thuat ngu - Activism(judicial = Tnh tch cc ca thm phn Actus...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Activism (judicial) == Tính tích c c c a th m phán Actus reus == Khách quan c a t i ph m ủ ộ Adversarial process == Quá trình tranh t ng Alternative dispute resolution (ADR) == Gi i quy t tranh ch p b ng ph ng th c khác ế ươ Amicus curiae ("Friend of the court") == Thân h u c a tòa án Appellate jurisdiction == Th m quy n phúc th m Arraignment == S lu n t i ự ậ ộ Bail == Ti n b o lãnh Bench trial == Phiên xét x b i th m phán ử ở Bill of attainder == L nh t c quy n công dân và t ch thu tài s n ướ Bill of information == Đ n ki n c a công t ơ Civil law == Lu t dân s Class action == V kh i ki n t p th ệ ậ Collegial courts == Tòa c p cao Common law == Thông lu t Complaint == Khi u ki n ế Concurrent jurisdiction == Th m quy n tài phán đ ng th i Concurring opinion == Ý ki n đ ng th i ế Corpus juris == Lu t đoàn th Court of appeals == Tòa phúc th m Courtroom workgroup == Nhóm làm vi c c a tòa án Criminal law == Lu t hình s Cross-examination == Đ i ch t Damages == Kho n đ n bù thi t h i ệ ạ Declaratory judgment == Án văn tuyên nh n Defendant == B đ n, b cáo ị ơ Deposition == L i khai Discovery == Tìm hi u Dissenting opinion == Ý ki n ph n đ i ế Diversity of citizenship suit == V ki n gi a các công dân c a các bang ụ ệ En banc ("In the bench" or "as a full bench.") == Th t c t t ng toàn th m (Toàn th các quan tòa) ủ ụ ố ụ Equity == Lu t công bình Ex post facto law == Lu t có hi u l c h i t ệ ự ồ ố Federal question == V n đ liên bang Felony == Tr ng t i Grand jury == B i th m đoàn Habeas corpus == Lu t b o thân ậ ả Impeachment == Lu n t i ậ ộ Indictment == Cáo tr ng Inquisitorial method == Ph ng pháp đi u tra ươ Interrogatories == Câu ch t v n tranh t ng ấ ấ Judgment == Án văn Judicial review == Xem xét c a tòa án Jurisdiction == Th m quy n tài phán Justiciability == Ph m vi tài phán Magistrate == Th m phán hành chính đ a ph ng, th m phán ti u hình ươ Mandatory sentencing laws == Các lu t x ph t c ng ch ậ ử ạ ưỡ ế Mens rea == Ý chí ph m t i, y u t ch quan c a t i ph m ế ố ủ ộ Merit selection == Tuy n l a theo công tr ng ể ự Misdemeanor == Khinh t i Moot == V vi c có th tranh lu n ụ ệ Nolo contendere ("No contest.") == Không tranh cãi Opinion of the court == Ý ki n c a tòa án ế Oral argument == Tranh lu n mi ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ordinance-making power == Th m quy n ra các s c l nh t o b c c ắ ệ ố ụ Original jurisdiction == Th m quy n tài phán ban đ u Per curiam == Theo tòa Peremptory challenge == Kh
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

thuat ngu - Activism(judicial = Tnh tch cc ca thm phn Actus...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online