kabanata 17 - Kabanata17: Ekolohikal Maraming tulong na ang...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kabanata 17: Teknolohiya at Kalagayang  Ekolohikal Maraming tulong na ang naidulot sa atin ng teknolohiya lalo na sa kasalukuyan. Mahalaga talaga ang teknolohiya dahil halos lahat ng mga kagamitan natin ngayon ay bunga na ng teknolohiya. Teknolohiya ngayon ang nagpapagalaw ng mga halos kagamitan nating mga tao. Pero kadalasan ang teknolohiyang ito ay inaabuso na rin at tinatamad na gumawa ang mga tao gamit ang kanilang mga kamay na hindi na rin minsan tama. Ang teknolohiyang ito ay talagang maraming naitulong na kahit sino man sa mundo. Pagdating sa medisina, uso na ngayon ang mga maraming teknolohiyang bagay na mas nakakapagpagling sa mga may sakit ng mabilis at hindi pa delikado. Ang galing talaga ng biyaya sa atin. Ang teknolohiya sa ngayon ay mabilis ng umusbong. Pero sa kabila ng lahat, ito pa rin ang inabuso ng lubusan ng mga tao. Itong mga nuklyer power plant na ito ay bunga rin ng matinding pagsisiyasat ng siyensiya gamit ang teknolohiya. May mga delikadong bagay rito ang maaring makaepekto sa ating kalagayang ekolohikal sa buong mundo. Ang mga sasakyan na nagbubuga ng mga asong puweding makasira ng ozone layer natin
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online