{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SYA_100309_LS05 - ‫תחביר מתקדמים‬...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫תחביר מתקדמים‬ ‫שיעור 5‬ ‫0102.3.9‬ ‫)בהינתן הרשת המקסימאלית( ‪-θ‬סיפוק מהיר של קריטריון ה – ‪TA‬‬ ‫)שלו יקרה )=גורמת לקושי עיבוד ‪-θ‬ריאנליזה מבנית/תחבירית המוציאה מרכיב מתחום ה – ‪TRC‬‬ ‫)וכל הרכיבים בהם הוא שולט )נמצאים במשולש המבני תחתיו ‪ θγ‬שמקבל ‪ θ – XP‬תחום‬ ‫.‪Susan convinced her friends could be reliable‬‬ ‫הוא ,‪-friends‬של הפועל; מגיע ל 2‪ T‬שיכול לקבל ‪ NP‬מקבל ;‪ IP‬המקבל מקבל את הפרדיקט, בונה‬ ‫ים מחוסרי תפקידים. אח"כ כשהוא יגיע ‪-NP‬והוא רוצה להיפטר מ ‪ T‬רוצה להיפטר מתפקידי‬ ‫.מתוך הפסוקית ‪-NP‬לפרדיקט הוא יבין שהוא בשביל עיבוד שבוי, והוא יוציא את ה‬ ‫הוא מספק תיטות – פרדיקטים רוצים להיפטר מהם וארגומנטים לקבל, אבל – ‪ him‬אם היה שם‬ ‫.‪ friends‬לא היה אפשרות לשבץ אותו ביחד עם ‪ him‬זה בהתאם למה שהדקדוק מאפשר. אם היה‬ ‫.‪ GP‬יש לו עדות מורפולוגי מה הניתוח הנכון והיה נמנע‬ ‫אנחנו מייצרים מצבים לרגע כאילו יש שתי אפשרויות. תיאורטית במשפט המקורי יש ‪-GP‬ב‬ ‫לא היינו לומדים איך ‪ him‬אחורה או לחבר אותו לרכיב הבא(. ממשפט עם ‪ her‬שתיים )לצרף את‬ ‫המעבד עובד. במשפט שלנו, עם שתי אופציות, אפשר ללמוד איך פועלת המערכת החישובית‬ ‫.האנושית‬ ‫‪Participial / Reduced Relatives‬‬ ‫‪1) The cheese [bought yesterday] was spoiled‬‬ ‫.‪2) The man [CP Opk [IP tk walking down the road] is a spy‬‬ ‫ים שכוללים פסוקית שברור שהיא מאייכת את ראש משפט הזיקה ‪ NP‬במשפטים האלה יש‬ ‫,‪ who, was‬בדוגמה הראשונה ולא ‪) which‬בדיוק כמו משפט זיקה רגיל(, אבל להבדיל, אין פה לא‬ ‫ולא פעלי עזר. )במשפטי זיקה רגילים אפשר להשמיט )‪ IP‬או( ‪-CP‬אין את החומר שנמצא ב – ‪is‬‬ ‫.)‪that‬‬ ‫:אלה משפטי זיקה אחרים, יש להם תכונות אחרות, וראינו עוד שתי תכונות נוספות כאלה‬ ‫.חייב להיות בעמדת נושא )‪, t‬המשתנה( ‪-gap‬העקב, ה -‬ ‫אפשר לומר "האיש שדינה אוהבת ___" )המשתנה בעמדת מושא(, לעומת "האיש‬ ‫)ש___אוהב את דינה" )המשתנה בעמדת נושא‬ ‫‪ the‬זה בעבר אבל ‪: the student who were commemorating‬אין להם זמן קבוע -‬ ‫יכול להיות עכשיו, לפני שנה – הוא מקבל את הזמן שלו ‪students commemorating‬‬ ‫במשפט ‪ bought in the market‬ממקור אחר. אין ציון זמן על הפועל )היה אפשר לומר‬ ‫)1‬ ‫‪ CP‬למרות שהם משפטי זיקה אחרים, אנחנו נותנים להם כאן ניתוח כאילו הם רגילים – כאילו יש‬ ‫.עם משתנה ‪-IP‬עם אופרטור ריק ו‬ ‫‪GP‬‬ ‫.‪The horse raced past the barn fell‬‬ ‫:המעבד מנתח כאן לא נכון את המשפט. שלבי העיבוד‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪The horse‬‬ ‫‪raced‬‬ ‫רץ 1‪1: θ‬‬ ‫)הריץ 2‪(2: θ1θ‬‬ ‫‪past‬‬ ‫הערה‬ ‫מופיע מצויד בתיטה אחת. יכולה‬ ‫להיות רשת תיטה שכוללת שני‬ ‫תפקידים )פועל עומד מול יוצא(.‬ ‫‪ IP‬הוא יבחר בראשונה וינה‬ ‫מ"י‬ ‫‪Output‬‬ ‫]‪[IP [NP θ1 the horse] [Ī [I‬‬ ‫]]]‪[VP [V raced‬‬ ‫‪Store‬‬ ‫-"-‬ ‫פרגמנט‬ ‫עץ‬ ‫פרגמנט‬ ‫+ מ"י‬ ‫- 4 עמוד 1 מתוך -‬ ‫‪the barn‬‬ ‫‪fell‬‬ ‫1‪θ‬‬ ‫שאפשר לנתח כמשלים ‪ PP‬בונה‬ ‫)סביר שהוא חלק מהמידע‬ ‫)התמטי‬ ‫רוצה להעניק את ‪: fell‬יש ריאנליזה‬ ‫התיטה שלו ומסתבר שהניתוח‬ ‫הקודם לא נכון. צריך לשלוף את‬ ‫וכבר ‪-IP‬הוא יוצא מה – ‪the horse‬‬ ‫הא .‪ race‬של 1‪ θ‬לא מקבל את‬ ‫הסוס( ‪ fell‬של ‪-θ‬יקבל תיכף את ה‬ ‫נופל, זה מה שנאמר עליו(.‬ ‫( ‪-PR‬הפסוקית שבנינו הופכת ל‬ ‫פסוקית זיקה פרטיסיפיאלית(.‬ ‫הסוס ע"פ המובן הזה הורץ,‬ ‫כלומר, הוא מקבל את התפקיד‬ ‫.)שלו אחריו הפועל )בסביל‬ ‫יכול להיות ‪ raced‬הפועל היוצא‬ ‫מנותח בשתי דרכים: פועל פעיל‬ ‫מיד 1‪) θ‬הריץ( או סביל )הורץ, ואז‬ ‫צריך 2‪ θ‬עובר לסמנטיקה ורק‬ ‫‪-CP‬להיות מוענק(. עכשיו כל ה‬ ‫.‪-NP‬יאייך את ה‬ ‫זו ריאנליזה יקרה – מוציאה את‬ ‫.‪ raced‬של ‪-θ‬מתחום ה ‪The horse‬‬ ‫]‪[IP [NP θ1 the horse] [Ī [I‬‬ ‫‪[VP [V raced] [PP past‬‬ ‫]] ]‪the barn‬‬ ‫]]‪[IP [NP*] [Ī [I] [VP [V fell‬‬ ‫]**‪[NP* [Det the] [N̄ [CP‬‬ ‫]]]‪[N̄ [N horse‬‬ ‫‪[CP** [Op] [C̄ [C] [IP [NP‬‬ ‫‪tk] [Ī [I] [VP [V raced] [NP‬‬ ‫]]]] ]‪tk] [PP past the barn‬‬ ‫פרגמנט‬ ‫.2‪ θ‬הנושא של משפטי הזיקה האלה חייב לקבל‬ ‫.‪The student moved to my room was sick‬‬ ‫.יש פה ריאנליזה מקבילה – בונים משפט עיקרי, ואז מסתבר שהניתוח שגוי‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪The student‬‬ ‫‪moved‬‬ ‫עומד )במובן הצר .1‬ ‫הערה‬ ‫מעשית, המעבד בוחר את האופציה העומדת‬ ‫.))הראשונה‬ ‫הוא בונה עם הפרדיקט פסוקית עיקרית –‬ ‫.זאת ה"טעות" שלו בעיבוד‬ ‫‪Output‬‬ ‫‪[IP [NP θ1 the‬‬ ‫‪student] [Ī [I] [VP [V‬‬ ‫]]]]‪moved‬‬ ‫‪Store‬‬ ‫-"-‬ ‫של המילה, שלא‬ ‫:)לוקח מושא ישיר‬ ‫זז במובן עבר( 1‪θ‬‬ ‫)לחדר‬ ‫יוצא )עם מושא .2‬ ‫ישיר(: )העביר או‬ ‫:)הועבר‬ ‫2‪ θ1 θ‬פעיל -‬ ‫1‪ θ2 (θ‬סביל -‬ ‫)'לסמנ‬ ‫‪to my room‬‬ ‫לא רלוונטי לניתוח עכשיו – מחובר כמשלים‬ ‫משולב בעץ ‪-PP‬עכשיו – ה ‪-VP‬ל‬ ‫פועל עזר(, ע"פ הנחות( ‪-store‬מחכה ב‬ ‫העבודה‬ ‫הוא לא הנושא ‪-the student‬מסתבר למעבד ש‬ ‫ממנו הוא – ‪ was sick‬אלא של ‪ moved‬של‬ ‫‪[IP [NP θ1 the‬‬ ‫‪student] [Ī [I] [VP [V‬‬ ‫‪moved] [PP to my‬‬ ‫]]]]‪room‬‬ ‫‪was‬‬ ‫‪sick‬‬ ‫‪[IP [NP*] [Ī was‬‬ ‫]]‪sick‬‬ ‫תחביר מתקדמים‬ ‫שיעור 5‬ ‫0102.3.9‬ ‫̄‪[NP* [Det the] [N̄ [N‬‬ ‫]]**‪[N student] [CP‬‬ ‫̄‪[CP** [NP Opk] [C‬‬ ‫]‪[C] [IP [NP] [Ī [I‬‬ ‫])1‪[VP [V moved (θ‬‬ ‫‪[NP θ2 tk] [PP to‬‬ ‫]]]]]]‪my room‬‬ ‫‪-θ‬מקבל תפקיד. צריך לשלוף אותו מתחום ה‬ ‫.שלו‬ ‫כל הפסוקית תהפוך למשפט זיקה‬ ‫פרטיסיפיאלי שמאייך את הסטודנט.‬ ‫יש מושא ‪-VP‬הסטודנט הועבר, ולכן ב‬ ‫שקבל שם את התפקיד שלו )באופרטור ב‬‫.משפט סביל – )‪SPEC CP‬‬ ‫.ריאנליזה – בחרנו בפועל יוצא סביל‬ ‫לכן זו ,‪ moved‬של ‪ θ‬הסטודנט יצא מתחום‬ ‫.ריאנליזה יקרה‬ ‫.‪ GP‬התיאוריה של פריטצ'ט מסבירה הרבה משפטי‬ ‫המעבד בוחר תמיד שביל עיבוד ראשון לנתח כעומד. למה הוא לא בונה סביל, ובונה פסוקית‬ ‫?זיקה מההתחלה‬ ‫נכנס, הוא בכל זאת בוחר דבר ראשון את האופציה הפעילה )וקודם ‪-move‬בשלב השני, אחרי ש‬ ‫אבל לא תהיה לו בעיה לקפוץ לאופציה הזאת ,2‪ θ‬את המופע העומד של הפועל, כדי לא להחזיק‬ ‫אבל לא את הסביל, )ולבנות )‪ – the student moved the box‬אח"כ – לעבור לרשת תמטית אחרת‬ ‫עובר מיד לסמנטיקה(, כי 1‪ (θ‬של הסביל שם ‪-θ‬משפט זיקה(, למרות שהוא יכול להיפטר מכל ה‬ ‫2‪-θ‬הולך לסמנטיקה ו 1‪, θ‬חסר תיטה )בפועל בסביל ‪ NP‬אם נבחר את אופציית הסביל, יהיה לנו‬ ‫מגיע, לא יהיה תפקיד תיטה(. אף מעבד לא ‪-sick‬לפני ש ,"‪"the student‬לאופרטור שנע – אז ל‬ ‫.יעדיף אופציה כזאת‬ ‫.המעבד שואף בה במידה להעניק תיטות וגם שכל הארגומנטים יקבלו תיטה‬ ‫אם יש אופציות שכל התיטות מוענקות אבל יישאר ארגומנט חסר תיטה – הוא לא יעדיף אותה‬ ‫:דוגמה קצת אחרת, שעדיין כוללת ריאנליזה‬ ‫‪GP/OK‬‬ ‫.‪The professor often cited fell‬‬ ‫אצל כל הדוברים. הוא מאוד דומה למשפטים שראינו קודם – הוא ‪ GP‬המשפט הזה לא מעורר‬ ‫ופה ‪ GP‬נברר למה בקודם לכולם היה .‪ GP‬יש פה תפוצה שרירותית של .‪ Reduced Relative‬כולל‬ ‫.לא‬ ‫‪Input‬‬ ‫‪The professor‬‬ ‫‪often‬‬ ‫‪cited‬‬ ‫הערה‬ ‫.‪-store‬מחכה ב – ‪Adv‬‬ ‫‪Output‬‬ ‫‪Store‬‬ ‫-"-‬ ‫יוצא -< סביל‬ ‫‪(θ1) θ2: arg w/o θ‬‬ ‫‪ θ1 θ2: V w θ‬פעיל‬ ‫אין פה את אופציית הפועל העומד. בדוגמאות‬ ‫הקודמות העומד נבחר – ככה גם הפרדיקט וגם‬ ‫הארגומנט נתנו/קיבלו כל מה שהם צריכים. כך‬ ‫כאן המעבד .‪-GP‬נבנה משפט עיקרי שהוביל ל‬ ‫בוחר אחת משתיים – צריך שהאופציות יהיו‬ ‫.שקולות בשביל זה‬ ‫להיות ארגומנט ללא תיטה או פרדיקט עם תיטה‬ ‫נותרת זה שקול מבחינת המעבד – האופציות‬ ‫.שקולות‬ ‫.התפוצה שרירותית‬ ‫סביל‬ ‫̄‪[NP [Det the] [N̄ [N‬‬ ‫]]*‪[N prof] [CP‬‬ ‫̄‪[CP* [NP Op] [C‬‬ ‫‪[C] [IP [NP tk] [VP‬‬ ‫‪[AdvP often] [V̄ [V‬‬ ‫‪cited (θ1) θ2] [NP‬‬ ‫]]‪tk‬‬ ‫פעיל‬ ‫]‪[IP [NP θ1 the prof‬‬ ‫‪[Ī [I] [VP [AdvP‬‬ ‫‪often] [V̄ [V cited‬‬ ‫]]]2‪θ‬‬ ‫‪fell‬‬ ‫יגיע .‪ GP‬מעבד שיבחר סביל לא יהיה לו‬ ‫והוא ‪-NP‬הפרדיקט העיקרי – הוא יעניק אותו ל‬ ‫- 4 עמוד 3 מתוך -‬ ‫.‪-GP‬ניצל מ‬ ‫.‪ GP‬מעבד שבוחר באופציית הפעיל, יהיה לו‬ ‫הריאנליזה מוציאה את הפרופ' מתחום תיטה 1‬ ‫מהפרגמנט(. הפועל נשאר עם תיטה.( ‪ cited‬של‬ ‫שנותח בעץ הפעיל הופך ל ‪-IP‬עיקרי. ה ‪ IP‬בונים‬‫מה שיקר היא ההוצאה של .‪-CP‬בתוך ה ‪IP‬‬ ‫שלו. זה נבנה לפסוקית ‪-θ‬הפרופ' מתוך תחום ה‬ ‫.זיקה‬ ‫.נשאר ללא תיטה ‪-NP‬ראינו שקודם נבחר דווקא באופציית הפועל העומד ולא בסביל, כי ה‬ ‫.כאן, אנחנו מקבלים חיזוק לכך – שתי האופציות סבירות והוא בוחר אחת משתיים‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}