{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ch21 - ‘16 fish(flan-Sui(3 “he cflflifl...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: -*- ‘16 fish; (flan-Sui? (3-; “he? cflflifl JF'E‘EET‘L tau-age; EASWE flgfifi'r Tm} E 5334 W1- Fflf’ WEE} fiflujj {Mh'hf Ch? z .1515: flnfil‘ Emflflmfl '1" ea. :17 SLHE'E F}: L- (iitfi‘ -1)_-k.”1'”'e. at C5 r C "T ‘3” An- TI= iW[-;E"Pi,1+ hit h—‘Hr'J '-..__ _________ {rd __...d. Err—i «Ij :L Er}: LEE?“ DE #5’: 4565 QWPEEELéfiJflEJ Shawn m {—16 uh TD m tflhmr we fie? a: fiwaafi id: '1me 4: '1" 1m” Elopejfiif Q I E : l'nlt'filn" t :D = ENE“ ‘5 E E? 't rihfl’r '2 r' a? Eff U k‘i i 1:: 2 :3 / a”; kl= "-1) = 1 Qum 1H was. mmfle of" cane mniami'rahfinraJ 5.5:. 11: cigars.qu ’mfl I? we hmJ'E *1 Fairs? Mafia?!“ renaftfi'n. Na? new cumer run :11“ :1. AkFFEU‘EuE“ Ca?- Lde are; Jr’u‘fi- ma mm +2. which "1% air CPA team. 12H: m 41 me fig m m1 UHE flit-FE? 1%! .2; “I” A *r’ - fl : 3 gm? 3'; :n‘kEchPi" = {3’ Erin: :1“ ‘ - 2 r 51-“. EIEE- 1 .4// flan.“ we ‘Fw-J' him-E .3 . é E? £53} 3.634?) D I 3 3 POI I'DB‘H’H WEE-2s we ¥tmfl HI :r EL} Wm, -. 01 .H -I f 3—: +- CLJ 1m 21% r5 (£83 PIE we alwafia Ehfldicfifi ELIE “Shift” fink-Em}? fie. Eta-“Pia? a“; mile 1801'“ WE - Efif‘ D‘Ffl‘E‘I“ rem fl-mfl W154i“ gainer dust-Lhufiflfi.j1h€m "EggI 3C1 resign; Mia. rah: {nde as. shamn Iva Fig 5' Gin-:2 An,ij E; 5' JMVT’E'" LEE-t - _....,_... "C- t: 1—: 1" FL 'H' (A 4 Preflj afimfikfi 5a raw flflaxm gum Ulrika-GK. 5 $51 1.3% "E‘JE'I‘E #5; H [D 45,53 3.13; d~ {lifiu} ' EV ELQWJP'ETQE'E’ 1-5“ 15:51 Eta? .. 0.3m; _ EH fl. ESE-5.3 1:: 0.5:: lpfi} +~ :9. H2513: ° ram: 31”; 5:49 urn. — GATHB m = 134 3:: ENE “31. - 0.5m CK 3‘3 {DH-‘3: HE *“ £151ch * E, 3 n 4_‘_,_ ______ __ 45:: all-t1 Léfi # {3.5915 a “3 2,0 3::- 4; P t 5- :CJLJ'J The 'I-‘I‘L’ffaffll‘é’d ru’re Fofm: {:er wreuerallcple' readLfirL'E} Maia ciéflfihflmhflfi ELTE. CiEftM I}. “‘fh‘lfl: CMnfifl'fl‘H The. Lflfffis—ijomkfi Qfimfii'Ififl—‘B "EDT redeqmbie madam: ivy Erfl'flm —‘I¢-:J“C.Lx madman; Maura my? bém riEU-Eififhflci L333 mde flmflujhpfla. 5-1:. Im- am. :12. Jake. We. *5wa 103 “1'51.th ‘HIE. sprifiai' val-e {flfmg £31" {HEP nrdfi‘fkfflfikudh UT" C a “if = LV— (cfi fig?) :1; = 141 (ragga "mm '. Ci |-'|. ._ m9: .__. Rd {1‘ .. .. (“'3 lh‘ragmfixifi [[13 anal T€?'ictfi'l:vfi 1% is} give; .015A 4: it :3: kn a alt Cf}: ELM an Eegflffli‘tfiw 0f Variabiéga (lg-“fl mf‘fiamrfihfij afiqim L” J? '# AW = .hzm ._._ {a u hat CF: " Chi kd > 11"; - ~- r Q1 (‘3; 3L5 Maul :11: t=fl¢ ML; Enwfieffihfin ram "fi: flan‘uwflyt C “C *t L Jim he“ = h w- M [flag-CHE L1:4. +1.1ch Cm Cam-thunkth at?) am {Ma rearmnahjj a,ch ta‘mvfi 5035 we shit—gin {Lmujfiw Hae- bomh bank aaakm "m f” -—r:" ” Fin/1H. --fi----E“ : Jim}; ~ hi: " Ed") u. _....-"‘ _ t C in ij Jun. l. " ‘n w“%flw=flfifi fl‘H‘lE flm+m Lit. mm “lag 3.75:1 km. 1‘3“? V2. @1995 mm 6:35:34 -- £3535 E 8.1% 1.4% £1.35? - Lama E. 5.7“ 1. HF] (9.1311 * L WENT WE: SIE— ‘tflld fine. Feud‘w 1‘5 bin-fl flirt-Efrbfafl {h the bias!“ Pméabie waj. whal‘ 41:191. ma wsz flaw, +£1.12? Emiaa Hana 115a.ch “11$ L942th keg? SEPIA€TWC11 thiia Ma’me flax flu Dart-3 of: Hie Tfiacitrw—fimaj‘ bafihfifl EH M5551 CM and W hmkad 1513 1am Cit-— dachfifl: 115:" Me same rate, . "mus we mmduda Hack}? dmcftdflfidfi HE mmtémr-mhfin mdifiijémdfi'flh arr-r 4% a; Cl fi”=hcafl- == EH1“ 1w. fldfiELh-fi‘lfii; 3131an NE LEE a)? such Hugh iempearamféa i finmk. L’r renflwaiole h: asaume Himch HE. cure G's—EarliV-xfi mix, a. 35:15; ghflm Eflfif-mj JEI'EIII' mhé‘h EcF, 4% <9: E'fl SD [ET LEEENE Hag, mafigwa Ibfl’rt’l magi: 1'51 EL iii—£21.. —l'"" '3' Eim‘fimwh 135‘! iii T 3:1." T" T:- ‘ 2" CIT“ Haj. 1:: £1“ :_ E E (1—_ij-"le > 1 ‘L k; ‘T‘L k; QHFQ-Tlflfl/TL) fi/‘Eflfl\g' g I 1 {EGG 1 mm; W [*‘W ( m “E:an 1m) fiflmmwma In Hue 3mm a afian mg Tfiflfirnflfl Eat Si} Ewe-E. 1' 3 kn. 1:1 ‘— ka .1 T? TE 5 -" a --r I; U3 :5- r" T l 1 1 Ir =9. E‘fipin-‘Tlflfl T... 1‘I e: Iifl‘flu-flfii: :flfigflfl fl.‘ TI L ~. 9mm ‘60:: I 'Ffiu’ [01:3 pmhclé’SJin ‘TLJI—_ fighting Para? dapfifim regime Far Email pmhéifisd 1m 1kg GLIFQEM realm? :— 'P X : “xtd-.:,-m_~Wfi_Jfi-_ XE I: in Hue :Hafl dLFFumauz-‘a riérgamé: Eel “6'3; SLJ-E‘E _ kdt T Ch QEPCE flkx {fl =' *fi 3; Jain CE 313.11- u- i”: —— — —— — 01 {TH E Mr 41 _ “L610 _ ‘1 (l4? trig $11, — MT "- D J h aflwbfimmfl swag = 252.9 ,f in aw : £12" _ 5a.- : J kg: =mmq9: at t H 35E: Afi< MT) :2 (1‘0 1W1 TEE d‘LEEU‘EL‘W {Fildfi‘hc-fi [:r'éiéi reign-fl? 4-2 SHIP; CM 1hr?! ,jflfi. ': "EH: (H Ram“ i-oulzmg 1335 gméa r: i“ “ Mn. wwfl E m - PM ~ —* - ~06 F F Ma... Amid??? :Mflkm 1 1'1. MT 3 L {3H- “he Eufifi [fi- é-img rum nulhé’m. "314; : Err-1.3%“ 1051f" *{1-w-E '73; gmtcuhflififi .1 r E )1“ 15m; = \ —- flat: LHfif-rrf {z j 3E: M T. r} ,— Hflufi'. Cflizlldfif i5 I ‘ «he Cflmbmm‘g azidcuf'm‘hfi fltfli 1..“ Walking-ii Teflwe 1ch ms: "t {9.0mm I: Jam/11:5 ~13- Jualm Ea EL {: = Iflfiafiaga «fia— W WK . . 1 fll H W=lflflfiuwhmm % -_ QuhUW-Efl hrpfzflfi'gfi Cfigaflfmm GENE“ Twit * «555% {91:1 :4. d : L n H— I: 11-} _ Egan {W:mkfi 4: fl“: “EH1 chafi 1 Fm; {:1} E. A firm i5 firm?- nn 03% §LE§E~L~E¢ g ring“- ‘ . .. “£9451 ‘3: Fur fie dflflnflw‘ag mid? ma. Mug“ ~ a? = 5:1 :1 I: - do. O'fl FE nah. 1--- W =1 i" m a an. H 33 3 d 1: 7111.15. "TREE afihdzfd changes. mm TU“ +l'It'L'JE i '11“ “'tt-L—h' LE] 30 when (1:45;! [i] Gab-1:55: “I: Hikgfifiaafl fid—Wm_a 4:1] ’b) Nix? fracas Em mffiflghgfl 051%? We pseacfln skeacfla—a’wrfl flsfiumpi'wh (achbe fihfluflfl ENE} mmgmacfl 1'1: fix: fluin 15‘— pflfifiafia edI rach‘fl-ni' fire-Jab. Hm Lari) ma Jain-1m rcpt I = C 1 C’ .u T {if = a— Jm ~§~ '11. { J *9 “ R; A 6:63 fir... W~Unlh ll: fl” m E .3: _EP_E5H “Mn % I? at} if IUD “Tram. [DID did" H Mme WE famnffi flflk’pfiif {‘5 miakacfl _ CA *3; H m mg? an.wa b3 fie ifiwafim : at. = a “I . I Efiaffdn New flu: Wm Curtaan r" W, 1E- +¥ME REE mmaaa CA wt, E? J < Chg) is cit“ * A. H m“ aha mg {MEI We lESciaLafij or a —-fl—l‘:&u—Mfl U nos rigid Q‘EPM‘E‘Q‘Q [33 £431 in +5»: dame EEPVassnén (alwfi'fl _“ :LEamLEa f 1L3 {it/TM“ C 1 .h s ;_ — 3: Mi: “‘5” -'= “m {:2 Email: = m '~ Q. 01%: ~--i:~u} (3&9 JD ‘ E: initiate WU; xfikqfirw fajm‘mhhn {3 cart: @1633} \‘flii‘fiafflfréw.ma t“ a. g“3m+ét KR = i-flfcfi C} 1 5.5355 fli‘ifi’ '55 5.113; WEE £35" @499 ash-ET: 53:? 63.5513 ELL!- H flifi'fi Enai #435" M 9.1% m 2.6:, "WW-mmu—"nmmim—I—mm_ Mfiflm mnuavamm .. 1€m+¥xa Hafiaiaj run : 511-1?) Grazia-5 If?"t fink?“ regain Edead'wcfl bfli‘ HHS m3 dQEJ‘aLEm mam-flame W Ea! 1+1 15- %E prmw-aucg awefifiibfi h: La? fla'l'zlkpdiaw Light Cum 1: EA PVC“ ingn‘a £5 GHQ? 4.973 flan; LEE aw; £3140 “LEFLD'B‘EG 1 {9.5m} ism -flH$%‘E 3* $139"? LEE'E- HEW-BEE 4‘35 9355‘ Lam “I115 r0213 5' $.22. L232. — 13:22. E t2: Jams LITE:- —1.tax-1 a flni 1 ""' p {3' ' W J: w QM?) Cflnhnuefl ® Equa’n‘m EC”: Cam-5Q RE] 5 awe . C? )1“ in. “5:3 1.‘ an (Li-IT!) *u h; E. a: -—--—~¢-——* t; r3.un €139 ’1. flflmwj {cw Ir“ ‘ I , —EH+L I _ .5 IE '1” = E. =LE'E'Uf fl-‘lu- L: = BIEEukgi-l. m/kfira L 41.55 kflififm?’ 23$th the erJ fin pawhcfilar E1: 1., 531nm; #Mr Hus atv'afl!‘ mm We} Hug fi'i‘fafi {PD-E dafimfim féfilmf ma‘nnvifi' nhfitgz. awa- ?65$t‘¢51“:fj 1 LE;- ‘5'5 {in this. :15; i=3 1 _______ _—- DJI’I‘L i an? a, (M j H "1.11m" EELHD'*){EE¢‘J 5’ damnafi in 2 = E El. Tat {i=9 T E; 31.11:?“ 1% h: g: i6;ng 41m; véfififl M- um. we in. Ha; chfifiJfiLfl‘v‘fi’E-E reaxmq Ham. $16 111121 Eqaaimh . 1" +- IMFa EH ‘3'". I!" 1km ‘ H AI = $~9E31Dq 3.] It: New. b3 H an a a u $31.5“: HH( -1 T Li- da - SEE-hr )CL Nam" 3U? age 4:11 mm‘mfl ham-e mauwafl c1!- +Me #:1er M um We fin. -‘I. c: firm-U $514": 41%Lfin flaw-ham: rte‘fjkmt. N613 ca Ehfifikb Eh iii-E. fifn?“r~.J retitlu'iEE-Fflh‘mfi Elsi “vi-‘35» 1: IT? Eli-Er E 1.5;"? '3 “in. r —5 3- ""'- -'-'-" E: “J —'""""”““' = .F - n = IUD HT E“. '1 Bil-J w L (Hefl‘z 1. HEN-1|- Hews. 14 2-1 w» gvaLudt-E M T M = 111F163“? (an: 13"?)(EEE) L TEE: L T E: 51 Lfl' “3 _rr" '\- - --\.-\...-\.._..... 1.- -.-u-\.|.r-\_-I. n. ---------u-|- -|.-.. . _...._u_u,.n— a-ul—' "*4— “It: value Wye-seam m:- ramafamcq +0 dxflcuafim. Ea? “his. mmmfiéeumi‘ tut-fix flw magma! QZEUMPf'ifi-g 15% SM}? Pam TFS‘hu'a‘E-F-C—l WEN-Qua" we asauma we. E‘Ifld u? 11.11% We abma magma mm“ reg'éaem Fan.ch {we dtgbsm Tea-mum; Egggl 11.15 {A 4-,," =k'cfa. mafia; Whr-kflmr RENEE. Maia + Fmfi * a": . "m (mafia: karma =35: (fwd. “gag-1 aw Ch 13:“... I mg i. n_'| Lug uflm‘t‘ ’50 mferuffi‘ Ffia:5§m WEI/h _ b. J Tank “M4 “than; a€¥€r tlda‘ffi' ,W= 'IDDGkfl I'll-J i 1-— Jflm L XE Fug 1.1. dfl‘ltfi ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

ch21 - ‘16 fish(flan-Sui(3 “he cflflifl...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online