{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

are171a-winter-2011-lecture-notes-p109-118

are171a-winter-2011-lecture-notes-p109-118 - 4W CHAPTEIZ...

Info icon This preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4W CHAPTEIZ 0202’ flPTM/US Mm (MPMM5 finzflA/(E - > Hscw RMCK: MJM 4mm Silly/2‘s T/J/ Pram {‘4‘ijij JMQW W4»... 43¢ (“I &0an/ y/ é37—éfl/ 14/ It F]- 73 AMI/415:” :31” m I or Pal: M AW A‘M Afly rims! M méawéh jAm/W S; A; W“ AW VQIQL’J “14$ 42‘ %42 Val K‘s/M7447 M/MMAJIIX‘ZM AIM/Qt, AEUES/ VAKIZ/ -‘-‘~ FIE! Aaélwxrgf EKUPVE + fl/jfzéim V4444!" > W @7423” V44!“ (A41 fl /p;}74£;{' fl )yfl' 559’. W’Vqflé‘ @491 AJAX/ M 557/53 7/44 iWczz/ (“7/ 7/435, 2144 74?” é/’ Lflzgww/Lyf ffl 4.4; ...... rag/7%?” yrflp- .7/46 If («Jr/V [J f/f”! W”? 5.57/740/75 m6 flaw MW; fat!” (1/7 4?: ”‘4‘ 145;» 2437’? 51”th K44?!) £907Z\"t=r% /(" [7(f’f/4/ (47/7455 //( f: has W252! (9f ,g £er :f/I'w 3”?!“ 50 / IN ”wt/L" g3”; Off} ”) W 2"”??? (In fr/I?A (/w" [fir AJ/Vg,ma_,{y;¢_) /[J/é x;4(//) A” arc/ac /7LIIK//)/I “/A‘W/fllaf H 7% 4,052; 4/5/7447: j/mé (9:?‘4‘64 IV/ ”(C éuacu1 5/0 ”0r ‘ré In .. ”é/Kg/o’ 1% /tr7t M‘MY/f/ V??? C&5~// 8/2574/(74551/ Jr [/AZI f/fu W/r I £1224;me JZe A.» A M /-/, 45/ «AA, A»! / A44} VII/144% ”I" IN”; lef’w 35’- c? 7%1/ xxx/w ///57‘ “% ém/ Is (if/JIM?! Atjnrv‘f/M‘r. WWI/5W: fix £67837! Amwf” J5“ W WA” A f»? 7/1/ fidfiaw/ 7% /M& IWI )4?“ 7%” WW! ”5/5 molt! // ,' ”(J/éfifc‘nvj 509770121)? fi/ém mu? 0/! row“? {Vifl WWI” féfi/Ow’” :kqéaflécw 62557.1( 7%“ 7g! 67%!” VW If 32‘870 W11? fit! ’S #1442? {fizz/4 fl/J‘HIV/‘fl/W tap/c! WHM; Vt“ C5964 WW 9457/ /Hf//~-Mo/7%'/Mfi/MJ ”/fgflégq )fiww/M #QWnne/ (/9 .730 we Q41 4»! cw'// pow/7M %/¢a{/; fife/x44, 7% ”fly/5’5“”; ,4“, 2/ W44 4 714 we 2! w MW. M 4/41% f0/c/J ":‘ch 1Z3 flown” 14: no I’W. if (we M441 Mule {I 9"," ~ T ”fig ’46,; 42,1534! .6” [4744614 —/zé)4( '/r4m {flaw/5" » #4457? («15261311 7) MM ,8,,,/,,:,/, My Oil/A27 2A, (7473’; 44" 457/; m: j? A 6&974561 is 473 ("ch/P7445?! 7%,7/ 7W“ [1/3. flirt/“71641 7/4? W? 4:9" A“)! Mil 725 05/764745” ‘4) gay av s‘c// am 4436/ 45,354 74311 firms on m/XWM rflafi {Em/94m, apfiérfl, 034 y,» 59%;»:va «1 [1414/7 59/4412 {fly/j'm/kflw ”:7 7st”)! ( J L 2 g t. . .[7 ‘ A fi/ flag/fi/jfléfi”! {j’ivj‘f’f $45 Danny" 74/4: fiffl :4? égzgflk‘é pal .4 aged/Vt; gar/59 4‘1" 9741;”? fr‘l‘ce 0/7 07/75)”! JL 5M% gar/rm 242m 44 / Wm M 0 fl. WL‘WL 67) 74,571 (7AM; /.'/,;5 0(4,!w(.4»17/’Q ry’zi/ A $4? 57954 an" r a/aaa-ray/Wfl ewe/«4 13‘6” fir!“ 4/) r4: a WM FVN’éM/wé' ("/qu ‘v‘fz J/zocé fn wwmarw p/jfjj‘ 44.44%)” (QM/mu humblefl Wm m, a, .5 4,1, 9/44, 1 5,4 #44,, 2,3,; 14 ,4, a, 0454??) WW OWN bureA aging/Q fleeing“ WVW/N M Jo €K€AtI3€m 5’?th W ””54 J”; M ’ o ‘ .. f ,s ,’ , I. , A; F'Prrafii; J W (W6) gd‘ afl'fieficrcm'rfim‘rmiJf’IJij"1'C/"*d*¢“r 57x2 (7?“st '5 MA) pets 04-" ”Sh/y 1999 > ‘ r \ . 1“, $5 0P 7‘94". *4}; 54%in 3&3??? .02 2? amen 14244;, > If??? 3:- ap? ¢¢,J§‘D f 5/ 4,25 3244 may give) $5" (9,1900 5'," £17?" fféwgzw am '76? . $3757?” a»: mo /” // / yawn” \J Low game/W Maw,- * * Jwémfidgww W //9\ MI}? ‘) z‘ntx'c/amw/way/ [4 Swjfexgr'f 7/{431 .SFMM/éffluf 26%“; 4) I’m-”(6,9133 (4.359; /é W6? “74*”?me {5M 634/5234’2? W”! W? % ragga.” / K) é‘rpz’vfifi‘flwy‘. 144074514 (7r aofl/j/Ly j“: M04364}: 453" 41/ fiW/P’vt” .3 ""5“? if ML” :2 Lit/‘7! 3' ‘Z‘U ‘4" 14:5 AZ? W‘Lf’7) , 7!}; (3935/ 23‘5’gfl (I: 9 fl“! {M‘f’pvr ,1,” 1'1! 7/ amt/(N14 fig/014? % %6/5‘ 0-! 0w~~nzzgegfi Quad 7})“ 4;" I OkS—I‘: Mic 50K+Q4V4Map$4vcimdfikm . "*~J'M "if ‘ " ‘ ~ ‘ flaw 1yr" (4 ”5 »' 6 J“ 4' AOWfl) Rgilmnmaf 141* 8&9” (5W 3‘; $0 (“pug 7’ a DA: M3” W1. ‘ ($3 gr 1? emu 9i” mm». m {as . . \JM SJNKXCP) V Edeffmm ($3 «‘3 Ef/iV‘+9:H{-“ ”IQ 3r s “1'3 WWW % add us 1: Swing" we wzlmsm'ae 56'7”” . Wimbvma M1301“, m3 m VW 52» H3 \ w; h 41‘!“ Mu «wt ANN, 1“: 57‘ > a rod exfu-«zéép, % ml? 5— 60% FM“ ““9“! 95 "4"" Sr m +8“ ‘W'u/ W“ “‘ “MM 31"“? 1?? ‘3‘» ‘5’er we. will Mam/*6 (Dig: Am’g’fi‘l? bote‘slt’d ‘MK m [(1) 5'0 W TM DNA “54*; 4’13 JV. m?) (A! 5'19le I . {as M3 45¢) away yaw!" ‘rs wM/F‘Sf [433 m :24? mm (4) (W: ”@643? bf m. #5” .r 6W» W91 ‘ .. ' - ‘ b a} egflva 2m ’ (,§ (31% 4/“ vakn Vg’olm 3.9 we. cm see. #4. ”flu cam Mafia. 0% q 9H Q‘fl'ww“ awomm Add wp Mel A 511m 20949141; if! cfacr'se \ - ff . , ”$42? f 3f . [QWIMA‘Lv MI 93w aw mm) M1531. +9», .. (/tw‘smdaéii? Hm (paw //;z ,/ / Wt figmffl Cfir‘mf a“ fl‘M flan/sf, r34“) 0 '4; , __ 5r , .4 ‘ 4‘15 gym? “-6; Mpwdwln 1 0‘“ 52%;“ _ m K ‘4‘" ‘ a - - ,r' r e as} Myhvfiwm 454' a! «m/ngf‘gk‘é’; [gm/m “L" RUE 4:7.» mm) m m! J Jugw ,3 rmé WWW/41;, 746 43.1 ”WM Q/gAWM/m (VKM‘ x0 Wfi/a? [flat—[W Awé B) {(9%)4‘2 . J {A y ‘ ‘ L3 ’5 MI NOR War/x} buy/mus (Mgfiu to!“ $5684“! a; 519/! @igfixf 50 Ym mm “A, and Q3 Mi ”/9 M'fireflé/IZ {Pip/1 5/ 5mm Raf».- ng’l 19ml? (1M: 29.4: > OQfifitlét E‘Mdfiflgafl“ {Déflméfinfl'i if 6266/06/33 (2% (My :5 OWE: “j" (fa/ragga) my? (6?) firm” 3.2.5:, ff??? ‘Ddcj‘ré I 7 an e‘x'a Ira '{71m ((1.2%; > 6 ”hip "Ffiiflfiflvg in}. (fl \ i “I“ {M (3‘ 0 r 0 egww I’UmZaZe szd' #A VW (7C #5:: 04M [1.1, (m3 x3 raga/mt, 1. Jé( ANS #M Vlgx. Mafia if": fj‘é‘ W’Arltflc/ 5 £14” ‘M'fg/J Hf” [ '1’? W 3]; _, gt'fléééflr’fl'rfi’ J" 1i” ”446‘ fll‘iiifrt’ <5"? W5? {wt/.1211%}?wk? / , v if; ‘1’;ng MIA/“74?” (1/543? . “Vim ‘t‘f’ijcfw ~/ rm if“: “a; a: magi _,_,‘ ,M, Wm i V g?” fir Me 3:94:th {prim (err @129 W” 144%,»! 5W {Wag/“yd Mandi-7) ecu/y Mame/3, )4?“ [1M Mfgé/ 59534,. V4” “(“4 €40.44 dwdfi Vz’gx My?!) €13 m0 Mai! (“flag ,‘5 ”fa/WCQ ,4, fie W1émiz¥7$n 1‘», £5 MVL4 (Qf'A-V‘dnfiww, 4/ -¥” P Ward»; kckma‘m page (was Ai'tK/IfAA‘mj MJ'I'QHIMé/QKEWQM .717;,,5WM.5‘,.LF w Wiram a final?!» is a 7L0! dfPYRrIMq-fibn fir may Mk “My My Mu“: « nfi'ms w M+ Mina/(f grime/‘5! “A9(éxi-usgi7/Wfiif3fmyumm “twin-a 42/ K9 ‘7? V344 ’46 V m’ft/fiwgigf'c of fear m5? mam/.7 3m) ‘taw4w/ 2/4914 WM W0! "(93' (1%: f*(v§lchr*r‘w\ U?" M efipm 74%: MC M ('4‘..£/——~ 5;: Y” MM e/fia 9%ng Va £14.13 mp 7‘4! "'2‘? PW MW; Viv/“’1‘ Qty, 6: §%2 «sts‘fi/ Party/‘3’)" {7% ’/"‘S'锣;“€ raj! ”If "‘VWF'L' (/11 4525“ "A? A! a r/‘sémpu and” ar‘ 669 [aw 0&0 Mani 4mm % Mgermcgg WWW 45w; 3/7 be? W ‘f‘flc (W 4.44% {IBM/fl»?! Ma MMW5 47sz ”Pm-0W com/(7 Ada/(é: Vaflw air/inf: 1, VQV‘VZVSV’VfifVW :3“ m or f, 34% [wit f \ m” V 64% J, ' ~ ‘ I a} ‘9: ‘ ‘A’n /‘% ammo Int; “14% WML V133“ v \\ (mfna RFX safflb'fiwx'b my + ‘06 mm. , ‘3 5 w ng 7.93 4’ US/flga{ ‘ ‘ w Tfflgumf (/4524! ”K “A“ 34“ VWV’V/ thwzef/ M MWSJVL‘fl/V \ a? @8510 (“:5 ff/LC’ ism 6* KIRK/(2’ .t‘; 95‘1“? ['5 ;a’&17él}’fl.( I‘M ijfiVL’:3‘¥'-«;p Assn w MW (:(A/(Jch W {Jr/3’9 $0 95 [£7 “-6 fig ($an 64! Efbij ”5: “(£316 w (OMW M PMML 5;“: (mm, 5.95m V ”j” 3 26“ 1535;“ [3' m‘ I W515 flaw m/Jeww/w wmfiés a! gfl‘VVMMz/V’” 77' Vafiw _. v» _ 3“?" __ 9);?ch M“! g; [&4/aa{6§€///)u¥] PV’f’V/WVW 0" V" ’” , 4‘)? [TM Cw ll? 6"?” ‘V ‘4. VJ Pa"; ' 4953M), 41ng ) lam/Y'Dw WIWJA V‘aflu! a?- sJ—ri/cc. éonfpj M“ W “meV .,« 3w W Emu/M3 M‘ ”WV/V 55m ‘ .4. mime ‘3?) gig“ “1/ se// 14W.) meow .. m (pm-ct / 3 g ,_ 3mm» P V043 ”warm/7mg) ‘ « / I ‘ V I 4 ~ * x : n, «l ,f' " N .. ’ . I", . :4 w A 7K“? Hafiz gig-‘mmd - 404424fin.£:ffi;yzmz,n »- Ania/5' rm’g;2:;~'1‘f“<”: M V/ZV rVN'V‘s‘H 336% t ‘ t ., m V" . . . I ,» .fi . ; A i ) ‘7’? . '~, .' ‘ d / firm" (‘7’ (“EV/"V“ {Mfr-s a"? :V' :1; A: ("E If rum»! Maw/:2 w?" \ fim rmw (fr- 0"" vCMAj JVZUC/C [MI “a? 3.? hwy/(21w a»? w—e KKiMfidw’ijcTé 5M2 {aw-C : I»: -_ {$651131 1‘; VW M Aw (ls/765.”, So if we can, In {a an! -»~- 54/ at ca {/~- wt AM/N‘Hg/Jaé 57:43:11 "Shypbd, W555 maunrnranfl i I a a». .W 45-..».M5Wu‘“; W“ J $53 MWAI'flfl‘fi"; at»: /..'}";5“!‘1'm vélAIZII 3 (QUTOIZQI ’7) WC (M d6 67%“?! awn /0cu-£-z épuLM/fm; figé LII: I!“ (”ZN (“LIT/)9?) gzc‘wt (fly/>574?” W” fl , , fl WI}. "XII/I c/MII gums/II” I/i/ III; III III 7459/ II- we cwtrwvf SJOCL/GV}(C , fix: {5)z( ("ML/X ft‘ffl/ V’é‘r ., (Ky-VIA z/for/f‘ ‘ 591/ A S~{&>C/ MAM %/ MIMI m/ 54w f ~‘,(«(/4, . “a, _ Mid/7M5 I’Iufl If; {V/CCK {[fltJ/I‘If/m ayA VH7 I/cfff I»? f, , 7’ . 4%" ,I F‘ I'M ’ ”Matt I 44/461 hie-2.15% I fife? (WM/4442'! Maw 6’7 ’1" (“’1‘ K r / t q I , . WWW»? 7 M WWI/m 3’ wcé grain/mafia, “flé ’f 5 5/1“? I .. I I 9%»? I}, “I ’ WNW Lawn-4 I» («Mini/£4: 0 VIM exf‘m mt ff! w!“ flair “,me INCH ”is“; Vfiwkn) {£1 lira ”PM ”4 WM W Vmézfii :19 VII 4: _. wwwmhmwnwww “M7“ 3* W V 0'1 I> ,m Chm I” m “LI/L Mam ’aIMK/(AA L‘M‘Vfl f‘g‘“ 5" ,' y; rhmfz/Z/e/ - WI W M I so , {II II 2% Wmmmmflb‘éa" 1:54 mfg I; 0: {(5 £54 W‘W" “'74 fflwwl W #6 54011 rfw say $93170 ¥é< IIIIIUWIIIII utéA/I ~HEI mfl/ L5 7%! 5149:; Vpum Ava” 742$: flva/anm (7:54!“ ‘5”: $70 ’65?) 9M“ 69% WIVZ/¢914% #0JW a; QJH'M’ 6am” {533 Am MS‘LWJAMCI’HS WW ff fuflfflz Flux M mad/Q by 6“},sz 7% MW 6f71545”{3‘飀“{avIff\Mf/HJI£-fl4t'I-IJ Jam: zUmI-Onne/ W ”M ”Q Z‘QM‘ Lam/(WW5 Wigw (“a ("J/is [9 WW 0? o W / \m Of; L0 6 Pl) 1““ +1} ‘ C Aug/bed LOW _‘ é a}. EKW/VCJfl-e wa-M X ‘34—» a: :‘t W: ’2! “mm“ (pHMWKS‘XW/n‘w 0 57:91:73: {9WJ [aw 554:9“: m)! S’n‘w \ £4630»W‘/3M 4496 f 3‘ Had/MC/ /0:‘~zM/I ganjlmfg Mg" (”/ét WW4»: Mme/5 (“1 “40/540424”; it“ , v /pw«,1¢pwfl " (44¢qu chk Ionic: -— emu mu w M ~'RLU‘S ’ C") «5 {fr/34’ G5 M; W4 7;”? £71241»?! :9! M xiw.w%k// 78mm M Aawdéfflvng£ MW of M {cu/Fran %((M; [a M 474w My}: MM): 5 p «a? {941: 9w": {Sale 0636 qlflg [flu 71/! 53%;?! WHIP 12%, mm (HUM/f! '7’} MI! W W(./ Aélmtné/ AM 1’1 riff/M Wmué #321- MZWU #2: agar 6f Awe M Z74 /./7(¢m£/ 5AM we, KW “/15?! dxéadflC‘YMw/Q) 44 AMWJ‘Aybé M14 (/39517é ,4/ yj é KM % in1 Art! MM/ flwv‘ /%;2 WM” .r-ZZT“: 3‘x (i f" V777 n56 awash/a4 WWI/Vii}: 01m #1: mini/«,5: A: 0/ Mm, 6': Mayan/4%fi 79/444 7 M6? 77 M4: MAM , :3er 7Z6 . ‘ r Jfincé ml/ W {64%; Arm/H 44:1: 6.. MHZ,” gm m 56" A! C} Ange-a) 6/116 (:6. 66%: (4,57 (6/4) 7%»: leg/7” {66/649667 0373)“? Maxi/€43 (J, ‘/'{1 1x064 Jar/26 .i-w/‘M/‘Q M1“ Mal V41“: /% fi.;.’2’fig,~€.4»'2243’ yer/":6 , r / 40964. , Mvzfi/th‘fl IVZDCZ Via 7%): a, ’ :ffi‘m f; ‘74“? g ‘m vain}, VOA: thp 519"¢’v’7’35’ V’W‘IM [El-4M MW 74: {794/ /z) cm: ’2Z (film)? game 6.1262 (pay “ff! “54664!I‘lwt-f/Jw‘w New” mt {.gmlw/f’ ‘ mt fr 3:444 #52 PV y%6 {1.90 {96:44:41 Whip, 71W: 7 m fffi'fluwr 76,»: ‘fi’tfi‘ac/ a: 6.6m Wm 676/ CWVW-f pV[5 ,x/Inzr» "7/H £3756“ 133+?qu Set-If / / . [71/ {< {\ 1%? 7 128:). CMSW fife; M66 6» ~> 5:, M ~ ’ ‘ 6 6:: m2: 924235.145 m %&;/4? Wad/M % ~/K/ S/vcé/or'zzlé (Lia/444.54) ,_ fan/rue! c454 [tr/Le (/n 6/!!611' 7% fljflflflél/fé - [I’m ram/J a; V' Z” #1 (W 701 I // ‘ K [4 V _ A‘ M x A «2rd I I; A j” ,LL 1%,, 621"" Vii; \g_,k"t9’l,W _, I) «1‘5 13 .//d % g m fit my ; 4, 3:236 V6113 is ‘Cflfé amfl SO 46676665 3 71f WVZIM vague Aé’MW 5’2? 346% M; 644/67566‘167 66" Vfiléq 71; . ‘4 ' O ' 6/4) £63 3’“ Zflilék If ,) )flDtM/ . . ' {6 7,; “if: "ft/r fix/VZQ’flIV'C’, g w m m fi/‘M 7/ C ~% 9.146 4 2 I" 1M 63264:” : fl 7 )7 A 7 f ,f/ QJJ’Z; "4778/6551! a fiLDL :/{2£/ 61,! fZ‘r‘flt( from, [A 17 7M M: W;// 76 ,7.) 74:: f/ m M? ,7: 79, 772 vW/‘MI g} 6": .326 I; /Va&u¥aé2d f7 ' :~(‘;1L«Ml flax/z fury 4“ (7700) :0 > O W‘f' $9 57% Em VW MW"? f3 {“7“ (1M Gfi Vfi‘uk ARM! "gnaw/J /7fi1{ "5 4M: ‘9 ~6',6::_/\:&1__-—————_—————— /7 . g“ ' j 3,-’ EM Kg (4)5“ “Mr”; {”53" Wnrw/ @757 7 (1907374 C W‘Hu.444{> ”740542 7447774544 77% 79/074317 74/77! €KWW&7%' 443747672 «£5,774.44! / ”1%? % (/fiJAC/(M/Ziw W “7% j;fli4fi4« {7'74 76:3; £793,446; (*7? y%( AIK/Z::C/% 5MJK47/ 722/ Wfiwuzmfi’mf) 7M /// ”/5“! Va” 4544“,: 4"] jficé flr/Ué’ W667 Vzflg 77’774é4/ {/7}; Jag/74494“ ,7 6? 77m 477477 At: 574.4 247/0777 7/7777 IMFM'IZ1#LM¢1 fl! Vflju P fiéflfl’fifw 07’? f 0'") LW 2‘ 4r %( Mun/£1 ) (ff fMiIH ’15 (”(4/4 7/72; 4527/ g ,5 'ffi; 7,57.me 4,4,4 52",“ Ma {4473, 4:277 74%, ‘ ${QC‘74 V17} (it? @543 ’77 {)iat/ , We ((777 {a VX7475 1, [Mai 56 y i’ X‘A/M/W’Fj ’M (144% («f/{M 477' Mfyéfé //Y‘).M” 45‘7“! {077.773 47 r 27 "(1 777773176”. " 51’5“ Pl 3 pa + i} \ i ”Zia/(0)31) /‘ P 7—: P, 9““ ”6’54“, 70 3 -77, 1(2:52 4 P045! «77?; V thin.“ f l/(ixf/flufg" w‘“ 7“ “HM—"UM.“ 7 N d d ’n "" “MW-“w.- ..~........‘_.._.A fl Umm L 7/ 47/ $44 54.444. 4'; +744 mm (.74 /K4 74417 W "(I 571467.” 7:24,: at”? 4£4chflg/¢«J/ _> 71"» NH, *miffit IcC-[r 1’0 empvrk-gm mjéfi {’Mft‘ M VMI'AMQ (SMIMJ Mufinb+b 4 mm [W fie chér 7‘3 7r WAMF/M’L/A %&%cfl+fill fifvw’tlw 1 M1 ”747‘ 4::(éfmififléé 49:71! 96M! :39:er u 0 he: not are M m 077 74* c A+:\ yZM exercise.) 4,744,251;er NH: j)” 44341; 4H4 because “A don+9dy um Value 0 4 4794 can. W O I «’4‘! f r . ‘7 ,C, m SMWWWV) % WNW 49+ i4 442/ .727sz c;r./¢:?,.J.¢2ran-‘L/d on V6 '{g\vm.9 new , , " Also» ”' 'J l: 3' 12.13122] 5%? Ema” 05/” pafizfi' fl fie Www/so/mé fag -+—- F... a. 7% exp/Vain ff/(F * —— + 3- 77? 14m! (.0 axle/M 717.077 + + i 17/. 7%,; VMWMMK of {/51 dad/mm + 4.. 57 W riflzvafram x'mzfiwm/ mi” 4— __ 2 W045} ”IV-9" Ma 7%” m2? rf tra/mwl 49m 7%! zrztv1flzflu7 of“?! (%I (‘BCL 9’? M24 715.}! 49/21.},7 ,‘§ Amy”)? QS'W” 595' Mia {HA 'ONQMMNS’ a“; buyfiffi. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern