SYA_100304_LS04

SYA_100304_LS04 - ‫תחביר מתקדמים‬...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫תחביר מתקדמים‬ ‫שיעור 4‬ ‫0102.3.4‬ ‫:עקרונות העבודה שאנחנו מאמצים‬ ‫בהינתן הרשת המקסימאלית(. הוא בונה את( ‪-θ‬סיפוק מהיר של קריטריון ה – ‪1. TA‬‬ ‫.‪ θ‬המבנה ע"פ תפקידי‬ ‫שלו יקרה, כלומר, ‪-θ‬ריאנליזה מבנית-תחבירית המוציאה מרכיב מתחום ה – ‪2. TRC‬‬ ‫.גורמת קושי עיבוד‬ ‫.הרכיב וכל מ`ה שהוא שולט בו נמצאים באותו תחום – ‪ θ‬תחום‬ ‫.‪Susan convinced her friends could be unreliable‬‬ ‫.)בספר שלו, פריטצ'ט מסמן אותו עם סימן שאלה הפוך( ‪ GP‬רואים פה‬ ‫:‪-GP‬ננתח את המשפט ע"פ העקרונות שאנחנו מאמצים ונראה אם הם מסבירים את ה‬ ‫‪input‬‬ ‫‪Susan‬‬ ‫‪convinced‬‬ ‫3‪θ1 θ2 θ‬‬ ‫‪her‬‬ ‫‪friends‬‬ ‫הערות‬ ‫‪-θ‬הפועל עדיין מצויד בשתי ה‬ ‫הנותרות‬ ‫ובונה ‪-NP her‬המעבד מוסיף את ה‬ ‫)2‪ (θ‬נוסף ‪-θ‬אחר – נפטר מ ‪VP‬‬ ‫ריאנליזה זולה – המעבד דוחף‬ ‫.2‪ θ‬שמקבל ‪ NP‬לתוך ‪ friends‬את‬ ‫,2‪ θ‬לא מקבל יותר בעצמו את ‪her‬‬ ‫.אבל הוא בתחום שמקבל אותה‬ ‫אם המעבד היה מחכה קצת,‬ ‫מסתכל קדימה, הוא היה מבין‬ ‫שזה לא כדאי, אבל הוא פועל‬ ‫.באופן אוטומטי, שלב אחרי שלב‬ ‫חומר פונקציונאלי ממתין –‬ ‫– ‪ θ‬המעבד מבוסס על תפקידי‬ ‫הוא יעשה משהו רק כשהוא יוכל‬ ‫))הנחת העבודה בקורס‬ ‫"-‬‫‪ be‬יכול להיות מצב שהפועל(‬ ‫‪output‬‬ ‫3‪[IP [NP θ1 Susan] [Ī [I] [VP [V convinced θ2 θ‬‬ ‫]]‬ ‫]3‪[IP [NP θ1 Susan] [Ī [I] [VP [V convinced θ‬‬ ‫] ]‪[NP θ2 her‬‬ ‫]3‪[IP [NP θ1 Susan] [Ī [I] [VP [V convinced θ‬‬ ‫] ]]]‪[NP θ2 [NP her] [N̄ [N friends‬‬ ‫‪store‬‬ ‫‪Susan‬‬ ‫פרגמנ‬ ‫ט עץ‬ ‫פרגמנ‬ ‫ט עץ‬ ‫פרגמנ‬ ‫ט עץ‬ ‫‪could‬‬ ‫‪be‬‬ ‫‪reliable‬‬ ‫מנותח כבעל תפקיד תיטה‬ ‫]להיות[, ולא כפועל פונקציונאלי,‬ ‫ואז העיבוד המיידי יהיה שונה.‬ ‫למטרת הקורס נניח במקרים כמו‬ ‫).זה פועל פונקציונאלי‬ ‫‪ [IP [NP θ1 Susan] [Ī [I] [VP [V convinced] [NP‬ברגע שמגיע הפרדיקט עם תפקיד‬ ‫‪ θ2 her] [CP θ3 [IP [NP θ friends] [Ī [I] [VP [V‬מסתבר למעבד שהוא צריך – ‪-θ‬ה‬ ‫]]‪be] [AP unreliable‬‬ ‫לעשות ריאנליזה – יקרה. הוא‬ ‫חוזר לניתוח לפני הריאנליזה‬ ‫‪ friends‬עם 3‪ θ‬הזולה ובונה את‬ ‫עבר ‪. friends‬כנושא של הפסוקית‬ ‫אחר – < ‪ θ‬לתחום 2‪ θ‬מתחום‬ ‫.ריאנליזה יקרה – < קושי עיבוד‬ ‫‪ – Relative Clause‬משפטי זיקה‬ ‫.שכוללים מבני זיקה ‪ GP‬נעבור לדבר קצת על משפטי זיקה, כי נראה משפטי‬ ‫.יש מרכיבים שהם פרדיקטים מעצם טבעם ויש מרכיבים בעץ התחבירי שהם ארגומנטים‬ ‫- 5 עמוד 1 מתוך -‬ ‫מגדיר תכונה מסוימת , מגדיר תפקיד . מצטרף אליו שם עצם והוא – ‪ yellow‬פרדיקט – שם התואר‬ ‫כל – ‪ – table, pen‬מקום פתוח – משתנה ,‪ slot‬מאייך אותו – אומר עליו שהוא צהוב . לשם תואר יש‬ ‫.דבר שיכול להיות צהוב‬ ‫פסוקיות , ן מעצם טבען ארגומנטים – רוויות )סגורות ( . הן לא מגדירות משתנה, ,‪, CP‬לעומת זאת‬ ‫.אלא אם כן המבנה גורם לזה‬ ‫]‪1. [NP The rumor [CP that Dina loves Dan‬‬ ‫הזה רווי – כל התפקידים בו ממומשים ‪-CP‬ה .‪ – CP‬זה צירוף שמני שמכיל משלים פסוקי שם עצם‬ ‫משהו שצריך להתמלא . הרכיב הזה יכול להתחבר לקבוצה מוגבלת ,‪ – , slot‬אין שם עמדה פתוחה‬ ‫.‪ CP‬של שמות או פעלים שמעניקים לו תפקיד תיטה , שבמס "ק שלהם מצוין שהם יכולים לקחת‬ ‫כאן הפסוקית היא הארגומנט – הרכיב שמקבל את .‪ NP‬אי אפשר להכניס את הפסוקית הזו לכל‬ ‫.‪-θ‬תפקיד ה‬ ‫:‪ WH‬מעצם טבעו הוא לא פרדיקט אבל יש דרכים להפוך אותו לכזה , באמצעות תנועת ‪CP‬‬ ‫]‪2. [NP The man [CP whok Dina loves tk‬‬ ‫לבין השם הם שונים – זה לא שם שמעניק תפקיד תיטה ‪-CP‬אבל הפעם היחסים בין ה ‪ NP‬שוב‬ ‫,משתנה ,‪, slot‬שיוצרת עמדה פתוחה ‪ WH‬חלה תנועת .‪ CP‬לפסוקית , שבמס" ק שלו מוצאים‬ ‫שיש ‪ CP‬זו דרך ליצור .‪ X‬הוא איש ודינה אוהבת את ‪-X‬כך ש ‪ – X‬מה שהצירוף הזה אומר .‪variable‬‬ ‫. בו עקב תנועה‬ ‫]]‪3. *[The man [who Dina loves Dan‬‬ ‫‪ the‬רווי ולכן הוא לא יכול לתאר את ‪-CP‬יהיה בלתי אפשרי , כי ה ‪-NP‬אם נסגור את העמדה , ה‬ ‫.‪man‬‬ ‫:בנוסף למשפטי זיקה מסוג )2 ( , יש באנגלית משפטי זיקה מהסוג הבא‬ ‫]‪4. [The man [Opk (that) Dina loves tk‬‬ ‫.)יכול להיות גם מושמט ‪(that‬‬ ‫המשתנה – עמדת המושא , בדיוק כמו במשפט הזיקה בתוך הצירוף השמני ב- ,‪-slot‬ברור איפה ה‬ ‫.2‬ ‫‪ Spec‬או ‪ Comp‬מעמדת העקב לעמדה בתוך ‪ WH element‬בסמסטר הקודם דיברנו על תנועה של‬ ‫.ומחיקת התוכן הפונטי . יש כאלה שמדברים מראש על תנועה של אלמנט ריק לאותה עמדה ‪CP‬‬ ‫במשפט 2 הוא לא אלמנט שאלה – הוא יוצר קשר בין עמדת המשתנה לראש הזיקה. ‪who‬‬ ‫לצורך הפשטות )לא משנה תנועה של אלמנט או של אלמנט .‪ operator‬אלמנטים כאלה נקראים‬ ‫וגם הוא יוצר קשר בין ‪-Spec CP‬שמופיע ב ‪ Op‬ריק ( נדבר על תנועה של אלמנט ריק שנקרא‬ ‫.)עמדת המשפט לראש משפט הזיקה )כפי שמסומן באדום במשפט 4‬ ‫:בעברית , יש לנו מבנה מהסוג במשפט 4‬ ‫]‪ kt‬שדינה אוהבת ‪ [CP Opk‬האיש ‪5. [NP‬‬ ‫.‪ Spec CP‬אנחנו מניחים שחלה פה תנועה לעמדת‬ ‫]‪k‬שדינה אוהבת אותו ‪ [CP Opk‬האיש .6‬ ‫כבול ‪-pronoun‬ה – )‪ Resumptive Pronoun (RP‬כאן עמדת המשתנה איננה ריקה פונטית אלא יש בה‬ ‫.גם הוא , קשור , גם הוא לאופרטור‬ ‫תחביר מתקדמים‬ ‫שיעור 4‬ ‫0102.3.4‬ ‫ויש להם אותו ‪ c-com‬או ריק, כובל את המשתנה, כי הוא עושה לו ‪ WH element‬בין אם האופרטור‬ ‫מתנהג ‪-RP‬ה .‪ Ā‬כבילה היא פשוט יחס מבני. האופרטור בעמדת .)‪ Ā‬אלא ‪ A‬אינדקס )זו לא כבילת‬ ‫.כמו משתנה ריק פונטית כבול. כינויי גוף יכולים להתנהג גם כמשתנים כבולי וגם כחופשיים‬ ‫.ראיתי אותו" – "אותו" הוא משתנה חופשי מבחינה סמנטית שהרפרנט שלו נקבע בעולם"‬ ‫האופרטור יכול – ‪ RP‬הוא פרדיקט כאן כי יצרנו בו עמדה למשתנה, שיכול להיות ריק או ‪CP‬‬ ‫.‪ WH‬להיות ריק או אלמנט‬ ‫.דן הבטיח לשוטרת שהוא עצר ברמזור שושן צחור .7‬ ‫:נסתכל על שלבי העיבוד כדי לראות למה מעבדים מוכנים לקבל ניתוחים מוזרים למשפט הזה‬ ‫‪input‬‬ ‫‪Dan‬‬ ‫‪hivti'ax‬‬ ‫3‪θ1 θ2 θ‬‬ ‫‪la-šoteret‬‬ ‫הערה‬ ‫מצויד בתפקידי תיטה. אפשר‬ ‫.‪-θ‬להתחיל לספק את רשת ה‬ ‫למרות ש"ל" היא מילת יחס,‬ ‫עם( ‪-NP‬אפשר להתייחס לזה כ‬ ‫סימון יחסה(. ננתח את זה בינתיים‬ ‫‪-PP‬כ‬ ‫אלמנט פונקציונאלי‬ ‫ש" ו-"הוא" נשארים בסטור עם"‬ ‫‪Output‬‬ ‫]]3‪[IP [NP θ1 Dan] [Ī [I hivti'axi] [VP [V ti θ2 θ‬‬ ‫‪[IP [NP θ1 Dan] [Ī [I hivti'axi] [VP [V ti θ3] [PP‬‬ ‫] ]]‪θ2 [P la-] [NP šoteret‬‬ ‫‪store‬‬ ‫‪Dan‬‬ ‫‪še‬‬ ‫‪hu‬‬ ‫קטע עץ‬ ‫+ש‬ ‫2‪[IP [NP θ1 Dan] [Ī [I hivti'axi] [VP [V ti] [PP θ‬‬ ‫‪[P la-] [NP šoteret]] [CP θ3 [C še] [C̄ [IP [NP‬‬ ‫] ]]]]‪θ hu] [Ī [I acark] [VP [V tk‬‬ ‫הפרגמנט של העץ‬ ‫‪acar‬‬ ‫מצויד בתפקידי תיטה - יכול להיות‬ ‫2‪θ1 θ‬‬ ‫פועל עומד )דן עצר, דן הלך( אבל‬ ‫יש לו הופעה נוספת בלקסיקון‬ ‫בתור פועל יוצא/טרנזיטיבי )עצר‬ ‫את התנועה(. בשלב הזה נבנה‬ ‫.המופע עם הפועל העומד‬ ‫אין – ‪-VP‬פשוט מוסיפים לתוך ה ‪ba-ramzor‬‬ ‫ריאנליזה‬ ‫‪šošan‬‬ ‫‪caxor‬‬ ‫:בשלב הזה יש שלוש אופציות‬ ‫.1‬ ‫חיבור "שושן – ‪ GP‬בלי‬ ‫צחור " כמאייך לרמזור )שם של‬ ‫)מקום‬ ‫.2‬ ‫עצר" הופך" – ‪ GP‬בלי‬ ‫מקבל 2‪ θ‬לפועל יוצא ואת‬ ‫"שושן צחור" )כלומר, הוא‬ ‫הבטיח לשוטרת שהוא עצר‬ ‫שושן צחור, ברמזור(. למעבד‬ ‫לא קשה לנוע בין שתי רשתות‬ ‫תיטה של אותו ערך. )ראינו‬ ‫‪ John knows X‬מקרה דומה‬ ‫.)‪would die‬‬ ‫.3‬ ‫3‪. θ‬ריאנליזה יקרה :‪GP‬‬ ‫2‪[IP [NP θ1 Dan] [Ī [I hivti'axi] [VP [V ti] [PP θ‬‬ ‫‪[P la-] [NP šoteret]] [CP θ3 [C̄ [C še] [IP [NP‬‬ ‫‪θ hu] [Ī [I acark] [VP [V tk] [PP ba‬‬‫] ]]] ]‪ramzor‬‬ ‫2‪[IP [NP θ1 Dan] [Ī [I hivti'axi] [VP [V ti] [PP θ‬‬ ‫]]‪[P le] [NP [Det ha] [N̄ [N̄ [N šoteret‬‬ ‫]‪[CP [Opk] [C̄ [C še] [IP [NP θ hu] [Ī [I acar‬‬ ‫‪[VP [V t] [NP Opk]] [PP ba-ramzor] ] ]] [NP‬‬ ‫] ]‪θ3 šošan caxor‬‬ ‫יוענק ל"שושן צחור" והפסוקית‬ ‫הופכת למאייך של "שוטרת "‬ ‫‪)-NP). CP‬משפט זיקה בתוך ה‬ ‫והופך למשפט 3‪ θ‬יוצא מתחום‬ ‫- 5 עמוד 3 מתוך -‬ ‫שמאייך את ‪ CP‬זיקה. יש‬ ‫"השוטרת" – הוא עצר את‬ ‫השוטרת – המשתנה בעמדת‬ ‫הוא שוטרת ‪-X‬כך שה ,‪-X‬ה ,‪NP‬‬ ‫הוא עצר. זה בדיוק ‪ X‬ואת‬ ‫מבנה משפט הזיקה שראינו‬ ‫קודם. זה מופע פועל יוצא של‬ ‫2‪- θ‬ל"הוא " ו 1‪"": θ‬עצר‬ ‫.למשתנה‬ ‫יצא ‪ CP‬זו ריאנליזה יקרה כי‬ ‫יש מעבדים שכדי .3‪ θ‬מתחום‬ ‫להימנע מהריאנליזה היקרה‬ ‫עושים אחת משתי האופציות‬ ‫הראשונות – כדי להימנע‬ ‫.ממשהו שקשה לו‬ ‫שמשחק על דברים אחרים. לא מעט ‪ GP‬של נעמה פרידמן: "חולצה מטיילת בוואדי". זה ‪[GP‬‬ ‫].שמטיילת בוואדי )‪ NP (shirt‬מעבדים אנושיים נשארים במשמעות שחולצה הוא‬ ‫נסתכל על משפטי זיקה מסוג אחר‬ ‫)1‬ ‫)2‬ ‫.‪The cheese [eaten on Tuesday] was spoiled‬‬ ‫.‪The main [walking down the road] is a spy‬‬ ‫יש לנו כאן בשני המשפטים מרכיבים שמאייכים את הגבינה או את האיש בדומה מאוד למשפטי‬ ‫.)‪ (The cheese that was eaten… The man who is walking‬זיקה שאנחנו מכירים‬ ‫?מה בכל זאת שונה בין פסוקיות הזיקה האלה לרגילות‬ ‫‪ who, that, was‬אלמנטים כמו – ‪ CP/IP material‬יכולות להופיע ללא .1‬ ‫במשפטי הזיקה האלה חייב ‪-gap‬המשתנה שלהן יכול להיות רק בעמדת נושא. ה .2‬ ‫:להיות נושא‬ ‫]‪The man [whok [tk was arresting John‬‬ ‫]‪The man [whok [John was arresting tk‬‬ ‫‪The man [ _ arresting John] is a policeman‬‬ ‫]‪* The man [John arresting t‬‬ ‫בפסוקיות זיקה רגילה, אלמנט הזיקה נטוי. בפסוקיות האלה אין להן ציון זמן. היצורים הפועליים‬ ‫.‪ CP‬אין להם ציון זמן פה. אלה פסוקיות אחרות שבקווים כלליים יש בהן פחות מבנה – אין בהן‬ ‫מהפסוקית ‪ Comp‬בעבר – כי הייתה טרנספורמציה שהורידה( ‪ Reduced Relatives‬הן נקראות‬ ‫כי זו צורה ללא ציון זמן מוגדר(. הן לא( ‪ Participial Relatives‬ונשארה פסוקית קטנה יותר( או‬ ‫( ‪ participle‬לפועל שלהן אין ציון זמן – צורת .‪-IP‬או ב ‪-CP‬מאפשרות מימוש של חומר שמופיע ב‬ ‫.)בינוני בעברית‬ ‫למרות שאלה פ"ז מסוג מיוחד, אנחנו נעניק להן מבנה רגיל, כשאנחנו מודעים שזה רק לצורך‬ ‫.לצרכים שלנו לא חשוב המבנה המדויק שלהן .‪-IP‬ו ‪ CP‬השיעור, כאילו הן כוללות‬ ‫)1‬ ‫)2‬ ‫.‪The cheese [CP Op [IP tk [eaten on Tuesday] ] was spoiled‬‬ ‫.‪The horse raced past the barn fell‬‬ ‫:מובהק באנגלית ‪ GP‬נסתכל על עוד‬ ‫.זה משפט זיקה פרטיסיפיאלי – הסוס, שהורץ מעבר לאסם, הופל‬ ‫.אף מעבד אנושי לא מעניק מיד את המשמעות הזאת‬ ‫תחביר מתקדמים‬ ‫שיעור 4‬ ‫0102.3.4‬ ‫.נמשיך בניתוח המשפט בשיעור הבא‬ ‫- 5 עמוד 5 מתוך -‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online