article_value_management - Business Value Management a way...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Business Value Management a way to plan, create and realize value Mark von Rosing [email protected]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Indhold 1.0 Indledning - Hvordan en værdiledelses model kunne opbygges ........................................................... 3 2.0 Forståelse får det strategiske niveau ............................................................................................................ 6 2.1 Porters generiske strategier er: .................................................................................................................... 7 2.2 Cost Leadership ....................................................................................................................................... 7 2.3 Differentieringsstrategi ............................................................................................................................ 8 2.4 Fokus strategi ........................................................................................................................................... 8 2.5 Sammenhæng mellem rentabiliteten (afkastningsgrad) og markedsandel .............................................. 9 2.6 En ny måde at arbejde med strategier .................................................................................................... 11 2.7 Blue Ocean Strategi Det blå og røde hav .............................................................................................. 11 2.8.1 Metodisk fremgangsmåde - 1 skridt: Identifikation af et blåt ocean .............................................. 12 2.8.2 Metodisk fremgangsmåde - 2 skridt: At manøvrere til det blå ocean ............................................. 12 2.8.3 Valg af den rigtige strategi - Bedre og billigere på samme tid ....................................................... 13 2.8.4 Redefinering af cirkusmarkedet ...................................................................................................... 13 2.8.5 Det er 2. generations Porter ............................................................................................................ 13 2.8.6 Porter strategier i sammenligning med de Blue Ocean strategier ................................................... 14 2.8.7 Sæt kunden i fokus ......................................................................................................................... 14 2.8.8 Innovation og konkurrence ............................................................................................................. 14 2.8.9 Vækst med vilje .............................................................................................................................. 15 3.0 Værdiledelses model - fra strategisk niveau til taktisk og operationel niveau .......................................... 16 3.1 SBO – Strategic Business Objective ..................................................................................................... 18 3.2 BPI – Business Performance Indicator .................................................................................................. 19 3.3 CSF – Critical Succes Factor ................................................................................................................. 19 3.4 KPI – Key Performance Indicator ......................................................................................................... 21 3.5 PPI – Process Performance Indicator .................................................................................................... 27 4.0 Fastsættelse af værdien af en IT-investering ............................................................................................ 43 4.1 En nødvendighed for IT værdiskabelse og styring (value management og performance management) 45 4.2 Kompleksiteten af et værdiskabelse og styring model i IT sammenhæng ............................................ 45 4.3 Tidsperspektiv af realisering af værdier og fordele: .............................................................................. 50 5.0 Konklusion ................................................................................................................................................ 51 6.0 Litteratur- og kildeliste .............................................................................................................................. 52
Background image of page 2
3 1.0 Indledning - Hvordan en værdiledelses model kunne opbygges Værdiledelse er sandsynligvis en af de mest almindelige dilemmaer og udfordringer virksomheder i dag står overfor, størrelse, omsætning, industri, region eller forretningsmodel underordnet. Beslutningen om at lave storinvesteringer i for eksempel IT-aktiverede processer, såvel som de komplekse udfordringer i sikringen af at investeringerne effektivt kan transformeres til de forskellige kompetencer der er nødvendige for realiseringen af konkrete virksomhedsværdier der har brug for forvaltning. Det ses alt for ofte at denne værdi ikke realiseres, man kan bare se på de beviser og cases, i de senere år, hvor undersøgelse efter undersøgelse påviser at 30-70% 1 af disse store investeringer i eksempelvis IT- aktiverede forandringer er spildt, eller ikke giver værdien igen. De er de facto en undersøgelse af cost/value der konkluderer at i mange virksomher er det under 8% af IT-budgeteringen der tilbagefører reel værdi til virksomheden 2 . En anden undersøgelse af 124 finacielle virksomhedsledere, afslørede at næsten 80% af de adspurgte ikke aktivt opildnede til værdiskabelse i deres virksomhed 3 . En undersøgelse IBM i 2009 foretog, blandt Fortune 1000 CIOs viste at gennemsnittet af CIOs troede at 40% af alle udgifter til IT, ikke gav noget tilbage til deres organisation 4 . Et studie fra 2007 udført af The Standish Group kom påviste at kun 35% af alle It-projekter var succeser mens de resterende 65%,
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 52

article_value_management - Business Value Management a way...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online