Ch4_2 - Borland C++ - Copyright 1996 Borland

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Borland C++ - Copyright 1996 Borland Intl.##ÞþÊÞþÊÞþÊÞþÊ########$## #ì# 8ì# ####&##@[email protected]##@################################&R OèÐ?#Enter liters of gasoline for car 1: #Enter miles travelled for car 1: #Enter liters of gasoline for car 2: #Enter miles travelled for car 2: #Miles per gallon car 1 : #Miles per gallon car 2 : #Car 2 got best fuel efficiency#Car 1 got best fuel efficiency#You want to do it again(Y/N)? #########################################Å&# ########¿¡# l&# ################################################################################### #########################################################################Qø# ########################Üÿÿÿ####x##@####°###´c#é####ÿq<#Å&# ################################################################################### ################################################################################### ################################################################################### ################################################################################### #################&# ########################Üÿÿÿ#######@############pc# ########################Üÿÿÿ####H##@############>¨# ############################°¨# ########################Üÿÿÿ####—##@########|##@####(ctorMask ¢ 0x0100) != 0 || (ctorMask ¢ 0x0020) == 0#XX.CPP#(ctorMask ¢ 0x0080) == 0#XX.CPP#what? #!"what?"#XX.CPP#what?#!"what?"#XX.CPP#(dtorMask ¢ 0x0080) == 0#XX.CPP#what? #!"what?"#XX.CPP#(mfnMask ¢ 0x0080) == 0#XX.CPP#what? #!"what?"#XX.CPP#cctrAddr#XX.CPP#dtorAddr#XX.CPP#argType#XX.CPP#__CPPexceptionList# XX.CPP#xl#XX.CPP#xdrPtr->xdERRaddr == xl#XX.CPP#dscPtr->xdERRaddr == errPtr#XX.CPP#dscPtr->xdHtabAdr == hdtPtr#XX.CPP#dscPtr->xdArgCopy == 0#XX.CPP#(dscPtr->xdMask ¢ TM_IS_PTR) == 0#XX.CPP#mask ¢ TM_IS_PTR#XX.CPP#dscPtr- >xdMask ¢ TM_IS_PTR#XX.CPP#dscPtr->xdTypeID == dscPtr->xdBase#XX.CPP#hdtPtr- >HDcctrAddr#XX.CPP#dscPtr->xdSize == size#XX.CPP#xdrPtr ¢¢ xdrPtr == *xdrLPP#XX.CPP#bogus context in Local_unwind()#!"bogus context in Local_unwind()"#XX.CPP#bogus context in _ExceptionHandler()#!"bogus context in _ExceptionHandler()"#XX.CPP#varType->tpClass.tpcFlags ¢ CF_HAS_DTOR#XX.CPP#varType- >tpClass.tpcDtorAddr#XX.CPP#(errPtr->ERRcInitDtc >= varType->tpClass.tpcDtorCount) || flags#XX.CPP#varType->tpClass.tpcFlags ¢ CF_HAS_DTOR#XX.CPP#dtorCnt < varCount#XX.CPP#IS_STRUC(blType->tpMask)#XX.CPP#IS_STRUC(blType- >tpMask)#XX.CPP#memType#XX.CPP#memType->tpClass.tpcFlags ¢ CF_HAS_DTOR#XX.CPP#varType->tpMask ¢ TM_IS_ARRAY#XX.CPP#varType->tpArr.tpaElemType- >tpClass.tpcFlags ¢ CF_HAS_DTOR#XX.CPP#vdtCount#XX.CPP#etdCount <= elemCount || elemCount == 0#XX.CPP#dtrCount <= vdtCount#XX.CPP#IS_CLASS(varType- >tpMask)#XX.CPP#((unsigned __far *)vftAddr)[-1] == 0#XX.CPP#dttPtr->dttFlags ¢ (DTCVF_PTRVAL|DTCVF_RETVAL)#XX.CPP#dttPtr->dttType->tpMask ¢ TM_IS_PTR#XX.CPP#dttPtr->dttType->tpPtr.tppBaseType->tpClass.tpcFlags ¢ CF_HAS_DTOR#XX.CPP#IS_CLASS(dttPtr->dttType->tpMask) ¢¢ (dttPtr->dttType-CF_HAS_DTOR#XX....
View Full Document

This note was uploaded on 03/20/2011 for the course CS 2 taught by Professor Barkeshli during the Spring '11 term at Pasadena City College.

Page1 / 31

Ch4_2 - Borland C++ - Copyright 1996 Borland

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online