Fall10 Lecturer Class Attendance

Fall10 Lecturer Class Attendance - Yu 2 Chen 5 Dong 8 Xu 9...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I = Present 0 = Absent M = Medical Leave L = Late E = Excuse ( with approved letter ) ATTENDANCE LIST Program : Bachelor of Science in Business Administration Semester : Fall 2010 (201004) Course : MGT4478 - International Management Lecturer : Tan Khong Sin NO STUDENT NAME 1 00441 Lee Leong Meng 2 00533 Yu WeiChuan 3 00537 Yuan Cheng 4 00548 Liu Shun 5 00590 Xu WenXin 6 00607 7 00614 Jiao Yang 8 00642 Lu XingZhu 9 00646 Yang TianHua 10 00649 Gao DaYu 11 00651 Han Li 12 00653 Wang Rui 13 00655 Chang ZhengChao 14 00657 Zhao Na 15 00659 Wang Bin 16 00660
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yu YunTao 17 00662 Chen Lei 18 00665 Dong KaiHua 19 00668 Xu Qian 20 00669 Su XiaoWen 21 00672 Lin ChangQing 22 00676 Wang Rui 23 00684 Zhou WenFang 24 00687 Jin Long 25 00688 Ren Xiao 26 00691 Yang ShuGuang 27 00692 Zhu XiaoMeng 28 00693 Qin Fei 29 00694 Feng Cong 30 00697 Yi XiaoNing 31 00699 Ding Xin 32 00700 Qiao Jia 33 00704 Wang QianYi 34 00706 An FangChao 35 00711 Jin Di 36 00713 Liu HongShan 37 00716 Li GengZe STUDENT ID Liu ChanRong...
View Full Document

  • Spring '11
  • A
  • Chinese-language surnames, Hundred Family Surnames, Zhu XiaoMeng Qin Fei Feng Cong Yi XiaoNing Ding Xin Qiao Jia Wang, Lee Leong Meng Yu WeiChuan Yuan Cheng Liu Shun Xu, Li Wang Rui, Wang Rui Zhou

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online