{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG

ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG .Tuy là 2 năm không phải ngắn cũng không quá dài, ở đây tôi được thầy cô rèn luyện rất kỹ và chu đáo về đạo đức và kiến thức. Hoàn cảnh gia đình : Tên cha : ….. tuổi….. Nghề nghiệp Thu nhập bình quân Tên mẹ :….. tuổi….. Nghề nghiệp :… Thu nhập bình quân :… Em ruột :……tuổi…. Nghề nghiệp Nơi ở cha , mẹ, em ruột:….. Mỗi tháng tôi được trợ cấp từ gia đình số tiền là :…… Lý do xin học bổng : Vì tôi muốn đỡ một phần nào đó phí sinh hoạt để giúp gia đình, và đóng tiền học phí. Bố thì lái xe nên cũng thất thường khi thì chở được nhiều hàng , khi thì ít hàng nên thu nhập không ổn định. Mẹ thì buôn bán nên cũng bận rộn với công việc rồi phải lo cho gia đình và đứa em vẫn còn đang đi học.bán nên cũng bận rộn với công việc rồi phải lo cho gia đình và đứa em vẫn còn đang đi học....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online