{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

are171a-winter-2011-lecture-notes-p14-23.1

are171a-winter-2011-lecture-notes-p14-23.1 - /—-Wm W...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: +/—-Wm W fl,7’< 3,71%; V‘WJ 0-7" gnnwn‘ztj 55.94916 ”NJ/w z- 4:“ / fl“ 6““ 4’ “’“fifl‘l’ Mr 4 “we” 41! r/fl firflamf Magiw .m/ My Mat MW (7 : W: a A”: W” TM/ r“, % % ngW/‘Wj Anna/0157 (p Hg) ‘ [a x ‘ w - - 'A’Cfi‘nl PLUHUCI ft” [49? 5%Mlqi'h /* , m1 “.2, 3, t/ ,flllawy [mt/r WWW: WW?) and 4%! (Ever 5411(1); Xiyou W EKYINUJZQ p 93m591“57p)83;n;{n 2J$m§> L/IS' “/1144 1'5 & “F/IVM Wpf‘lfi :7 f? 39”,? (PNJb (PW/"5) mp SWWV M; (?A«t(/z,zr;bsz WNW/8 [Wig WmWHW? [TDD a nm£,epawpk Ame] TL'lave mat f" A 55/7! ”%QM.&MW: QB gnaw/45 MMMQ&}odsp&/rm)> 817’ Efi/IZ: [/+%)fl/M FV-I‘é/Mfi)” we 67/»??"4’ amnm/ XMJflr (My 1 52,223,) éu/ 4// Wu gaff/L: 7 Jam»; n 1273' M/ fié/IEW {1w awe t’mxec/ M rmér—gr 7%”le x» “£5717?" (8149er “2:614 7/“! a)”; «hr/1m! ”7%). ”W5 Mun/J, 7’17”} aJ {/3 fzzizéaa/ a; A! w}; .4 {yank/52,1) 4“,!» 507M 7WS 3‘! 5S A! ’39? (Fa/5") (($515? fryfiz’jéw/ 4’7”” "’7;va cuncfl S‘fivm “74%;: ,fi/ ”,5 gtwylmt / WM % W/‘u/ r‘s/ 54/] gl/gwg'M/Mc/Mflzzk ($744: #1414 //€/ flrflflk’a’gfi/ 7%)} V420 2014/1 /‘trz‘:r~/n¢-t/W/¥{ I46 4'} ”4"“) L." /) 9..) 0'/F)t‘/=,3g2, #57414 74/4/5294.” ML 1‘5 C amid? l9) "‘1'ij 71334 :52 )(Pm WW 357%)1? rtdL' ‘Hw‘tc , /yPM nag" /5'%. SIMMVM / M571 W‘e Xm 7!; 17 ; ”£0 (/5 ,I [A a“ I (/22 5W7 MM {/FM/ W AMA! 3/42 $74M 1% Jet-tan! f‘fi%’5 9W M03»? faz‘mls, Exam/k) 6,7, we we [4“ am (“v/791,327 #512225 smzwwnmy [fimée/gmyj‘ WC 6M {747/ 4.9: \ «Inna/'9 ‘ "AU ma’% ézcfi M MVJ’WL' 6‘1 ‘umLV’flf I’d/{Z der/rwméh M/Mw’a/rx v4 pewtéc-vz % {MIAMI/{HM 74m, fiqj, 71L Wow/,2, Dr 0/355V1/VN4"? >5 “91’7”“174 pram (914 7/{( S'Wimnnwt-(fl ph/ W; I‘VHZM PM- if ”1/“gx fl/t/fflfif‘ifl /k"‘/flpzffié rat I" [5 ,2/%Z "%/M M M5)! 7440/ 735i: 953w1/"rM-a-rwm"‘/i v??? rd“ 914:4 Md (/ + r”); ; /+ F, 49m [/HHa‘; MN . 3,24“ (/,/)°?>fl;2/J 7%: gawk/MM rd? is /0¢6 I'»2 7% Mum»? Mi? )1 11% /W afar/A X71 is ynfzx WM 9'/‘2’:‘@ / —#m»/W (Q \g‘fl M W MC #44 MAM/7'9 film. /m5 [Hf/M «é filmy/)7 Aug/145%}? ffi M~/M¢47/ rm #3! x/fi Wfd‘mc4 #4 44/ fl *1” p) (a: / % V «1",; *3/36! 555114 (’fivrtflflélifl (”4.4! ' 3! )mn kw % Mme»! no? V” (MLMMMJ)/m W 4g”; /+r‘*’= \//+V' w ”"2 w/Hr --/ Q» AMI-91;. {3/ 91 gumfix? flaw/S, w km #074 75/23::6 #4 fl+r¥0y= I'M, 50 “0/” P“: #4 /+r -/ {fi‘At-Zf war W%//V WI}, (/5) F/JflrvnvL *~ - , a6 *4 [21, (H7) 3 /-/’V 5% {n4 Mme-pg%r A// 5 . Yam A I of'yems, 45¢ mg yaw (4m 43 5 4x4»... [to 554.1; 43% n m .... 7112 55 W Meg MM,“ ,4 50“ 131W¥rm Ibo/J {Ar/31a fflm 4/244,“ C4,, 7% M4 W AKA/V41 (”‘19Q3674w02nlam4 Milafiwéfl/a £1“ «2/ij W 44544401) H ”4,14% 6/4//tu4{4_W. D9 W Cam-.41.! 'V‘éfd iamwézé WM taéa/A‘Iéém Mr‘M at 5M5? vs, 9—6}?er , (filth/«.7954 9—K 714474034540. ‘>Eua~14>n (VI?) 54/; ,tf’véfi M Ania/17‘ r42? #5 5 414,74 [a "5 ‘W""‘ma&5/ m 19%! Myémj'ffi 9ch (or dead) {‘"W /.s [/ + 5)” -1, "’ m Ww‘n’b mm 441954142742»: 54),; vLAflm/ [7% M MAI/ML? rail ’5 rum 4’44 m: 4m( a'fi-fiopéfm PW ’3 F9") urge/'4 fl+r*)n; er‘") W /+’V¥:W I . . ,_. =[//—r)/"= eLL‘UHfl/n so (5:: ekfinm": . [afitmw-(W’jxj > .2» , '1 -- - 1M . 1. WMVF_ “m-w. film/W? "If" , M déafla: 5: #9141 v4 Vd/ue 831% Am/ £45k w > kfiirfsu I'l/IEA [if um‘ mama’é, m ac (ml)f4)/n«+3 w g/Vefl W'I’MJCJ less so 59, W filo Wag/4 56mg; W] “'(‘lefié Ira/é " w M 7/4 Lou! ‘ ' f” I {' H {Hey Mix “/0; 71"" Ad; 3% ad Rae WW - -- {4% {4/31 a: 21 “A ”4.; x; / ”In 5: Qul PW dUtfluwflz EDI/k4) N 29-1/9 63—17%?” Lint/5' 7 gym. éMC/S M’khl M fln/Mflm PA/W /nm 6’4"?“ I’M), IAQWI-L is 10m mzcfl AIM 7%7/ {23” A)! 4 aprktapm-é“ (iii/g A,“ 7LZM 'r 14‘“! VW . W FMIVM‘ vague (”Jud- uaéa} 1’; Q V : L7“ (IMF) WM F'Bv‘fl £24; raft) risv/‘flt Mfld‘écf N Wfll VW ) M 7” )5 ILL uumA-q mg 9,0??on J—a WNW: I 55.) 4 "990m CMPWA/tjvnc’ WI,¢'4 7/1960? 5‘ W‘s/Wig 94:7 14444144147 (M! w WM pa/VW'JQB ow‘iét WDY'VL‘. ,3 09y: M ; ,g/aa'gvoDmS/Z; 0"”)? MAJW ,7 7% MMM in Jam-‘1’ r aft“ 75 ”“79. Mitt; Awe 8cm #14“! W M #77151 ém (/5) y[ ‘ .4. / MW :fiU/tt’wa/Zé, MAQ'F flaw/5 [MM zéWa/x'4»$mw/Jm /a/W73; (HE/2C m4 risk 4m! yA/M of 11,,» '7") > Many 7241571 firm/5 QmMI‘Se [half/uh ffl/mvzj 6/77 6.9%}, 51y WW: m,“ 4,] ma (MHZ; .. “fig WJfl'd (/6421 ‘97? #14 émé) is M il/mc % Mela/uh :IvVMK/Mé fl/HJ% Pl/ 6'7! #afi «C‘M/ (“79/le ”(Fr/hard: ~ (L (L W4 F: 7” Ff " 4 4r *mv W“ I" 1.6 % MML—(Zl‘ [MHZ I'm [QIQWIWg—i smflm NIL (W34 [Ugh #91! r is MM Mamie Viva, l‘»u,0!;:/‘L W C flwd F: LC. ’- ’3 jw‘l/f‘w‘ 75" W, 7/ 5’17“; a,“ fail 4444:4144” , “774. W M: M Mama/ta. Mia «Iv/«#4 LxZV‘ZM/flm/figméyi fiWW him] “NM A QM MW“ of f/fltm m! a > CO My r41? 047 [3‘99 [50 [BL/a 5,1,3 x2000 IIMA/KM l\’\ 17;!) Mala/unuaflc” f4/mmf5 mg, ’25" 63M (Q3042) . .17" £94”! 214; 4/94”” Walhl‘i? 3/25 fv'IAMIz) 59,341/444/2 yv: "LL: + “[5“: + In*‘ 7 + 40“ If” (/Wfl; [ff/"38 (m? W (”75 W ate/«d 5 #4441ch ,ywmfigmafi #444 W, 0L 5% ac sbc WM Pur‘tv/s [a V/ems‘. PM r*"’o09") M. Pl/ F5 W: (yr A; + 49” =2097mfr (/r0§)P if.) % 5M6! sf/é u! a. prémham M'twle—(mzrcg 5113766 #Wnna/ “‘5 Wm rm 8/252: MW AM mmw W1? A (IzaS‘)"-—/ —"- /a,;..r%;,w/pm [MW WOW @ Mag mo, <1; W‘AW W Wam7°é ét’r’W 1:» Amy Mn & MM M lbw/ £06m; Mum” MM “MW PoM’IMI/WM lxc‘aaez‘hg Canals M aka/(PMS? ‘ 77:5 émé M 5 > #4} 4% mm M 41/ kid! is flag 2M 75% e 744 74w (W {S 1’0.ch29, 771/12 1.; “/nw) McQML’f/li sanfi-Wtfl whiff M cam/77% A“ MAM raw o-C 3% 62.4.24 It? 40L: (1/9 LIJZ‘M £716 («45% 1"] f6; flag/J 5"wa fi~3»~7MM¢//). ‘ / 4 [WILLA L067 510 flan/i 19%” %£ exmwM )5 571.43% flfl mad/Arc)?“ mic? )S M'hlfgs) Wm M Smfflwmwc‘f ml? "S 5% {swag Lara: /,/o2,5‘> M4” M47614 M /I/ )5 2097,5476 71M 29) M4 mméc/LW [3304’ A 5W4" ”mfg .m. w x/Q, MIL-1 AMK 4!»:4/ ”1.5.45 / 4M 4614»! N wmnlrw ("4574 I34 {prv'uhj 4:57:15, m M 9/ M r417 5.5 m», Pvt/W ,v; 0%) W12 #544 «‘5 Wmfiwmd‘ fin 413%? {Wild/6% mm. WI 11% £4,ny [w M Arno/Md; xkrzwd/ axé/Mf M, m M 4,554“ m \. m fiflr‘fivffi/ ‘(X’W 1%“ A“ Y/tgi’dz 942:“ M" 6:}; if; 1%?! 4321* so?“ r0522 M «5 f» (M J, (six Mm 7%) a £4 ,1 5...». 1/ 4%?er 4"; A” Mafia/49 (MK 7%45 5 b #4 (”/74 Mr a.“ .21 an A”?! M Ma” éflfln'tic' )Zmflswwtamv‘fij, 71W, 1% am ”5 ._ ”Win-n qfl v‘fie mm M rail; chfl 4&4 {W1 :5 [raj-1:; (9.7,, 3%) is iYW‘éé'lddqf7l'M4 +2, Adm/mg, #aumnner" 4,0 .SQ.3 Kongo/5 A ® ”0/4/ gym/f [w 4 #10491}; “1/0/57 w/aafl‘éfiwl W; % W F >f 74K: MMIt-xl‘Myzd/t-ffi/ ”.12 M (L "5 v42 4414/4/M, 4/00ch #4} .r Md» "Mal—24 c :" MIN. 7Z1“; :1: v% Cairo, ,oq/j ¢/09//ea4 aw? fix “mum r6112 k /0M;25‘Z/ W 3w p4, MM‘ FW— ’ 0V “'7 122 :19 7 (2/ 5 M’s: ' V‘H'CKZQW’W I 7 MWN‘Wk I’Cglfle émmy /21 5 %Z em/ six mm‘lz/g M 5,34% (/,gg)":~ [/0219 7%; J;X turf/‘4 MMM rd )5 5% Jo «7 __, £ ; # 3 $94-$19 f ,gJ airmail; 77y, '05 4WD [ (Low '” (’75 fififiM/ (/méz‘fl Mm“ #675'61 [La *3ch 4/5/i4“ i/‘vsz‘VAM ftpzveyxuz i1: ffi/J), [/7049 prefiwred shah VIM mew-L I/IVIJ‘MJS cm Lu 0mm! u q (mmIJ'sebw-j > 373 M6! Canaan-43 57 5" Mix [“41 «44/ fimfl/Dnzjr m s—(t 14am aou/L/ lefikr sefMuQ % [a]; f :34an rm MW; 43% M Mme M AM; 44:. ,SW/ ’ /7M. ’4 ,9“ we a vlw-v £44 éa—m/flmmkavé 4 /a0 64(4 ypm 216/ ’mep af/Mtfiw'e) Mm" 7%; waféé/ m1? ism?” W [DVD [00 #45239 ,4 /DDO .. 00m _ .7772; (Ill/0)} (A /dz» ’ / MM! "0 WW” >44! anc/fm’ruw/rm @4/0743 ’3 34/401? % WW z‘mfl/r'v/é/ K744 (flu/mm; .122 :5 kappa, 74¢ / 5M5? ,Z émé’ w)” 51“” 6M! fir/5‘ #44 4242A“, We 54/ r' w //5 4,44 {944 . Wnne/ #1:; M 5% M fawn/n; via/7 95" aw‘[email protected]:«1%m mt‘flm'fi, [104/ Ann «'3ng Fin :2 mmxém‘ LJeH A44 (10¢(4~¢31LI‘/& {.102 mu WV: M+ [.92 +/0po’ ." :1 *' "90 aw ms ' ”Liz-‘2 £3311?“ 41M If rflfi MMMV‘W wart $1.75 +6044 :- L29 9 PV par 4‘ <f%3t* (% .: /09,2 172; Wzlizat A 45449 “ff/[f 42¢ 9! £kmti¢flé “fail, ‘9’“! 4/ a/j/mfi’“? W/! M wéyfi/t w/fl( WM mm: 1291‘" rat-v? (’5 W9 cw n. MW Ha mi? ,:.. m4 ;... m (M (M: 4;. . ) 4 / xfl A" 7 manual" (mi ”44954“ bpnr/s [4/ mez'wrmm/y). > m 19 a Add?! M 5434:? 69% 0%«4 flat 6W £0144 Géfi-w 94 W41/«f’r 1'4 a % 40711;; d’arfiafiiifiifl) agL/M ”MS/4N M/ffédafp d’éV/Mt ) , M A, MUM u»: , m. m :6 z “I WM m at i m}: w M 1997/3447 74» 4%, 7% 5% ”mm. m» . 7' 7:! fly; '7ée'3 7‘(/":7})& "(z/fifgl 7’ 9/5? 3:4 ‘5 lese/flb a} a fikmwnfl M wflmm [4:524 E AW x; a wwé WM Mm 5%“ Pymzéwj m (‘60& KW 49 4;“ 5/4/4241, Elfimuurgk @fl/W t 5.70} M WNW/van» an % 02M¢W MW. (/Vm’OV’fi-fi) Weuéw [5,, r72 «Mu/J field a ’a ram I'M Pawnee. SWIM! ) fl: rm N661) 4&4 pr?” (Pl/)Mfi mfg/4414;; 0$ v/gz 69/ zmaML ow frvfl-fim/u-m , Tit/L4 1'9 AM ; “WWW (9'6”[ftJ’ ”(M I/fi’y mgflwlwafl éfiym («I (caf/J-n/ of MMSJ’YRL IRL) , > W.W/ Far aww‘fle) Comm/s M 84—96% [6445” ML‘ MW‘MIWI-de e-ééu‘ whit/t a. conro/ ”X”? 900 ”(Mt #4 hum/cud r122. is m% (pl/7 15%? =» $0M: bu)! ‘ffi J74)! afffl f5“ Au/ Fl" 74'! mam/6M Fftl (“1.3535 aO/=*/% +0 9” 99 fld' 09V = [—09 :‘f‘fl? yw (of—é 7(9/ an A. ”70 {mléwvz wafer in MM“ (0W1M15H\ 373:3? We/JVLMfiéwlgé fifwm 4 PV) wt 5&1 50/9! 3/ %( [hf/{Kc/ /"n\/€4/f71 f¢é, 71;; :5 7% Zip/«J {a Median/i?) ix.) M rmé MmKW YW 6019“!” 94/ if yo»; In”? % WV Ml L/z/ 7:{< 7/ final V/‘C? ”4%“!547.‘ FM artarwfg") up tel-6,94% 9/?“ 4/ M «(w a 41m: yew twang/ml?“ 71W!) #90 4%“ 7W5) '1/ __ #30 . [22 4,. #9630 ”ix/8" -« W , +' 2.. . = .13? ,4 / /00 / 7" (/f7) 2.‘ W4 7 am 54104 i a g: vy‘fi} 2/]? A?! ~49 Ima‘émflré, I j: m W 9&4»? RM Qrww :71" 79 ’5'" 2:. (gym r134: fikmangc an/ _, "fl We [(1 Jo ML“; examf 1:: d3) W: 79‘» +9 We ““7 4w 4% +3 (/77); ,_ Xe»: Ame? /oo+/O00 8'3’ 7 01’ ...._____.__. Pq/dcl: #3- + (vi/+7); 0+3) 9/??? a. mo 4' _____.._.— M? r (7+7y29/j1 : (499 (#73 4.. Nam -//00 :0 “/2. 7/ 9/00 70? +— /737Z"’?(7 “975/1019 ‘0 W W 7% m9! «(or ‘ ywfla (.esfecial/ 4r /M e/ 14W; v10 W 1"“ «finch my; +144 Mia/0p #41. Mrgmw 142544 ra/wz/ ) Add 4752/ £19! (”waxwfil U143 WW [mi/L: LLFf 55.43, ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}