construccio_voronoi - Geometria Computacional Facultat...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Geometria Computacional Facultat d’Inform` atica de Barcelona Universitat Polit` ecnica de Catalunya ALGORISMES DE CONSTRUCCI ´ O DEL DIAGRAMA DE VORONOI algorisme na¨ ıf Construcci´ o del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC ALGORISME NA ¨ IF Construcci´ o del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC ALGORISME NA ¨ IF Per cada p i , construir la seva regi´ o de Voronoi V or ( p i ) = \ j 6 = i H ij . Construcci´ o del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC ALGORISME NA ¨ IF Per cada p i , construir la seva regi´ o de Voronoi V or ( p i ) = \ j 6 = i H ij . Inconvenients: • Pot donar lloc a inconsist` encies a causa de problemes d’arrodoniment Construcci´ o del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC ALGORISME NA ¨ IF Per cada p i , construir la seva regi´ o de Voronoi V or ( p i ) = \ j 6 = i H ij . Inconvenients: • Pot donar lloc a inconsist` encies a causa de problemes d’arrodoniment • No produeix, de forma immediata, informaci´ o de veinatge Construcci´ o del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC ALGORISME NA ¨ IF Per cada p i , construir la seva regi´ o de Voronoi V or ( p i ) = \ j 6 = i H ij . Inconvenients: • Pot donar lloc a inconsist` encies a causa de problemes d’arrodoniment • No produeix, de forma immediata, informaci´ o de veinatge • T´ e cost O ( n 2 log n ) Construcci´ o del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC ALGORISME NA ¨ IF Per cada p i , construir la seva regi´ o de Voronoi V or ( p i ) = \ j 6 = i H ij . Inconvenients: • Pot donar lloc a inconsist` encies a causa de problemes d’arrodoniment • No produeix, de forma immediata, informaci´ o de veinatge • T´ e cost O ( n 2 log n ) El fet que cada regi´ o de Voronoi, V or ( p i ) , es construeixi en temps ` optim Θ( n log n ) no significa que el diagrama sencer, V or ( P ) , requereixi temps Ω( n 2 log n ) , com veurem a continuaci´ o. algorisme incremental Construcci´ o del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC ALGORISME INCREMENTAL Construcci´ o del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC ALGORISME INCREMENTAL A partir del diagrama de Voronoi de { p 1 ,...,p i } ... Construcci´ o del diagrama de Voronoi Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC ALGORISME INCREMENTAL A partir del diagrama de Voronoi de { p 1 ,...,p i } ......
View Full Document

This note was uploaded on 04/01/2011 for the course MA GEOC taught by Professor Julianpleife during the Spring '11 term at Universitat Politècnica de Catalunya.

Page1 / 101

construccio_voronoi - Geometria Computacional Facultat...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online