{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kabanata 14 - Kabanata14: Ngayong taon ko lamang nalaman...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kabanata 14:   Ang Cold War at   Neo-Kolonyalismo Ngayong taon ko lamang nalaman ang ibig sabihin ng Cold War. Sa una inakala ko na ang cold war ay ang pagtigil na ng digmaan. Doon pala ako nagkamali. Ang cold war pala ay ang patuloy na digmaan na hindi gumagamit ng puwersang militar. Digmaan pa rin ang Cold War. Hindi pa rin ito nagdudulot ng maayos na pakikipagkaibigan sa dalawang bansa. Dahil dito mas pinalala pa nila yata ang mga pag-aaway nila. Humahanap ang mga bansa nga mga mas malalakas, mas bagong mga teknolohiya upang kalabanin ang ibang bansa. Nagdulot ito ng pangamba sa mga tao sa dalawang bansa. Nagsimula ang salitang Cold War makalipas ang dalwang taon matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ng sabihin ni Bernard Baruch, isang tanyag na mambabatas ng United States,” Wag tayong palilinlang, nasa gitna tayo ngayon ng Cold War.” Wala talang maidudulot ito ng mga mabuti. Tinatakot nila ang mga inosenteng tao sa kanilang bansa. Hindi tama na idaan na lamang nila ang kanilang away sa paggawa ng
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}