{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kabanata 16 - Kabanata16:AngPopulasyonat Pagunlad Ang...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kabanata 16: Ang Populasyon at  Pag-unlad Ang populasyon ay isa ngayon sa mga hinaharap na mga suliranin ng mga bansang naghihirap. Ang populasyon ng isang bansa ay nakaakaepekto rin sa kanilang pag-unlad. Hindi naman natin puweding basta-basta na lamang ay patigilin ang mga pagpaparami ng bawat pamilya. Patuloy na rumarami ang mga populasyon natin sa ngayon sa buong mundo. Lalong naghihirap ang mga may malalaking populasyon dahil hindi naman kaya nilang tustusan ang mga pangangailangan bawat pamilya. Ang China ang nanguguna sa buong mundo na may pinakamaraming populasyon. Mabilis ang paglaki ng populasyon pero ang mortality rate naman ay hindi rin tumataas kung kaya’t malaki ang magiging epekto nito dahil hindi balanse. Ang ating bansa sa kasalukuyan ay nakakaranas rin ng mga ganitong problema. Sa pagtagal ng panahon ay lumalaki ang populasyon natin at pati ang bilang ng mga naghihirap na pamilya. Kaya sa pagpasok ng administrasyong Aquino, naging
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online