{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CH - ENVOLUPANT CONVEXA Vera Sacristn a Geometria...

Info iconThis preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vera Sacrist´ an Geometria Computacional Facultat d’Inform` atica de Barcelona Universitat Polit` ecnica de Catalunya ENVOLUPANT CONVEXA
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ENVOLUPANT CONVEXA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC
Background image of page 2
ENVOLUPANT CONVEXA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Un conjunt C s’anomena convex si p, q C el segment pq est` a incl` os a C .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ENVOLUPANT CONVEXA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Un conjunt C s’anomena convex si p, q C el segment pq est` a incl` os a C .
Background image of page 4
ENVOLUPANT CONVEXA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Un conjunt C s’anomena convex si p, q C el segment pq est` a incl` os a C .
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ENVOLUPANT CONVEXA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Un conjunt C s’anomena convex si p, q C el segment pq est` a incl` os a C .
Background image of page 6
ENVOLUPANT CONVEXA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Un conjunt C s’anomena convex si p, q C el segment pq est` a incl` os a C . no convex
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ENVOLUPANT CONVEXA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Un conjunt C s’anomena convex si p, q C el segment pq est` a incl` os a C . convex no convex
Background image of page 8
ENVOLUPANT CONVEXA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC L’ envolupant convexa d’un conjunt X ´ es el conjunt convex C es petit que cont´ e a X .
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ENVOLUPANT CONVEXA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC L’ envolupant convexa d’un conjunt X ´ es el conjunt convex C es petit que cont´ e a X .
Background image of page 10
ENVOLUPANT CONVEXA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC L’ envolupant convexa d’un conjunt X ´ es el conjunt convex C es petit que cont´ e a X .
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ENVOLUPANT CONVEXA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC L’ envolupant convexa d’un conjunt X ´ es el conjunt convex C es petit que cont´ e a X . L’envolupant convexa d’un pol´ ıgon simple ´ es un pol´ ıgon convex
Background image of page 12
ENVOLUPANT CONVEXA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC L’ envolupant convexa d’un conjunt X ´ es el conjunt convex C es petit que cont´ e a X . L’envolupant convexa d’un pol´ ıgon simple ´ es un pol´ ıgon convex
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ENVOLUPANT CONVEXA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC L’ envolupant convexa d’un conjunt X ´ es el conjunt convex C es petit que cont´ e a X . L’envolupant convexa d’un pol´ ıgon simple ´ es un pol´ ıgon convex
Background image of page 14
ENVOLUPANT CONVEXA Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC L’ envolupant convexa d’un conjunt X ´ es el conjunt convex C es petit que cont´ e a X .
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}