‪I know the horse raced past the barn fell‬‬ ‫.ומשעבדים אותו ‪-PR‬וב ‪-GP‬אנחנו לוקחים את המשפט הראשון שאיתו התחלנו לדון ב‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪know‬‬ ‫2‪θ1 θ‬‬ ‫‪the horse‬‬ ‫‪raced‬‬ ‫הערה‬ ‫‪Output‬‬ ‫‪[IP [NP θ1 I] [Ī [I] [VP [V̄ [V‬‬ ‫]]]]2‪know θ‬‬ ‫‪[IP [NP θ1 I] [Ī [I] [VP [V̄ [V‬‬ ‫]]] ]‪know] [NP θ2 the horse‬‬ ‫:עומד‬ ‫‪[IP [NP θ1 I] [Ī [I] [VP [V̄ [V‬‬ ‫]‪know] [CP θ2 [IP [NP the horse‬‬ ‫]]] ]]‪[Ī [I] [VP [V raced‬‬ ‫‪Store‬‬ ‫‪I‬‬ ‫:האופציות‬ ‫.1‬ ‫1‪) θ‬עומד )רץ‬ ‫.2‬ ‫2‪ θ‬יוצא סביל‬ ‫.3‬ ‫2‪ θ1 θ‬יוצא פעיל‬ ‫חלק מהמעבדים בוחרים‬ ‫בעומד - מבחינה תמטית אין‬ ‫בעיה )ריאנליזה זולה( – כולם‬ ‫שלהם ולכל ‪-θ‬העניקו את ה‬ ‫לא נותר כלום( –( ‪ θ‬הארג' יש‬ ‫2‪ θ‬היא פשוט תעניק את‬ ‫.לפסוקית‬ ‫מעבדים אחרים בוחרים‬ ‫בסביל. האופציות לא היו‬ ‫שקולות בעבר – מה שקורה‬ ‫– כאן הוא שכבר יש לו תפקיד‬ ‫שלו )1 ‪-θ‬יעניק את כל ה ‪raced‬‬ ‫‪-NP‬לסמנ' ו-2 לאופרטור( – ל‬ ‫כי זה משפט ‪-know‬מ ‪ θ‬יש‬ ‫.משועבד‬ ‫שתי האופציות שקולות‬ ‫.מבחינה תמטית‬ ‫כמו בדוגמה ‪ PP‬עיבוד‬ ‫הראשונה‬ ‫מעבד שבחר באופציית הפועל‬ ‫לא מקבל ‪-horse‬העומד מבין ש‬ ‫הוא מוציא אותו .‪-race‬מ ‪θ‬‬ ‫ובונה כאן בעצם ‪-θ‬מתחום ה‬ ‫חדש )הקודם הופך להיות ‪CP‬‬ ‫מגיעים .)‪ the horse‬פ"ז של‬ ‫למצב של ריאנליזה יקרה –‬ ‫מ ‪ θ‬עכשיו הוא מקבל תפקיד‬‫.‪ θ‬הוא יוצא מתחום – ‪fell‬‬ ‫:יוצא סביל‬ ‫‪[IP [NP I] [Ī [I] [VP [V know] [NP‬‬ ‫‪[Det the] [N̄ [N̄ [N horse] [CP‬‬ ‫‪[Opk] [C̄ [C] [IP [NP tk] [Ī [I] [VP‬‬ ‫]]] ]‪[V [raced] [NP θ2 tk‬‬ ‫‪past the barn‬‬ ‫‪fell‬‬ ‫‪θ‬‬ ‫]‪[IP [NP T1 I] [Ī [I] [VP [V know‬‬ ‫̄‪[CP T2 [IP [NP T1 the horse] [I‬‬ ‫]]]]]]]‪[I] [VP [V raced‬‬ ‫.‪II‬‬ ‫]‪[IP [NP T1 I] [Ī [I] [VP [V know‬‬ ‫̄‪[CP T2 [IP* [NP [Det the] [N̄ [N‬‬ ‫‪[N horse]] [CP [Opk] [C̄ [C] [IP‬‬ ‫‪[NP tk] [Ī [I] [VP [V raced] [NP‬‬ ‫]]]]‪T2 tk‬‬ ‫]]‪[IP* [NP T] [I‬‬ ‫̄‬ ‫בעיבוד הסביל היוצא,‬ ‫הריאנליזה זולה )מסוג הזה‬ ‫]]‪ [Ī [I] [VP fell‬שבוצע בשלב הראשון בשביל‬ ‫‪-NP‬העיבוד הראשון( – עכשיו ה‬ ‫,‪ CP‬נדחק כלפי מטה, ונבנה‬ ‫- 4 עמוד 2 מתוך -‬ ‫תחביר מתקדמים‬ ‫שיעור 6‬ ‫0102.3.11‬ ‫הקודם נהיה בעל ‪-NP‬כשה‬ ‫מקבל ‪-CP‬וה ‪ fell‬של ‪ θ‬תפקיד‬ ‫הוא נשאר – ‪ know‬של 2‪ θ‬את‬ ‫.ולכן היא זולה ,2‪ θ‬בתחום‬ ‫מכיוון שיש שתי אופציות שקולת שאחת כוללת ריאנליזה זולה ואז יקרה והשניה רק זולה,‬ ‫.‪ GP‬ובשניה אין קושי עיבוד – יש תפוצה שרירותית של ‪ GP‬באופציה הראשונה יש‬ ‫.‪I know the professor often cited left‬‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪know‬‬ ‫2‪θ1 θ‬‬ ‫‪the professor‬‬ ‫‪often‬‬ ‫‪cited‬‬ ‫הערה‬ ‫‪Output‬‬ ‫‪Store‬‬ ‫‪I‬‬ ‫]‪[IP [NP T1 I] [Ī [I] [VP [V know‬‬ ‫]] ]‪[NP T2 the prof‬‬ ‫יוצא‬ ‫2‪: T1 T‬פעיל‬ ‫)1‪: (T‬סביל‬ ‫2‪T‬‬ ‫.‪ OK‬משפט‬ ‫.פועל יוצא, פעיל או סביל‬ ‫הוא יעדיף את אופציית הסביל, כלומר,‬ ‫יוענקו – כולם ‪-θ‬לבנות פ"ז כי אז כל ה‬ ‫.יהיו מרוצים. מקביל לשלב הקודם‬ ‫ארגומנטים ,‪-θ‬פרדיקטים נפטרו מ‬ ‫.‪ θ‬קיבלו‬ ‫אופציית הפעיל לא נבחרת, כי אז‬ ‫בשלב הזה, .2‪ θ‬יישאר עם ‪ cited‬הפועל‬ ‫.האופציה תכלול ריאנליזה זולה‬ ‫ריאנליזה זולה, – ‪ θ‬מגיע פרדיקט עם‬ ‫למטה אבל ‪-NP‬שדוחפת את ה‬ ‫לכן .2‪ T‬משאירה אותו בתחום‬ ‫המעבדים יבחרו בה – המשפט לא‬ ‫.גורם קושי עיבוד‬ ‫]‪[IP [NP T1 I] [Ī [I] [VP [V know‬‬ ‫]]‪[NP T2 [Det the] [N̄ [N̄ [N prof‬‬ ‫]‪[CP [NP Opk] [IP [Ī [I] [VP [AdvP‬‬ ‫]] ]‪[V̄ [V cited] [NP T2 tk‬‬ ‫‪left‬‬ ‫‪T‬‬ ‫]‪[IP [NP T1 I] [Ī [I] [VP [V know‬‬ ‫‪[CP T2 [IP [NP [Det the] [N̄ [N̄ [N‬‬ ‫‪prof]] [CP [NP Opk] [IP [Ī [I] [VP‬‬ ‫]]]] ]‪[AdvP] [V̄ [V cited] [NP T2 tk‬‬ ‫]]]‪Ī [I] [VP [V left‬‬ ‫.מעבד שבוחר במסלול אופציית הפעיל, יתחיל בריאנליזה זולה שאחריה תהיה יקרה‬ ‫סיכום סכמטי‬ ‫‪ PR‬אנחנו בוחנים עיבוד של משפטים שכוללים‬ ‫)במשפט פשוט )לא בפסוקית משועבדת )1‬ ‫‪raced, moved‬‬ ‫1‪ T‬עומד ‪NP V‬‬ ‫2‪ (T1) T‬יוצא סביל‬ ‫2‪ T1 T‬פעיל‬ ‫שנגרם מכך שהמעבד בוחר תמיד את ‪ GP‬מסתיים תמיד בקושי עיבוד‬ ‫)‪-GP‬אופציית העומד, כי באופציה הזאת כל התיטות מסופקות )שבסוף יסתיים ב‬ ‫.ללא תיטה ‪ NP‬באופציה השניה, יוותר‬ ‫ללא תיטה ‪ V‬באופציה השלישית, יוותר‬ ‫במשפט פשוט )2‬ ‫‪NP V‬‬ ‫- 4 עמוד 3 מתוך -‬ ‫תחביר מתקדמים‬ ‫שיעור 6‬ ‫‪ OK‬שקול }‬ ‫}‬ ‫‪ GP‬‬ ‫0102.3.11‬ ‫‪ NP‬חסר ‪ (θ1) θ2 θ‬יוצא: סביל )‪(cited‬‬ ‫‪ V‬עם 2‪ θ1 θ2 θ‬פעיל )‪(murdered‬‬ ‫‪ GP‬תפוצה שרירותית של‬ ‫‪The horse ridden in the yard fell‬‬ ‫.)כאן ברור שזה סביל – המשחק הוא בין צורת הסביל לבין הפעיל )אותה צורה מורפולוגית‬ ‫במשפט משועבד )3‬ ‫‪V NP V‬‬ ‫כבר מקבל תיטה ‪-NP‬כאן ה‬ ‫‪ GP‬ריאנליזה יקרה ר { שקולותריאנליזה זולה ‪ T1 ‬עומד ‪V‬‬ ‫‪ (T1) T2 ‬יוצא: סביל‬ ‫}‬ ‫‪ OK‬ריאנליזה זולה ‪‬‬ ‫נותר עם 2‪ T1 T2 V θ‬פעיל‬ ‫)משפט משועבד )פרדיקט כמו משפט 2 – רשת תיטה יוצאת )4‬ ‫‪V NP V‬‬ ‫‪ (T1) T2 OK‬סביל‬ ‫נותר עם 2‪ T1 T2 V θ‬פעיל‬ ‫.במקרים כאלה אין קושי עיבוד‬ ‫איש ]הקורא עיתון ברחוב[ הוא מרגל )1‬ ‫)פסוקיות שנפתות ב-ה' ינותחו לצורך השיעור כמו פסוקית שנפתחות ב-ש' )יש להן תכונות שונות‬ ‫]קורא עיתון ‪ tk‬ה ‪ [Opk‬איש‬ ‫איש ]שקורא עיתון ברחוב] הוא מרגל )2‬ ‫]...קורא ‪ tk‬ש ‪ [Opk‬איש‬ ‫.נראה כאילו ההבדל מינימאלי בין שני המשפטים‬ ‫הבדלים‬ ‫)איש שלא קורא .‪ vs‬שלילה )*איש הלא קורא‬ ‫במשפט 1, אי אפשר להציב פועל זמן עתיד או עבר )*איש הקרא / *איש היקרא(.‬ ‫הצורה הפעלית כאן בעצם, למרות שהיא נראית בעברית כמו זמן הווה, אין לה ציון‬ ‫זמן – זו הצורה הפרטיסיפיאלית, בינוני )למרות שהיא משמשת גם להווה(. אפשר‬ ‫לשבץ פסוקית זיקה כזו בכל זמן )עד השנה שעברה כלבים הנושכים את בעליהם‬ ‫הוצאו להורג; בשנה הבאה כלבים הנושכים את בעליהם יוצאו להורג(. בפסוקיות‬ ‫.)"ש" יש ציון זמן )קורא הוא הווה‬ ‫איש הדינה אוהבת* :]‪ T‬שילדים אוהבים ‪ [OP‬האיש .‪] vs‬שקורא ‪ [OP T‬האיש -‬ ‫במשפטי 1 רק זיקת נושא – המשתנה בעמדת נושא, לעומת משפטי 2 – שם הזיקה יכולה‬ ‫.'להיות נושא, מושא, וכו‬ ‫‬‫-‬ ‫- 4 עמוד 4 מתוך -‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}