Delaunay - Vera Sacrist´ an Geometria Computacional...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Vera Sacrist´ an Geometria Computacional Facultat d’Inform` atica de Barcelona Universitat Polit` ecnica de Catalunya TRIANGULACIONS DE N ´ UVOLS DE PUNTS TRIANGULACIONS DE N ´ UVOLS DE PUNTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC DEFINICI ´ O Una triangulaci´ o d’un conjunt P de n punts del pla ´ es un graf rectilini, pla i maximal en el nombre d’arestes que t´ e els punts de P com a v` ertexs. TRIANGULACIONS DE N ´ UVOLS DE PUNTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC DEFINICI ´ O Una triangulaci´ o d’un conjunt P de n punts del pla ´ es un graf rectilini, pla i maximal en el nombre d’arestes que t´ e els punts de P com a v` ertexs. TRIANGULACIONS DE N ´ UVOLS DE PUNTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC DEFINICI ´ O Una triangulaci´ o d’un conjunt P de n punts del pla ´ es un graf rectilini, pla i maximal en el nombre d’arestes que t´ e els punts de P com a v` ertexs. TRIANGULACIONS DE N ´ UVOLS DE PUNTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC DEFINICI ´ O Una triangulaci´ o d’un conjunt P de n punts del pla ´ es un graf rectilini, pla i maximal en el nombre d’arestes que t´ e els punts de P com a v` ertexs. Corol . lari. Les seves cares s´ on totes triangulars, excepte la cara no fitada, que ´ es l’exterior de l’envolupant convexa de P . TRIANGULACIONS DE N ´ UVOLS DE PUNTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC DEFINICI ´ O Una triangulaci´ o d’un conjunt P de n punts del pla ´ es un graf rectilini, pla i maximal en el nombre d’arestes que t´ e els punts de P com a v` ertexs. Corol . lari. Les seves cares s´ on totes triangulars, excepte la cara no fitada, que ´ es l’exterior de l’envolupant convexa de P . COMPLEXITAT Tota triangulaci´ o d’un conjunt P amb n punts t´ e: 2 n- h- 2 triangles 3 n- h- 3 arestes on h ´ es el nombre de v` ertexs de ec ( P ) . TRIANGULACIONS DE N ´ UVOLS DE PUNTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC DEFINICI ´ O Una triangulaci´ o d’un conjunt P de n punts del pla ´ es un graf rectilini, pla i maximal en el nombre d’arestes que t´ e els punts de P com a v` ertexs. Corol . lari. Les seves cares s´ on totes triangulars, excepte la cara no fitada, que ´ es l’exterior de l’envolupant convexa de P . COMPLEXITAT Tota triangulaci´ o d’un conjunt P amb n punts t´ e: 2 n- h- 2 triangles 3 n- h- 3 arestes on h ´ es el nombre de v` ertexs de ec ( P ) . Demostraci´ o. Cada triangle t´ e exactament 3 arestes. Cada aresta interna pertany exac- tament a 2 triangles. Cada aresta externa pertany exactament a 1 triangle. Per tant, 3 t = 2( a- h ) + h = 2 a- h. D’acord amb la f´ ormula d’Euler: n + ( t + 1) = v + c = a + 2 ....
View Full Document

This note was uploaded on 04/01/2011 for the course MA GEOC taught by Professor Julianpleife during the Spring '11 term at Universitat Politècnica de Catalunya.

Page1 / 198

Delaunay - Vera Sacrist´ an Geometria Computacional...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online