{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

q4_sol - a ØhC iÒ ØeÖ D i×Ù ×× iÓÒÙ iÞ 4 Ù...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a ØhC iÒ ØeÖ D i×Ù ×× iÓÒÙ iÞ# 4 Ù e×daÝF eb ÖÙa ÖÝ8 F iÒdaÔÓ ÐÝÒÓÑ ia ÐÛ iØh Öea ÐÓeÆ ieÒ Ø×Û hÓ ×eÖÓÓ Ø× iÒ ÐÙd eÛ iØhÑ Ù ÐØ iÔ ÐiiØÝaÒd i Û iØhÑ Ù ÐØ iÔ ÐiiØÝ Ó ÐÙ Ø iÓÒ ÒÓ Öd eÖØÓhaÚ e i a ×a ÖÓÓ ØÛ eÑ Ù ×Øa Ð×ÓhaÚ e iØ×ÓÑ Ô ÐeÜÓÒ jÙga Øe i a ×a ÖÓÓ ØÓÛ e ÐÐhÓÓ ×eÓÙ ÖÔÓ ÐÝÒÓÑ ia Ða × Ü Ü Ü i Ü i = Ü 6 Ü 9 Ü Ü 5 = Ü 4 4 ÜÜÜ 45 : F iÒda ÐÐ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×ØÓ Ü Ü = j Ü j : Ó ÐÙ Ø iÓÒ ehaÚ eØÛ Óa ×e×ØÓÓÒ × id eÖ f Ü Øh eÒÓÙ ÖeÕÙa Ø iÓÒb eÓÑ e× Ü Ü = Ü Ü Ü = Ü Ü = : aÒd ×ÓÛ eg eØ Ü = aÒd Ü = a ×ÔÓ ×× ib Ðe×Ó ÐÙ Ø iÓÒ × f Ü < Øh eÒÓÙ ÖeÕÙa Ø iÓÒb eÓÑ e× Ü Ü = Ü Ü Ü = Ü Ü = : aÒd ×ÓÛ eg eØ Ü = aÒd Ü = a ×ØÛ ÓÑ Ó ÖeÔÓ ×× ib Ðe×Ó ÐÙ Ø iÓÒ × fÛ eh ek Øh e fÓÙ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

q4_sol - a ØhC iÒ ØeÖ D i×Ù ×× iÓÒÙ iÞ 4 Ù...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online