{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kabanata 13 - Kabanta13: Kapag makita ko ang salitang...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kabanta 13: Mga Ideolohiyang Laganap Kapag makita ko ang salitang ideolohiya, agad pumapasok sa aking isip ang pinagmulan ng mga away ng mga bansa. Dahil sa mga nabubuong ideolohiya, nagkakasira-sira ang mga relasyon ng mga bansa. Ito talaga ang puno’t dulo ng mga away hanggang ngayon. Hindi lamang ang bansa ang naapektohan ng ganitong mga away. Ang pinakaapektado ng ganitong mga suliranin ay ang mga tao ng kanyang bansa mismo. Ang mga inosenteng tao ay nadadamay dahil sa mga walang kwentang hindi naman kailangang sundin na ideolohiya. Hindi natin ito kailangan sa ating buhay. Sanay nagamit ito ng maayos ng mga namumuno sa bansa pero maraming mga lider ng mga bansa ay nagpapasimuno mismo ng mga hindi makatarungang batas para sa karamihan. Ang ideolohiyang demokratiko ay isa mga ideolohiyang ginagamit ng karaming bansa sa kasalukuyan. Ito ang rin ang ideolohiya ng ating bansa. Ang ganitong ideolohiya ay nagbibigay ng mga pantay-pantay na karapatan sa bansa. Dito binoboto ng mga tao
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online