Interseccio de segments - Vera Sacrist´ an Geometria...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Vera Sacrist´ an Geometria Computacional Facultat d’Inform` atica de Barcelona Universitat Polit` ecnica de Catalunya INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Problema Entrada: n segments del pla, s i = ( p i ,q i ) , i = 1 ...n . Sortida: Les k = O ( n 2 ) interseccions de parells de segments, ( x,y,i,j ) . INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Problema Entrada: n segments del pla, s i = ( p i ,q i ) , i = 1 ...n . Sortida: Les k = O ( n 2 ) interseccions de parells de segments, ( x,y,i,j ) . Algunes aplicacions (a m´ es de les que ja coneixeu) Sistemes d’informaci´ o geogr` afica Detectar les interseccions entre els elements de les capes d’informaci´ o (ciutats, carreteres, serveis,...) Visualitzaci´ o realista Eliminar les parts ocultes d’una escena INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Problema Entrada: n segments del pla, s i = ( p i ,q i ) , i = 1 ...n . Sortida: Les k = O ( n 2 ) interseccions de parells de segments, ( x,y,i,j ) . Soluci´ o per for¸ ca bruta Comprovar la intersecci´ o dels ( n 2 ) parells de segments. Aquest algorisme t´ e cost Θ( n 2 ) . INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Problema Entrada: n segments del pla, s i = ( p i ,q i ) , i = 1 ...n . Sortida: Les k = O ( n 2 ) interseccions de parells de segments, ( x,y,i,j ) . Soluci´ o per for¸ ca bruta Comprovar la intersecci´ o dels ( n 2 ) parells de segments. Aquest algorisme t´ e cost Θ( n 2 ) . Complexitat del problema El problema t´ e complexitat Ω( n 2 ) , perqu` e hi ha configu- racions de segments que tenen aquest nombre de talls. INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Problema Entrada: n segments del pla, s i = ( p i ,q i ) , i = 1 ...n . Sortida: Les k = O ( n 2 ) interseccions de parells de segments, ( x,y,i,j ) . Soluci´ o per for¸ ca bruta Comprovar la intersecci´ o dels ( n 2 ) parells de segments. Aquest algorisme t´ e cost Θ( n 2 ) . Complexitat del problema El problema t´ e complexitat Ω( n 2 ) , perqu` e hi ha configu- racions de segments que tenen aquest nombre de talls. INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Problema Entrada: n segments del pla, s i = ( p i ,q i ) , i = 1 ...n . Sortida: Les k = O ( n 2 ) interseccions de parells de segments, ( x,y,i,j ) ....
View Full Document

Page1 / 127

Interseccio de segments - Vera Sacrist´ an Geometria...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online