kabanata 15 - Kabanata15:PagpaparamingArmas Ang pagpaparami...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kabanata 15: Pagpaparami ng Armas Ang pagpaparami ng armas ay isa sa mga kinatatakutan nating mga ginawang paghahanda ng mga bans. Parang ba’y handa na sila sa pakikipaglaban sa isa’t-isa pero kahit sila ay hindi nag-away ay nagdulot ng pangamba sa mga tao o maging ang buong mundo kapag sila ay nagsimulang mag-away. Malalakas na mga sandatang nukleyar ang ginagamit nila bilang panlaban sa isa’-t-isa. Mga sandatang nukleyar na may kakayahang pagunawin ang buong mundo. Nakakatok talaga na oras kapag kung gustuhin nilang bombahin ang kahit anong bansa ay kayang-kaya nilang gawin. Ang teknolohiya nilang pinagtutuunana ay tungkol sa mga bomba. Siguro ay hindi na yan tama dahil sana ang mga nukleyar na mga bagay ay ginagawa para ito sa paggawa ng enerhiyang pangkuryente sa bansa. Nanguna ang bansang United States at ang Union Soviet Socialist Republic (USSR) sa paggawa ng mga bombing nakakapinsala. Taon- taon ay gumagawa sila ng mga bombang mas malalakas para sa dalawang magkatunggali. Kapag makagawa ng mas
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/22/2011 for the course BIOLOGY 105 taught by Professor Poswitlupot during the Summer '11 term at Universidad Pontificia de Comillas.

Ask a homework question - tutors are online