Mind Power into the 21st Century [by John Kehoe]

Mind Power into the 21st Century [by John Kehoe] -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ПОДСЪЗНАНИЕТО МОЖЕ ВСИЧКО от Джон Кехо Авторът на тази книга три години съсредоточено е размишлявал над въпросите засягащите дейността на човешкия мозък, уединен в горите на канадската провинция Британска Колумбия. Методите за активизиране на безграничните ресурси на човешкия мозък, разработени и комбинирани от Джон Кехо в конкретна програма, могат да променят Вашия живот към добро, да го изпълнят със щастие и успехи. Джон Кехо През 1975 година Джон Кехо се оттегля да живее в горите, за да може в продължение на три години, далече от цивилизацията да изучава и да постигне вътрешните механизми на работа на човешкия мозък. Черпейки информация от най-различни научни и духовни източници, а също опирайки се на собствени наблюдения и опит, Джон Кехо разработва своята първа простичка и твърде удачна програма за развитието на силите на мозъка. През 1978 г. въз основа на разработените принципи той започва да обучава хора, а към 1980 г. неговите лекции вече се ползват с колосален успех в цял свят. Последните двадесет години Джон Кехо се занимава с обучение. Понастоящем той живее със съпругата си на северозападното крайбрежие на Тихия океан, продължава да издава книги и да изнася лекции. ВЪВЕДЕНИЕ Искам да споделя с вас поредица от важни методи, необходими за създаването на нова действителност. В книгата “Подсъзнанието може всичко” ще разкажа историите на много хора, успешно прилагащи ги на практика, и ще обясня защо са толкова ефикасни. Да се управляват силите на вселената и активно да се работи за осъществяване на собствените цели е много привлекателно. Моята книга ще ви запознае с всички необходими за това методи и за вас ще остане само да ги използвате в ежедневието си.остане само да ги използвате в ежедневието си....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 99

Mind Power into the 21st Century [by John Kehoe] -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online