{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AKHLAK DAN SISTEM EKONOMI ISLAM

AKHLAK DAN SISTEM EKONOMI ISLAM - AKHLAK DAN SISTEM EKONOMI...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AKHLAK DAN SISTEM EKONOMI ISLAM Ekonomi Islam bersumberkan wahyu yang menjamin kesejahteraan kepada manusia duniawi dan ukhrawi. Berbeza dengan sistem ekonomi ciptaan, ekonomi Islam bersumberkan kepada Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok iaitu asas akidah, akhlak, dan asas hukum (muamalah) yang mengatur keseluruhan teori dan praktis ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam matlamat utamanya ialah untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada manusia sama ada Islam atau bukan Islam. Maka pelaksanaan ekonomi Islam mesti mengambil kira maslahah semua pihak, dan bukannya individu tertentu. Ini jelas dipaparkan dalam firman Allah SWT yang bermaksud: Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai Rasul pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman) dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar); akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (hakikat itu). (Saba': 28) Secara umumnya, terdapat empat nilai utama sistem ekonomi Islam iaitu Rabbaniyyah (ketuhanan), Akhlaqiah (Akhlak), Insaniyah (Kemanusiaan), dan Wasatiyah (Pertengahan). Nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi ekonomi Islam dan ia sangat nyata perbezaannya dengan sistem ekonomi yang lain. Rabbaniyyah bermakna ekonomi Islam tidak berlandaskan kepentingan material sematamata. Namun, sebenarnya ia berkait rapat dengan ketuhanan atau ilahiah. Justeru, dalam menggerakkan ekonomi Islam, individu-individu yang terlibat mesti mengambil kira batasan-batasan Syariah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ini adalah kerana, sebagaimana sembahyang dan puasa, sistem ekonomi Islam juga ada kaitannya dengan dosa pahala, syurga dan neraka. Islam mempunyai cara, pemahaman dan nilai-nilai ekonomi yang berbeza dengan ekonomi ciptaan manusia. Ekonomi ciptaan manusia menganggap bahawa harta adalah merupakan hak milik peribadi. Justeru, pemilik harta boleh menggunakan harta
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
tersebut mengikut kehendak hatinya. Sebaliknya, Islam mengajar umatnya bahawa harta
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}