{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Interseccio de segments - INTERSECCIO DE SEGMENTS Vera...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vera Sacrist´ an Geometria Computacional Facultat d’Inform` atica de Barcelona Universitat Polit` ecnica de Catalunya INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC
Background image of page 2
INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Problema Entrada: n segments del pla, s i = ( p i , q i ) , i = 1 . . . n . Sortida: Les k = O ( n 2 ) interseccions de parells de segments, ( x, y, i, j ) .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Problema Entrada: n segments del pla, s i = ( p i , q i ) , i = 1 . . . n . Sortida: Les k = O ( n 2 ) interseccions de parells de segments, ( x, y, i, j ) . Algunes aplicacions (a m´ es de les que ja coneixeu) Sistemes d’informaci´ o geogr` afica Detectar les interseccions entre els elements de les capes d’informaci´ o (ciutats, carreteres, serveis,...) Visualitzaci´ o realista Eliminar les parts ocultes d’una escena
Background image of page 4
INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Problema Entrada: n segments del pla, s i = ( p i , q i ) , i = 1 . . . n . Sortida: Les k = O ( n 2 ) interseccions de parells de segments, ( x, y, i, j ) . Soluci´ o per for¸ ca bruta Comprovar la intersecci´ o dels ( n 2 ) parells de segments. Aquest algorisme t´ e cost Θ( n 2 ) .
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Problema Entrada: n segments del pla, s i = ( p i , q i ) , i = 1 . . . n . Sortida: Les k = O ( n 2 ) interseccions de parells de segments, ( x, y, i, j ) . Soluci´ o per for¸ ca bruta Comprovar la intersecci´ o dels ( n 2 ) parells de segments. Aquest algorisme t´ e cost Θ( n 2 ) . Complexitat del problema El problema t´ e complexitat Ω( n 2 ) , perqu` e hi ha configu- racions de segments que tenen aquest nombre de talls.
Background image of page 6
INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Problema Entrada: n segments del pla, s i = ( p i , q i ) , i = 1 . . . n . Sortida: Les k = O ( n 2 ) interseccions de parells de segments, ( x, y, i, j ) . Soluci´ o per for¸ ca bruta Comprovar la intersecci´ o dels ( n 2 ) parells de segments. Aquest algorisme t´ e cost Θ( n 2 ) . Complexitat del problema El problema t´ e complexitat Ω( n 2 ) , perqu` e hi ha configu- racions de segments que tenen aquest nombre de talls.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Problema Entrada: n segments del pla, s i = ( p i , q i ) , i = 1 . . . n . Sortida: Les k = O ( n 2 ) interseccions de parells de segments, ( x, y, i, j ) . Soluci´ o per for¸ ca bruta Comprovar la intersecci´ o dels ( n 2 ) parells de segments. Aquest algorisme t´ e cost Θ( n 2 ) . Complexitat del problema El problema t´ e complexitat Ω( n 2 ) , perqu` e hi ha configu- racions de segments que tenen aquest nombre de talls. Ara b´ e, existeixen conjunts de n segments amb un nom- bre d’interseccions substancialment inferior a ( n 2 ) .
Background image of page 8
INTERSECCI ´ O DE SEGMENTS Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Problema Entrada: n segments del pla, s i = ( p i , q i ) , i = 1 . . . n .
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 127

Interseccio de segments - INTERSECCIO DE SEGMENTS Vera...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online