{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Localitzacio - LOCALITZACIO EN SUBDIVISIONS DEL PLA Vera...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vera Sacrist´ an Geometria Computacional Facultat d’Inform` atica de Barcelona Universitat Polit` ecnica de Catalunya LOCALITZACI ´ O EN SUBDIVISIONS DEL PLA
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LOCALITZACI ´ O: Introducci´ o Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Introducci´ o
Background image of page 2
LOCALITZACI ´ O: Introducci´ o Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC El problema Donada una subdivisi´ o del pla definida per un graf pla i rectilini de mida n , i donat un punt p del pla, decidir en quina de les regions de la descomposici´ o es troba el punt.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LOCALITZACI ´ O: Introducci´ o Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Les aplicacions El problema Donada una subdivisi´ o del pla definida per un graf pla i rectilini de mida n , i donat un punt p del pla, decidir en quina de les regions de la descomposici´ o es troba el punt.
Background image of page 4
LOCALITZACI ´ O: Introducci´ o Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Les aplicacions El problema Donada una subdivisi´ o del pla definida per un graf pla i rectilini de mida n , i donat un punt p del pla, decidir en quina de les regions de la descomposici´ o es troba el punt.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LOCALITZACI ´ O: Introducci´ o Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Les aplicacions El problema Donada una subdivisi´ o del pla definida per un graf pla i rectilini de mida n , i donat un punt p del pla, decidir en quina de les regions de la descomposici´ o es troba el punt.
Background image of page 6
LOCALITZACI ´ O: Introducci´ o Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Les aplicacions El problema Donada una subdivisi´ o del pla definida per un graf pla i rectilini de mida n , i donat un punt p del pla, decidir en quina de les regions de la descomposici´ o es troba el punt.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LOCALITZACI ´ O: Introducci´ o Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Les aplicacions El problema Donada una subdivisi´ o del pla definida per un graf pla i rectilini de mida n , i donat un punt p del pla, decidir en quina de les regions de la descomposici´ o es troba el punt.
Background image of page 8
LOCALITZACI ´ O: Introducci´ o Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Les aplicacions El problema Donada una subdivisi´ o del pla definida per un graf pla i rectilini de mida n , i donat un punt p del pla, decidir en quina de les regions de la descomposici´ o es troba el punt.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LOCALITZACI ´ O: Introducci´ o Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Les aplicacions El problema Donada una subdivisi´ o del pla definida per un graf pla i rectilini de mida n , i donat un punt p del pla, decidir en quina de les regions de la descomposici´ o es troba el punt.
Background image of page 10
LOCALITZACI ´ O: Introducci´ o Geometria Computacional, Facultat d’Inform` atica de Barcelona, UPC Les aplicacions El problema Donada una subdivisi´ o del pla definida per un graf pla i rectilini de mida n , i donat un punt p del pla, decidir en quina de les regions de la descomposici´ o es troba el punt.
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 190

Localitzacio - LOCALITZACIO EN SUBDIVISIONS DEL PLA Vera...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online