kabanta 18 - Kabanata18:MgaKarapatangPantao Ang karapatang...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kabanata 18: Mga Karapatang Pantao Ang karapatang pantao ay tumutukoy sa "payak na mga karapatan at mga kalayaangnararapat na matanggap ng lahat ng mga tao." Kabilang sa mga halimbawa ng mga karapatan at mga kalayaan, na karaniwang iniisip bilang mga karapatang pantao, ang mga karapatang sibil at politikal, tulad ng karapatang mamuhay at kalayaan, kalayaan sa pagsasalita, at ang pagkakapantay-pantay sa harap ng batas; at mga panlipunan, pangkalinangan at pangkabuhayang karapatan, kasama ang mga karapatang makilahok sakalinangan, karapatan sa pagkain, karapatang makapaghanapbuhay, at karapatan sa edukasyon. Karapatang Pantao ang mga pangunahing inaasahan ng mga taong nangangailangan ng tamang hustisiya. Maging ang Pilipinas ay mayroong human rights. Dito sa atin, may matinding parusa kapag ikaw ay lumabag sa mga karapatang pantao. Binibigyan talaga halaga ng ating bansa ang mga inosenteng tao na naabuso ng iba. Salamat at nandito ang karapatang pantao na nagliligtas sa mga taong mga nawawalan ng pag-asa o subrang naapektohan ng
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online